Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 29)
 • Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2019-2020)

  Datert: 22.01.2020

  Til behandling

  Oslo–Bergen med tog på fire timer er mulig! Med tanke på at flytrafikken mellom Oslo og Bergen er på topp 10-lista over de mest trafikkerte flystrekningene i Europa, er det en svært god idé å satse på Bergensbanen. Gjeldende NTP forutsetter oppstart av Ringeriksbanen i 2021 med ferdigstillelse i 2028. Det vil gi de reisende én times innsparing mellom Oslo og Hønefoss, og med det også én time spart til Bergen. I den andre enden av Bergensbanen er traseen rasfarlig. Vei og bane trenger utbedring. Det er alternativ K5 som nå planlegges. Innsparing i reisetid vil utgjøre godt 40 minutter. Her er det kun planlegging av strekningen Arna–Stanghelle som er i gang, men det ligger ingen bestilling inne hos Statens vegvesen på å fortsette planleggingen av resten av strekningen Stanghelle–Voss. Hva ønsker regjeringen å gjøre for at toget blir et reelt alternativ til fly mellom Oslo og Bergen med reisetid på fire timer?
 • Interpellasjon fra Liv Kari Eskeland (H) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2019-2020)

  Datert: 21.01.2020

  Til behandling

  Regjeringa har varsla ein hydrogenstrategi som skal omhandla forsking, teknologiutvikling og bruk av hydrogen. Utvikling av heilskaplege kjeder vil vera avgjerande for å få opp berekraftige løysingar. Dette gjeld innan transport på land og sjø, men også for industrien. Den siste tida har også ammoniakk som energiberar kome inn som eit alternativ til rein hydrogen. For strategien vil det vera vesentleg at også bruk av ammoniakk vil bli likestilt med hydrogen i det vidare arbeidet. For å nå målet om at norske bedrifter skal vera leiande innan utviklinga av hydrogenteknologi, må det satsast betydeleg både frå bedriftene og frå det offentlege si side. Vil regjeringa opne opp for at ammoniakk også vil bli likestilt med hydrogen, og vil strategien syte for å stimulere til heilskaplege kjeder også for denne energiberaren?
 • Interpellasjon fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2019-2020)

  Datert: 17.01.2020

  Til behandling

  Aftenposten hadde 8. desember 2019 og 17. januar 2020 lengre reportasjer om barn som sliter med skolevegring og alvorlig skolefravær. Det er om lag 12 000 barn som lider av skolevegring, og bak disse tallene er det mange bekymrede familier som ønsker hjelp og veiledning. I dag opplever flere foreldre at det er mangelfull kompetanse og rutiner i kommunene for å forebygge og håndtere skolevegring. Det tar for lang tid før skolen og kommunen avdekker høyt fravær, og i flere tilfeller igangsetter man uhensiktsmessige tiltak. Barn som av ulike grunner ikke klarer å dra på skolen, opplever isolasjon, lav selvfølelse og at det blir store kunnskapshull. Mindre problem og mindre fravær kan vokse seg større over tid. Hva tenker statsråden vi bør gjøre for å følge opp elever som av ulike årsaker sliter med langtidsfravær og skolevegring i grunnskolen?
 • Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2019-2020)

  Datert: 17.01.2020

  Til behandling

  De siste seks årene, hvor Høyre har hatt kunnskapsministeren, er det lagt ned 162 offentlige skoler i Norge. Samtidig er det innvilget oppstart av 65 nye privatskoler i landet. Kunnskapsministeren har også godkjent flere private skoler i tilfeller hvor kommunene har motsatt seg denne utviklingen. Denne privatiseringen av skolevesenet skjer i hele landet, og utviklingen er alarmerende fordi fellesskolen har hatt og burde også i fremtiden ha en trygg og sentral plass i Norge. I en tid hvor forskjellsutviklingen i samfunnet øker, er fellesskolen nøkkelen til at alle barn skal ha like muligheter til å lykkes. Sosialistisk Venstreparti er også redd for en utvikling hvor flere private skoler trekker ressurser ut av den offentlige skolen. Kan statsråden redegjøre for om utviklingen med å gi et så stort antall nye private skoler plass i landet er en villet utvikling fra statsrådens side, er statsråden overhodet ikke redd for en utvikling hvor fellesskolen mister sin sentrale plass i landet, og hvordan arbeider statsråden for at ikke de mange nye private skolene skal trekke ressurser ut av fellesskolen?
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2019-2020)

  Datert: 08.01.2020

  Til behandling

  En rapport fra NIBR i 2005 undersøkte dødsårsaker hos foreldre til barn og unge som hadde barnevernstiltak i perioden 1991–2001. Sykdomsårsak og selvmord blant foreldre var da høyere enn i normalbefolkningen. NOVA-studien (2008) Barnevernsklienter i Norge 1990–2005 viste at barnevernsbarna hadde langt lavere levekår enn barn utenfor barnevernet. Forsker Bente Kojan viser at språk og klasse påvirker tiltak som gis av barnevernet. Barneombudet har vært tydelig på at regjeringen må ta ansvar for å sørge for at barna får sine rettigheter oppfylt. Frafall fra utdanning er større for barn i barnevernets omsorg. Inntektsulikhetene vokser mellom de rikeste og de med dårligst råd. Hva vil regjeringen gjøre for å bedre levekårene til barn og foreldre i barnevernet og sørge for at alle barn får likeverdig omsorg, behandling og utdanning uavhengig av bosted, klasse, bakgrunn, språk og kultur?
 • Interpellasjon fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2019-2020)

  Datert: 07.01.2020

  Til behandling

  Det ble i 2019 avdekket flere tilfeller av kritikkverdig forvaltningspraksis i Mattilsynet. Stortinget anmodet derfor i juni 2019 regjeringen om å gjennomføre en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn og blå sektor. Landbruks- og matdepartementet fulgte opp Stortingets anmodning ved å gi et granskingsoppdrag til KPMG, som leverte sin rapport i desember 2019. Granskingsrapporten avdekker betydelige svakheter i Mattilsynets planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Regelverksforvaltningen er ikke enhetlig, og Mattilsynets kommunikasjon med de det føres tilsyn med, er mangelfull. Mattilsynet får kritikk for mangelfull styring og planlegging, både når det gjelder risikobasering, kvalitetssikring og opplæring. IKT-systemene støtter heller ikke effektiv planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Dette er alvorlige funn som det må tas tak i raskt og kraftfullt. Vi er avhengige av å ha et mattilsyn som både brukere og forbrukere kan ha tillit til. Tilliten til Mattilsynet må gjenreises. Hvordan vil statsråden følge opp granskingsrapporten og sikre at det raskt blir varige forbedringer i Mattilsynets tilsynspraksis?
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2019-2020)

  Datert: 13.12.2019

  Til behandling

  I 2016 bestemte regjeringen at 126 lensmannskontor over hele landet skulle legges ned. 5. april 2018 vedtok Stortinget følgende: "Stortinget ber regjeringen sørge for en reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen." I perioden 2016 til 2018 har 85 kommuner med gjenværende lensmannskontor hatt en nedgang i politiårsverk. Et eksempel på dette er Lier kommune med over 25 000 innbyggere. Lier fikk beholde sitt lensmannskontor etter politireformen, men likevel er staben redusert fra 24 stillinger på fulltid, til to stillinger på åtte timer i uken. Det som var et fullverdig og velfungerende politihus, er redusert til et kontor med åpningstid mellom kl. 9 og 14 på mandager og torsdager. Hvordan er dette forenlig med Stortingets vedtak om at alle gjenværende lensmannskontor skal styrkes?
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2019-2020)

  Datert: 13.12.2019

  Til behandling

  I NOU 2019: 17 foreslår Domstolkommisjonen en ny struktur for domstolene. Utvalget synliggjør ikke nevneverdige motforestillinger eller motargumenter til sine anbefalinger i rapporten. Alle piler peker uten forbehold i samme retning, nemlig at en ny struktur er eneste løsning på problemer i domstolene, slik mandatet la opp til. Løsninger gis uten at det er gjort avveininger og vekting av kryssende hensyn. Muligheter for forbedring innenfor dagens struktur er utelatt fra mandatet og er heller ikke drøftet av utvalget. Utredningen ser ikke på faktiske mål for kvalitet, som eksempelvis antall avgjørelser omgjort i annen instans. I stedet drøftes forhold som at personlighet har sammenheng med geografi og produktivitet (side 72). Utvalget mangler representasjon fra mindre domstoler. Hvordan påvirker disse forholdene utredningens verdi som grunnlag for endringer i domstolstrukturen?
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2019-2020)

  Datert: 09.12.2019

  Svart på: 14.01.2020 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om tolkning av naturmangfoldloven § 18 c i forbindelse med jakt på ulv ved oppfylt bestandsmål, og om politisk eller juridisk vurdering ved bruk av paragrafen
 • Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til Unknown MinisterCode: HODH

  Interpellasjon nr. 20 (2019-2020)

  Datert: 09.12.2019

  Spørsmålet er trekt tilbake

  I Finnmark bør du ikke bli akutt syk. Finnmarkssykehuset har det siste året registrert over 700 avvik, av dem 41 alvorlige. Ansatte har gjentatte ganger tatt opp at underbemanningen skaper farlige situasjoner. I februar var situasjonen så alvorlig at en person døde som følge av underbemanning. Samtidig er det en pågående krise i luftambulansen i nord. Forsvaret har måttet sette inn ekstra helikopter fordi Babcock, som varslet, ikke har vært i stand til å overholde kontrakten. Eksemplene på situasjoner som kunne ha gått galt, er mange – som jenta med mistenkt hjerneblødning som måtte vente 3,5 timer. Da sykehuset i Kirkenes ble bygget, var det ikke råd til helikopterlandingsplass. Det er ennå usikkert når den kommer på plass. Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å sikre at befolkningen i Finnmark får den samme helsehjelpen i akutte situasjoner som befolkningen i resten av landet?
 • Interpellasjon fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2019-2020)

  Datert: 06.12.2019

  Svart på: 14.01.2020 av eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes

  Om avdekkingen av 13 000 avvik knyttet til voldsepisoder i eldreomsorgen, og at regjeringen samtidig har levert det strammeste budsjettet til kommunene på 15 år
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2019-2020)

  Datert: 26.11.2019

  Svart på: 16.12.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om grep for å snu utviklingen med befolkningsnedgang i de tre nordligste fylkene, med henvisning til at ingen naturlov sier at Norge skal sentraliseres eller tjenester nedlegges
 • Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2019-2020)

  Datert: 22.11.2019

  Svart på: 17.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om å forsvare ytringsfriheten også for dem som har meninger vi misliker, med henvisning til at politiet stoppet SIANs koranbrenning dels pga. bekymring for hevnangrep
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2019-2020)

  Datert: 21.11.2019

  Svart på: 16.12.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om hvilke lover og vedtak som påvirker handlingsrommet i Hovedavtalen for jordbruket, og ev. å endre avtalen slik at hensyn til dyrevelferd, klima og miljø inkluderes
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til Unknown MinisterCode: HODH

  Interpellasjon nr. 15 (2019-2020)

  Datert: 18.11.2019

  Svart på: 16.12.2019 av Unknown MinisterCode: HODH Bent Høie

  Om å gi sårbare barn i det statlige barnevernet helsehjelpen de har krav på, og om å stoppe nedbyggingen av barne- og ungdomspsykiatrien
 • Interpellasjon fra Ingvild Kjerkol (A) til Unknown MinisterCode: HODH

  Interpellasjon nr. 14 (2019-2020)

  Datert: 13.11.2019

  Svart på: 28.11.2019 av Unknown MinisterCode: HODH Bent Høie

  Om å utarbeide en nasjonal strategi mot sepsis ("blodforgiftning"), i tråd med Verdens helseorganisasjons resolusjon fra 2017
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til Unknown MinisterCode: HODH

  Interpellasjon nr. 13 (2019-2020)

  Datert: 12.11.2019

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Svart på: 17.12.2019 av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

  Om å sette oss i bedre stand til å møte utfordringen med et stort og økende antall demenstilfeller i befolkningen
 • Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2019-2020)

  Datert: 07.11.2019

  Svart på: 16.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om overholdelse av FNs barnekonvensjon artikkel 9 nr. 1 om ikke å skille barn fra sine foreldre mv., og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre barns beste i denne typen saker, i lys av utvisningen av en firebarnsfar i Lofoten
 • Interpellasjon fra Carl-Erik Grimstad (V) til Unknown MinisterCode: HODH

  Interpellasjon nr. 11 (2019-2020)

  Datert: 31.10.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Svart på: 19.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å arbeide for mer aktiv bruk av kunnskapsbaserte og effektive selvmordsforebyggende programmer i skolen
 • Interpellasjon fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2019-2020)

  Datert: 28.10.2019

  Svart på: 14.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om tiltak for å styrke barnevernet ytterligere og sette barnevernstjenesten best mulig i stand til å gi støtte til familier som har behov for hjelp