Demo - Stortingets nye læringsspillI Demo trer elevene inn i rollen som stortingsrepresentanter. Slik lærer de om Stortingets oppgaver og får fornyet forståelse for vårt demokratiske system.

Tema og innhold i besøket

Besøket starter med en kort omvisning i stortingsbygningen. For mange elever er dette første gang de besøker et bygg de kun kjenner fra media. Er det stortingsmøte, får elevene også overvære dette. Viktige begreper blir introdusert slik at elevene er forberedt på å spille det nye læringsspillet.

Om spillet

Demo er et interaktivt rollespill i tre akter. Ved ankomst svarer elevene på spørsmål som plasserer dem i ulike meningsfellesskap. Deretter trer de inn i rollen som folkevalgte. I akt én skal elevene gi partiene innhold og identitet. Slik formes spillets eget politiske landskap. Deretter avsløres valgresultatet.

I akt to får regjeringspartier og opposisjon ulike roller når regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett. Til sist kalles det inn til debatt og votering.

Relevante kunnskapsmål

Demokrati og medborgarskap (overordna del)

Demokrati og medborgarskap som tverrfagleg tema i skolen skal gi elevane kunnskap om føresetnadene for, verdiane til og spelereglane i demokratiet, og gjere dei i stand til å delta i demokratiske prosessar. Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgarskap skal elevane forstå samanhengen mellom rettane og pliktene til individet. Individa har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgarane bruker rettane til politisk deltaking og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevane til å bli aktive medborgarar og gi dei kompetanse til å delta i vidareutviklinga av demokratiet i Noreg.

Opplæringa skal gi elevane kunnskapar og ferdigheiter til å møte utfordringar i tråd med demokratiske prinsipp. Dei skal forstå dilemma som ligg i å anerkjenne både retten til fleirtalet og rettane til mindretalet. Dei skal øve opp evna til å tenkje kritisk, lære seg å handtere meiningsbrytingar og respektere usemje.

Kilde: Udir.no

 I akt tre skal elevene behandle ulike lovforslag. I komiteene møter elevene ulike syn på sakene, og må kanskje revurdere partiets standpunkt. På toppen av dette, skaper en forsnakkelse fra en uforsiktig justisminister ekstra hodebry.

Får statsbudsjettet flertall? Blir regjeringen sittende? Dette er opp til elevene når de spiller Demo.

Læringsspillet er utviklet i tett samarbeid med referanselærere og -elever, og svarer både til nye kunnskapsmål i det tverrfaglige emnet demokrati og medborgerskap og i samfunnskunnskap.

Spillet er engasjerende og bygger kunnskap, ferdigheter og holdninger om Stortinget. Å delta i spillet skal gi unge mennesker forståelse for hvordan de selv kan delta i demokratiet.

Reisetilskudd 

Klasser med lang reisevei kan søke om tilskudd for å besøke Demo. Det er tre søknadsfrister i året. Les mer om reisetilskudd og søknadsfrister.

Praktisk informasjon

  • Demo foregår til faste tider og må forhåndsbestilles
  • det er kun mulig å bestille Demo for én gruppe per tidspunkt
  • besøket varer i cirka tre timer inkludert sikkerhetskontroll, omvisning og spillet 
  • en gruppe kan ha minst 10 og maks 34 deltagere, inkludert lærere/ledsagere
  • navnelister må sendes inn i forkant
  • det er gratis å delta i Demo

Bestilling

Alle bestillinger må gjøres på nett. Trykk på et ledig tidspunkt for å komme til bestillingsskjemaet. Det er mulig å bestille besøk 185 dager (ca. 6 måneder) frem i tid. Tidspunktene publiseres hver dag kl. 08.00.

Stortingets besøkstilbud under korona-pandemien

Av hensyn til smittevern avlyses alle omvisninger og skolebesøk over sommeren og inntil videre.

Stortinget må sikre at den parlamentariske kjernevirksomheten er robust. Som en samfunnskritisk institusjon kan det for Stortinget derfor være nødvendig å holde stengt for besøkende noe lenger enn for andre virksomheter som driver utadrettet besøksvirksomhet.

Det er foreløpig ikke satt en oppstartdato for når Stortinget kan gjenoppta besøksvirksomheten. Det vil derfor ikke være mulig å bestille besøk før dette tidspunktet er avklart. Nettsidene oppdateres så snart det foreligger ny informasjon, og publikum oppfordres til å følge med på disse.