Lønnskommisjonens innstilling til Stortingets presidentskap mai 2013

Innstilling fra Stortingets lønnskommisjon om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

Stortinget vedtok 21. juni 1996, jf. Innst. S. nr. 282 (1995-96), å oppnevne en lønnskommisjon som med Stortingets samtykke skulle fastsette den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

Kommisjonen ble første gang oppnevnt av presidentskapet 13. september 1996. Dagens kommisjon ble oppnevntt 24. mai 2012, med følgende sammensetning:

Daglig leder Inger E. Prebensen (leder)

Professor Fredrik Engelstad

Sorenskriver i Oslo Tingrett, Geir Engebretsen

I de utfyllende reglene for kommisjonens virksomhet heter det bl.a at kommisjonen en gang i året skal overveie om godtgjørelsene bør endres, og legge sin beslutning fram for presidentskapet. Kommisjonen skal begrunne sine  beslutninger. I brev av 26. mars 2009 anmodet Stortingets presidentskap Lønnskommisjonen om å endre sin praksis slik at Lønnskommisjonens innstillinge for framtiden kommer i umiddelbar forlengelse av vårens lønnsoppgjør, snarest mulig etter at det er tilendebrakt.

Kommisjonen har  –  i samsvar med sitt mandat  –  avgitt innstilling hvert år fra og med 1996. Siden Lønnskommisjonen ble etablert har Stortinget vedtatt godtgjørelser i overensstemmelse med Lønnskommisjonens innstillinger.

Dette har ført til følgende utvikling av godtgjørelsene, gjeldenede fra 1. oktober til og med 2008, fra 1. mai fra 2009 og med vedtatt innjustert tillegg for bortfall av dagpenger fra 1. januar 2012:

2006 2007 2008 2009 2010

2011

pr 1. jan

2012

pr 1. mai

2012

Stortings-

representanter

612.000 654.000 694.500 696.900 724.100 750.900 777.630 811.505

Regjerings-

medlemmer

907.000 969.000 1.029.000 1.031.400 1.071.600 1.111.200 1.111.200 1.158.927
Statsminister 1.115.000 1.191.000 1.266.00 1.268.400 1.317.900 1.366.700 1.366.700 1.425.352

Stortingets lønnskommisjon legger med dette fram sitt forslag gjeldende fra 1. mai 2013.

Kommisjonen har innhentet opplysninger fra flere hold for å kartlegge lønnsutviklingen i norsk arbeidsliv, både fra privat og offentlig virksomhet. VIdere har kommisjonen merket seg den enighet det har vært om nivået på årets oppgjør. Som i tidligere år er det lagt vekt på den foreventede årslønnsvekst ved årets oppgjør.

Stortingets lønnskommisjon foreslår at de godtgjørelser som omfattes av kommisjonens mandat fastsettes med virkning fra 1. mai 2013 til

Stortingsrepresentanter               kr.        836  579 pr. år

Regjeringsmedlemmer                  kr.     1 195  072 pr. år

Statsminister                                kr.     1 469  831 pr. år

Innstillingen er enstemmig.

Inger E.Prebensen

Fredrik Engelstad

Geir Engebretsen

Ingar Kristoffersen


Sist oppdatert: 11.06.2013 09:55