Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Østfold.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til næringsministeren

  I september 2018 satt regjeringen ned et offentlig utvalg, etter anmodning fra Stortinget, som skulle gjennomgå offentlige finansierte velferdstjenester i Norge i dag, med sikte på å kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester, herunder handel mellom nærstående, bruk av skatteparadis, tynnkapitalisering og utbytte. Utvalget skulle levere delrapport innen september 2019. Hvorfor har ikke utvalget levert utvalget levert innen tidsrammen, og når kan vi forvente at delrapporten blir offentliggjort?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvordan vil alternativ 1 i høringsalternativet slå ut sammenlignet med dagens situasjon, for en student over 25 år, som kvalifiserer for både AAP og sykepenger, og mottar studiestøtte fra Lånekassen i tillegg til en biinttekt på 100 000 per år?
 • Spørjetimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

  Gipsplateprodusenten Gyproc får om lag 11 ganger så høy CO2-kostnad pr. produsert enhet som sin kvotepliktige konkurrent som følge av at regjeringen fjernet fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon, elektrolyse, metallurgiske prosesser og mineralogiske prosesser – dette til tross for at de slipper ut like mye CO2 pr. produsert enhet. Hvordan vil statsråden bidra til å utjevne konkurranseforskjellene som har oppstått mellom gipsplateprodusenter i og utenfor EUs kvotesystem, i og utenfor Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvor mange personer valgte i 2017, 2018 og 2019 å motta arbeidsavklaringspenger fremfor sykepenger jfr. folketrygdloven § 8-48, og hva vil eksempelvis en student på 26 år som har en biinntekt på 100 000,- kroner ved siden av studielån tape på alternativ 1 i en situasjon der studenten oppfyller vilkårene for både sykepenger og arbeidsavklaringspenger?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Vil statsråden se til at rivning av det viktige kulturminnet Y-blokka ikke blir påbegynt så lenge saken er klaget inn og ligger til behandling hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet