Riksrevisor Per-Kristian Foss på Stortinget i forbindelse med en kontrollhøring om samfunnssikkerhet og beredskap 6. juni 2015. Foto: Stortinget.

Riksrevisor Per-Kristian Foss på Stortinget i forbindelse med en kontrollhøring om samfunnssikkerhet og beredskap 6. juni 2015. Foto: Stortinget.

Eksterne kontrollorganer

Deler av Stortingets kontrollvirksomhet er overlatt til eksterne kontrollorganer. De er eksperter på sine fagfelt. Organene er underlagt Stortinget og rapporterer til Stortinget i form av dokumenter.

Vis som temaark

Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er Stortingets viktigste kontrollorgan. Riksrevisjonen holder oppsyn med pengebruken i det offentlige. Gjennom veiledning, revisjon og kontroll passer de på at statens midler og verdier forvaltes på en forsvarlig måte, i tråd Stortingets vedtak og forutsetninger.

Sivilombudet

Sivilombudet  (tidligere: «Sivilombudsmannen») ser til at det offentlige behandler borgerne rettmessig. En borger kan klage til ombudsmannen dersom han/hun føler seg urettmessig behandlet av kommune, fylke eller stat. Sivilombudsmannen har som mål å bidra til at menneskerettighetene respekteres, gjøre offentlige myndigheter bedre og fremme tilliten til offentlig forvaltning.

Forsvarsombudet

Forsvarsombudet (tidligere: «Ombudsmannen for Forsvaret») passer på rettighetene til Forsvarets personell. Ombudsmannen skal sørge for at ingen blir urettmessig behandlet mens de tjenestegjør i Forsvaret. Personell som føler seg urettmessig behandlet, kan klage til ombudsmannen, som vil undersøke saken nærmere.

EOS-utvalget

EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for «de hemmelige tjenester». Utvalget fører løpende kontroll med Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Etterretningstjenesten. Kontrollen utføres ved inspeksjoner. Utvalget behandler dessuten klager fra enkeltpersoner og organisasjoner som mener at EOS-tjenestene har begått urett mot dem.

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene, særlig ved å overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, herunder legge frem anbefalinger for å sikre at Norges menneskerettslige forpliktelser oppfylles. I tillegg til å være et kontrollorgan, skal NIM blant annet rådgi, informere og fremme opplæring om menneskerettigheter.

Rapporter til Stortinget

Kontrollorganenes årsrapporter og andre rapporter blir oversent til Stortinget og behandlet etter vanlige sakbehandlingsregler. Rapportene inngår i Stortingets dokument-serie.

Se også

Regelverk for Stortingets eksterne kontrollorganer

Om kontrollvirksomheten

Valg som foretas av Stortinget (oversikt pr. 30. september 2017)


Sist oppdatert: 01.10.2021 07:09