Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Universitets- og høyskoleloven § 8-3 andre ledd har fastsatt at det unntaksvis kan gis statstilskudd til institusjoner som ikke er akkreditert som institusjon, men som har akkrediterte studietilbud.
  Flere institusjoner har nå søkt om å komme inn under dette unntaket. Kan statsråden redegjøre for hvor langt han er kommet i utarbeidelsen av kriteriene for dette unntaket og når institusjonene kan forvente seg et svar?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Vil regjeringen ta initiativ til at investeringer i sykehusbygg skal finansieres direkte over statsbudsjettet, og at dette gjøres gjennom en nasjonal sykehusplan?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Mener statsråden at en saksbehandlingstid på 3,5 år for å godkjenne en ny organtransplantasjonsmetode er tilfredsstillende?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  På Træna har lokalsamfunnet satset mye for å bygge ny kai til redningsskøyta. Redningsskøyta er svært viktig, ikke minst for sikkerheten for folk som bruker havet lengst ute. Det er mange som er svært bekymret for at redningsskøyta skal fjerne seg fra Træna og beliggenheten langt ute i havet.
  Hva synes ministeren om denne bekymringen fra havfolket lengst ute, og hva kan ministeren gjøre for å hindre at redningsskøyta flytter fra Træna?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Nordland Fylkes Fiskarlag og Kystfiskarlaget har lenge vært kritisk til det kystnære trålfisket etter raudåte fordi raudåte er mat for fiskeyngel de første leveukene, og fordi store bifangster av fiskeegg og fiskelarver er svært utfordrende i forhold til raudåtetrålinga. Fylkestinget i Nordland krever nå umiddelbar stans i det kystnære fiske etter raudåte.
  Hvordan vil ministeren ta disse bekymringene til følge, vil ministeren sørge for at det kystnære fisket etter raudåte blir stoppet?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet