Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og innvandringsministeren

  Pelle politibil er blitt alvorlig syk og trenger reparasjon. Det er forståelse for at dette ikke er en kjerneoppgave for politiet og at en ønsker å prioritere ressursene til andre oppgaver. Det er likevel svært mange som ønsker å bidra.
  Vil justisministeren legge til rette for at Pelle politibil kan få nødvendig behandling med midler som stilles til rådighet av andre?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

  Insektslarver har potensial for å bli en viktig protein- og fettkilde for norske husdyr. Enkelte insektlarver er skapt for å leve i slam og de akkumulerer ikke uønskede substanser eller bakterier. Det er viktig at vi får et forsvarlig kunnskapsnivå og et tilpasset regelverk for å utnytte denne verdifulle ressursen.
  Hva kan ministeren konkret bidra til for å få vurdert risiko ved bruk av slam fra settefiskanlegg til produksjon av svarte soldatfluelarver?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Ønsker kunnskapsministeren at fraværsreglementet i skolen skal stå i veien for at elever skal kunne delta som representanter for ungdomsråd?
 • Spørjetimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

  Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN, beskriver en svært tung høst, der halvparten av de 286 uønskede hendelsene skyldes en svikt i luftambulansens beredskap. Hvilke kompenserende tiltak får UNN som konsekvens av at de må sette kriseberedskap og har satt inn doble team på akuttsentralen?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Vil statsråden utsette ikrafttredelse av endringene i forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy og endringene i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy, slik at at aktører i næringen, samt fylkeskommuner og andre, på best mulig måte skal kunne forberede seg på de omfattende endringene?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet