Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 1972)
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1972 (2020-2021)

  Innlevert: 20.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Til behandling

  Mener statsråden det er rimelig at Elrond, den nye ferja som skal trafikkere strekningen Horn- Tangen på Randsfjorden, ikke får merverdiavgiftsfritak fordi den ikke kan fraktes hel fra verftet til en innsjø ?
 • Skriftleg spørsmål fra Eva Kristin Hansen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1971 (2020-2021)

  Innlevert: 20.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Til behandling

  Helse Midt-Norge RHF vedtok i februar 2021 endringer i fordelingen av inntekter mellom helseforetakene i regionen. St. Olavs hospital får en reduksjon på 200 millioner kroner. Mener helseministeren at dette er en ansvarlig avkortning av St. Olavs hospitals inntekter, eller vil helseministeren sørge for at dette blir kompensert?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1970 (2020-2021)

  Innlevert: 20.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Til behandling

  Fra 2015 kan det offentlige helse-Norge omskjære guttebarn. Hvor mange guttebarn har blitt omskåret i Norge etter 2015?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1969 (2020-2021)

  Innlevert: 20.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Til behandling

  Nylig ble det klart at bilbatterier fra norske batterifabrikker ilegges toll som følge av avtalen mellom EU og Storbritannia. Hvorfor har ikke dette blitt oppdaget tidligere av den norske regjeringen og hva vil regjeringen nå gjøre for å sikre at bilbatterier i Norge får fortsatt tollfri adgang til hele det europeiske markedet?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1968 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Til behandling

  Kan næringsministeren avklare hva som er avgrensningen mellom en støtteberettiget hovedansvarlig for et stort publikumsåpent arrangement, og en ikke-støtteberettiget hovedansvarlig?
 • Skriftleg spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1967 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Til behandling

  Vil regjeringen vurdere en finansieringsordning for at kommuner som har problemer med å få nok fastleger til sine kommuner kan få bedre drahjelp og sikre tilstrekkelige midler til at fastlegeordningen kan opprettholdes i fremtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1966 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Til behandling

  Er samferdselsministeren orientert om denne saken, mener ministeren at det er greit at en av budsjettmessige årsaker kutter i trafikksikkerhet til barn, og hva vil ministeren gjøre for at Statens Vegvesen sørger for at denne undergangen for å komme seg trygt til og fra skolen i bygda kommer inn igjen i prosjektet?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1965 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Til behandling

  Regjeringen har opprettet økonomiske støtteordninger som skal stimulere kulturen og frivilligheten til aktivitet i 2021, og kulturministeren har oppfordret sterkt til å gjennomføre arrangementer og ha aktivitet til tross for smittevernsbegrensninger som gjør det krevende å ikke gå i minus. Hvorfor skal kulturbransjen, frivilligheten, samt de kulturaktørene som kun kan benytte seg av ordningen til frivilligheten, tørre å ta risikoen på å planlegge og avholde arrangementer, når de ikke vet om og når de kan få økonomisk støtte?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1964 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Til behandling

  Hva har næringsministeren gjort for å sikre at offentlige anskaffelser ikke kanselleres eller utsettes under pandemien?
 • Skriftleg spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1963 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Til behandling

  Var det regjeringens intensjon at rettshjelpstiltak som Jussbuss, JURK, Jussformidlingen, Jusshjelpa i Nord-Norge og Gatejuristen i realiteten skulle få et kutt, og dersom det ikke var intensjonen, vil regjeringen ta grep for å ytterliggere styrke ordningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1962 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Til behandling

  Vil regjeringen ta initiativ til at skole og barnehageansatte blir prioritert i vaksinekøen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1961 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere kunnskapsgrunnlaget fra NFF og legge det til grunn for lettelser for unge og unge voksne på godt organiserte arenaer, med godt smittevern, god smittesporing og sunne aktiviteter innenfor de forbehold rapporten omtaler, og ser statsråden også faren ved at slike tilbud holdes stengt med den konsekvens at unge heller driver uorganisert aktivitet med dårlig smittevern som igjen kan føre til økt smittetrykk?
 • Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1960 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Til behandling

  Hvilke grep tar statsråden og administrativ ledelse i Finansdepartementet for å sikre habiliteten til nye kandidater til vervet som visesentralbanksjef?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1959 (2020-2021)

  Innlevert: 18.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Til behandling

  Nobels Fredssenter forvalter det som Norge er kanskje mest kjent for i utlandet og har naturlig nok flest utenlandske besøkende. Sammenliknet med budsjett hadde de et tap i egeninntekter på 19,6 millioner i fjor, og fikk kun 1,9 millioner kroner i offentlig kompensasjon. De oppfylte alle kravene i tilskuddet på 35 MNOK som ble delt ut i mars, men fikk ingenting. Hvordan vil statsråden sikre at Nobels Fredssenter framover får de midlene de trenger til forsvarlig drift?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1958 (2020-2021)

  Innlevert: 18.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Til behandling

  Hvor mange uker/måneder må en rumener bosatt i Romania motta den særnorske EØS kompensasjonen regjeringen sammen med SP, AP og SV nylig innførte for at nivået tilsvarer en gjennomsnittlig årsinntekt i Romania?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1957 (2020-2021)

  Innlevert: 18.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Til behandling

  Vil kontrollregimet for for EØS borgere som mottar penger fra den nye kompensasjonsordningen være på samme nivå som kontrollregimet for norske mottakere av dagpenger og sykepenger?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1956 (2020-2021)

  Innlevert: 18.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Til behandling

  Kva meiner justisministeren er situasjonen i dag for overtalige domstolleiarar med tanke på grunnlovsvernet deira, forflytningsvernet, arbeidsplikta og domstolane si uavhengigheit, og dersom justisministeren vurderer dette annleis i dag enn slik det var i 2003, kva er grunnlaget for dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1955 (2020-2021)

  Innlevert: 18.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å halde fram med prosjektet slik at vi kan få meir kunnskap og hjelpe fleire?
 • Skriftleg spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1954 (2020-2021)

  Innlevert: 18.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Til behandling

  Dersom man har et friskt, nyfødt barn som man er i foreldrepermisjon med, og et eldre barn man har blir så sykt at man må ha pleiepenger, så får man ikke det før man har brukt opp permisjonen for det friske, nyfødte barnet. Hva er grunnen til at en forelder ikke kan utsette foreldrepermisjonen for å ta vare på et sykt barn, mens man mottar pleiepenger, og er dette noe statsråden vil vurdere å endre?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1953 (2020-2021)

  Innlevert: 18.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Til behandling

  I arbeidet med å halde nede koronapandemien kan det sjå ut som om ei restriktiv haldning til breddefotball og anna breddeidrett er blitt ein symbolsak for å vise at regjeringa er strenge. Kva korona-reglar gjeld for fotball på ulike nivå i Noreg, Sverige, Island, Danmark og Finland?