Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Østfold.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

  • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

    Hva kan Bufetat gjøre hvis en kommersiell aktør presser frem at barnevernsbarn i enetiltak må bo i isolasjon når det strider mot etatens faglige råd?
  • Spørjetimespørsmål fra Elin Tvete (Sp) til klima- og miljøministeren

    I forslag til statsbudsjett under Klima- og miljødepartementet står det følgende: "Handlingsplan mot den framande viltarten villsvin har som mål at det skal vere minst mogleg villsvin i Noreg, og spreidd ut over eit minst mogleg geografisk område." Villsvin er en uønsket art i Norge som gjør stor skade på avlinger og kan være spreder av svinepest. Regjeringen tar ikke sikte på å utrydde villsvin, men kun holde bestanden nede. Anerkjenner statsråden fare for spredning av sykdommen svinepest fra villsvin til tamgris, og vil regjeringen ha som mål å utrydde villsvin?
  • Spørjetimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

    Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2020 foreslått kutt i ordningen med stønad til barnebriller. Etter en gjennomgang gjort av Faktisk.no kan ikke departementet svare på hvilket faglig grunnlag de nye faste stønadssatsene er fastsatt. Mener statsråden at regjeringens forslag til kutt i ordningen med stønad til barnebriller er tilstrekkelig utredet, og på hvilket kunnskapsgrunnlag besluttet statsråden å gjøre endringer som påvirker barns mulighet til å få tilpassede briller?
  • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

    Kan statsråden redegjøre for hvilke aktører i bransjen som har gitt råd til endringer i ordningen med stønad til barnebriller?
  • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

    Er det grunnlag for å hevde at det i Østfold er personer som mottar uføretrygd som ikke har rett til dette, og deler statsråden NAV direktørens synspunkter om at det er en kulturell utfordring i Østfold som er bakgrunnen for det høye antallet på uføretrygd, og hva vil regjeringen gjøre for å øke andelen sysselsatte i Østfold?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet