Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 33)
 • Interpellasjon fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 34 (2017-2018)

  Datert: 04.09.2018

  Til behandling

  Om korleis statsråden vil følgje opp arbeidet med haldningar, kultur og leiarskap i politiet, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet, herunder Difi-rapport 2017:9 Evaluering av nærpolitireformen. Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse og Difi-rapport 2018:2 Evaluering av nærpolitireformen – statusrapport 2017. Gjørv-kommisjonen NOU 2012: 14 skriv at det som skilde 'det som gikk godt fra det som gikk dårlig 22/7, i hovedsak var knyttet til holdninger, kultur og lederskap, og hvordan mennesker og organisasjoner utøvet den myndighet de var gitt' (side 458). Dei peika òg på at endringar i haldningar, leiarskap og kultur 'må utvikles over tid' (side 451). Arbeidet med haldningar, kultur og leiarskap var ein viktig del av forliket om politireform i Stortinget, og Arbeidarpartiet foreslo i forbindelse med forliket ei rekke tiltak. Likevel kjem det fram av Difi-rapport 2017:9 Evaluering av nærpolitireformen. Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse og Difi-rapport 2018:2 Evaluering av nærpolitireformen – statusrapport 2017 at det framleis er ei rekke utfordringar på dette området. Til dømes kjem det fram i Difi-rapport 2018:2 at 'Det er ulike oppfatninger både om de som «sier ifra» blir hørt oppover i linjen og hvor lurt det er «å si ifra rent karrieremessig»'. Dette seier noko om dei utfordringane politiet står overfor knytta til haldningar, kultur og leiarskap. Eg vil invitere statsråden til å gjere greie for korleis han vil arbeide med dette. Statsråden kan rekne med å få ein liknande invitasjon frå meg igjen om eitt år. Eg avgrensar til tiltak i politiet, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet. Korleis vil statsråden arbeide med haldningar, kultur og leiing, og korleis vil statsråden sørgje for at utfordringane Difi-rapportane peikar på og anbefalingane dei kjem med, vert følgde opp?
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2017-2018)

  Datert: 22.08.2018

  Til behandling

  Hvordan staten arkiverer dokumentasjonen av sin virksomhet, har stor betydning for et sivilisert demokrati. Rettssikkerhet, åpenhet og tillit er viktige verdier arkivering handler om. God arkivpraksis er en forutsetning for at hver og en, enten som enkeltindivider eller via media, kan forsikre seg om at staten selv følger de lover og regler som gjelder, at aktiviteten til statsapparatet kan ettergås, og at likebehandling skjer. Det bidrar til å sikre forutsigbarhet, at like tilfeller behandles likt, at innbyggerne kan ha forventninger til hva som er deres rettigheter og plikter, og at disse er kjent for alle, og er vesentlig for at grupper med særlige behov får det de har rett på. Det er også en viktig del av historien om Norge. Forvaltningen av arkivpraksis er kritisert av Riksrevisjonen, som har foreslått flere tiltak for å forbedre praksis. Hva kan gjøres for å sikre mer åpenhet, bedre rutiner og større likhet i arkivpraksisen?
 • Interpellasjon fra Marit Arnstad (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2017-2018)

  Datert: 31.05.2018

  Til behandling

  Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi i vårt demokrati. Selv om lærere i likhet med andre yrkesutøvere har frihet til å ytre seg om forhold i skolen, framkommer det at det ikke finnes noen god kultur for å ytre seg om kritikkverdige forhold. Tvert imot synes det å herske en misforstått lojalitet oppover i systemet og en frykt for å påpeke forhold en er uenig i - både utad og innad. Gjennom konkrete saker i media er vi gjort kjent med at lærere opplever å bli 'kalt inn på teppet' og trusler om straff. I kjølvannet av den såkalte Malkenes-saken meldes det om at lærere over hele landet sitter med tilsvarende erfaringer. Dette er svært alvorlig - både for den enkelte ansatte, men også for muligheten til god skoleutvikling og en konstruktiv debatt om skolen. Hvilke initiativ vil statsråden ta for å styrke ytringskulturen i skolen?
 • Interpellasjon fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2017-2018)

  Datert: 24.04.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Svart på: 01.06.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om hvordan retten til brukerstyrt personlig assistanse bør forvaltes, og hvilke virkemidler som må til for å oppnå Stortingets intensjon med rettigheten
 • Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2017-2018)

  Datert: 19.04.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Svart på: 01.06.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om å sikre at ikke ansatte pga. av tidsnød må gi pasienter medikamenter til erstatning for nødvendig omsorg og pleie
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2017-2018)

  Datert: 11.04.2018

  Svart på: 07.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om å få bukt med ulovlig dumping av fisk fra fartøyer, noe som er en miljøutfordring og har omdømmekonsekvenser for næringen
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2017-2018)

  Datert: 11.04.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Svart på: 14.05.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om utvikling av Kongsvinger med nasjonale samferdselsprosjekt, studietilbud, statlige arbeidsplasser og næringsliv
 • Interpellasjon fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Svart på: 19.04.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Om å leggja til grunn eit inntektsmål om å redusera inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i jordbruksoppgjeret
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Svart på: 07.05.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om basepolitikk og åpning for permanent amerikansk militær tilstedeværelse i Norge
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Om å sikre innsette med psykisk liding fullverdig helsehjelp, og å følgje opp kritikken frå FN og oppmodinga om å avslutte bruk av isolasjon for psykisk sjuke innsette i norske fengsel
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Svart på: 15.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at sykehusenes sengekapasitet reduseres, samtidig som døgnbehandlingsbehovet vil øke pga. relativt mange flere eldre, og om faglig standard og pasientsikkerhet
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Svart på: 31.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om praksisen med isolasjon av innsatte med psykiske lidelser i norske fengsler
 • Interpellasjon fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2017-2018)

  Datert: 22.03.2018

  Svart på: 26.04.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å redusere utfordringene kommuner langs svenskegrensen har med å få til praktisk samarbeid med naboene på den andre siden, og om grensekryssende infrastruktur
 • Interpellasjon fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2017-2018)

  Datert: 20.03.2018

  Svart på: 03.05.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om bevaring og utvikling av toppforskningsmiljøene i Norge og behov for mer langsiktig finansiering
 • Interpellasjon fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2017-2018)

  Datert: 07.03.2018

  Svart på: 10.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om tvangssammenslåing av Finnmark og Troms
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2017-2018)

  Datert: 01.03.2018

  Svart på: 12.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om igangsetting av slaktefartøyer som skal levere direkte til kontinentet, sett på bakgrunn av akvakulturlovens formål og målet om å øke bearbeidingsgraden og den innenlandske verdiskapingen
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2017-2018)

  Datert: 23.02.2018

  Svart på: 10.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om politiets arbeid mot kriminelle gjenger og bakmennene til disse, og bruk av metoder som kommunikasjonsovervåking og dataavlesing i den sammenhengen
 • Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2017-2018)

  Datert: 13.02.2018

  Svart på: 08.03.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Om tiltak for å styrke skatteadministrasjonen i Norges samarbeidsland og bekjempe ulovlig kapitalflukt og korrupsjon, da programmet "skatt for utvikling" ble mer enn halvert fra 2016 til 2017
 • Interpellasjon fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2017-2018)

  Datert: 01.02.2018

  Svart på: 01.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om initiativ for å bidra til eit organisert arbeidsliv, då organisasjonsgraden fall til under 50 prosent ved utgangen av 2016
 • Interpellasjon fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2017-2018)

  Datert: 01.02.2018

  Svart på: 13.02.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å følge opp vedtakene tilknyttet opptrappingsplanen mot vold og overgrep mv., og sikre at ansatte i skole og barnehage har kompetanse til å forebygge og avdekke flere saker om vold og overgrep mot barn