Forslag fremma i debatten

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 12 S (2018-2019)

Forslag nr. 14 fra Fagerås, Mona på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for å styrke barnehagelærerprofesjonen, inklusiv forslag om at 50 pst. av de ansatte i barnehagen skal ha barnehagelærerutdanningen, samt tiltak som sikrer bedre finansiering av barnehagelærerutdanningen, og komme tilbake til Stortinget med en sak senest innen Statsbudsjettet for 2020.

Forslag nr. 15 fra Fagerås, Mona på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å lovfeste en rett og plikt til etter- og videreutdanning av lærere, og senest innen statsbudsjettet for 2020, legge fram en plan for hvordan en slik rett kan innfris.