Tidslinje om stemmerett og politisk representasjon fra 1814 til i dag

Oppgaver til klasserommet

1. Ta utgangspunkt i tidslinja og beskriv stemmerettsutviklingen med egne ord. Oppsummer skriftlig over en halv side.

2. Tidslinja viser hvordan stemmeretten har blitt utvidet siden 1814. Hva mener dere bør være neste grunnlovsendring om stemmerett?

3. I tidslinja går utviklingen i én retning: Stemmerett gis til stadig flere. Tror dere denne utviklingen kan snu? Diskuter mulige scenarioer.

4. De som mottok sosialhjelp fikk ikke stemmerett før i 1919. Lag argumenter for og mot 1919-utvidelsen av stemmeretten.

5. Ikke alle som bor i Norge har stemmerett. Diskuter hvordan de uten stemmerett kan påvirke politiske beslutninger.

Kompetansemål i samfunnsfag og historie

  • gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar
  • diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold
  • gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen
  • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945
  • gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken

Læreplan i samfunnsfag og historie for videregående skole, udir.no

Kompetansemål i politikk og menneskerettigheter

  • beskrive og tolke hovedlinjer i den politiske utviklingen i Norge etter 1814
  • gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling
  • drøfte urfolks, nasjonale og etniske minoriteters stilling i Norge
  • drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer

Læreplan i programfaget politikk og menneskerettigheter, udir.no