Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 1205)
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1209 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Til behandling

  Det er enighet om at det har vært nødvendig å gjøre endringer i den nasjonale organiseringen av den kulturelle skolesekken. Likevel er mange i kunst- og kulturfeltet nå bekymret for utviklingen til Kulturtanken, for at byråkratiet i Kulturtanken har est ut samtidig som at kvalitetskontrollen på produksjonene har blitt svakere, og scenekunstfeltet er bekymret for Kulturtankens forhold til det velfungerende Scenekunstbruket. Hvordan svarer statsråden på disse bekymringene og vil Scenekunstbruket bestå som i dag?
 • Skriftleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1208 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Til behandling

  Kveldsnytt, mandag 5. mars viste hvordan Frelsesarmeen etter å ha bygd opp et stort sosialt arbeid blant romfolk i Romania nå må legge ned sine "Fretex"-butikker i landet på grunn av manglende mellomfinansiering fra norske EØS-midler. Vil regjeringen foreta seg noe for å sikre at Frelsesarmeen får midler til videre drift i perioden fram til fordelingen av neste runde med EØS-midler er klar, og dermed unngå at et viktig sosialt arbeid med betydning både for Romania og Norge legges ned?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1207 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Til behandling

  Kan statsråden presentere en oversikt over ressursene politiet i Møre og Romsdal bruker, i form av både tid og utgifter, på fangetransport mellom Ålesund og Bergen?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1206 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Til behandling

  Hva har utenriksministeren gjort for å si tydelig fra om Norges holdning til den tyrkiske intervensjonen i Afrin?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1205 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Til behandling

  Hvordan vil forsvarsministeren følge opp Stortingets føringer om en utredning av erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner og hvordan vil statsråden sikre offentlighet og faglig bredde i dette arbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1204 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Til behandling

  Norge har respondert på Københavnerklæringen. Erklæringens artikkel 26 omhandler formuleringer om asyl- og innvandringssaker, hvor det blant annet står at domstolen ikke skal kunne overprøve nasjonale rettsinstanser utenom i helt eksepsjonelle tilfeller. Norge har ikke kommentert dette. Innebærer det at statsråden aksepterer artikkelen slik den er formulert, og premisset om at EMD ikke skal involvere seg (avoid intervening) i asyl- og innvandringsaker, bortsett fra i eksepsjonelle tilfeller?
 • Skriftleg spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1203 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Til behandling

  Mener statsråden det er tilfredsstillende at det etter et år fortsatt ikke er tilrettelagt for digital rapportering og søknadsordning for reindriftas næringsmeldinger?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1202 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Til behandling

  Politiet med flere har bedt om at transpersoner gis strafferettslig vern mot diskriminering og hatefulle ytringer i straffelovens § 185. Daværende statsråd Solveig Horne signaliserte at hun var positiv til det. Kan statsråd Helleland gi en status på vedtak nr. 202 fra Innst.14 S (2017-2018)?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1201 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Til behandling

  Nylig kunne NRK fortelle at mange i Den kulturelle skolesekken (DKS) lokalt lurer på hva Kulturtanken i Oslo gjør. Det vises bl.a. til at av de 70 millioner kronene i etatens nettobudsjett har 42 millioner kroner gått til å dekke lønninger til ansatte. Mange etterspør reelle kulturelle aktiviteter, noe de opplever Kulturtanken ikke har levert siden det ble opprettet. Vil statsråden følge opp denne kritikken og se nærmere på organiseringen og ressursbruken i Kulturtanken?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1200 (2017-2018)

  Innlevert: 19.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  I regjeringsplattforma til H, Frp og V går ein inn for å innføra eit næringsforbod for pelsdyrnæringa. Kor mange færre skinn av mink og rev vil det verte omsett på verdsmarknaden som fylgje av dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1199 (2017-2018)

  Innlevert: 19.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Stortinget gjekk ved handsaming av pelsdyrnæringa inn for skjerpa krav til dyrevelferd i pelsdyrnæringa. Korleis har Regjeringa fylgt opp desse viktige vedtaka for å betra dyrevelferda i pelsdyrnæringa?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1198 (2017-2018)

  Innlevert: 19.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  SV har lenge jobbet for et eget eldreombud for eldre i Norge. I Jeløya-erklæringen står det at regjeringen vil "etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Ombudet skal lokaliseres til et av de eksisterende pasient- og brukerombudene". Hva er prosessen og tidsplanen for å få på plass eldreombudet (eldre- pasient- og brukerombudet)?
 • Skriftleg spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1197 (2017-2018)

  Innlevert: 19.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Når vil helseministeren sørge for tilgang til eResept også for tannleger?
 • Skriftleg spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1196 (2017-2018)

  Innlevert: 19.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Vil statsråden åpne for alternative ordninger for kommuner som ønsker svømmeopplæring i barnehagene, men som ikke har tilstrekkelige ressurser i administrasjonen til å følge det opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1195 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  I valgkampen lovet helseministeren å løfte ME-syke og deres behov for hjelp. Etter valget har det vært stille, utenom en liten ekstrabevilgning til forskning der SV og regjeringspartiene stemte sammen. SV er utålmodige etter bedre behandlingstilbud for ME-syke og mer forskning. Hva vil helseministeren gjør for å bedre ME-syke sin situasjon framover?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1194 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  I vedtak nr. 705, 29. mai 2017 fremgår det at regjeringen skal komme med et «helhetlig lovforslag som vurderer problemstillingen om hyblifisering». Når kan vi forvente at dette følges opp, og vil Statsråden prioritere å stramme inn reglene for utleie av leiligheter som bokollektiver for å hindre utnyttelse av svake grupper i et stramt leiemarked?
 • Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1193 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Hvilken forskning har statsråden som viser at elevene lærer mer, og at dette henger sammen med lærernes videreutdanning?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1192 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  North Connect er definert som et særlig prioritert prosjekt i EU, gjennom EU-kommisjonens liste over "projects of common interest", og EU vil i følge Agder Energis nettsider også bidra til byggingen med minst 10 millioner euro gjennom EUs støtteordning "Connecting Europe Facility" (CEF). Hvilken rolle har Acer i arbeidet med EUs nettutviklingsplaner og kan statsråden garantere at Acer eller andre EU-organer i fremtiden ikke vil ha myndighet til å sørge for at EUs prioriterte prosjekter blir gjennomført?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1191 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  NRK kunne 16. mars under overskriften «Enklere å være smugler» melde at bemanningen på norske grensestasjoner er kritisk lav utenom ordinær arbeidstid. Mener finansministeren at hun i dag har tilstrekkelig kontroll på Norges grenser?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1190 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Til behandling

  Hva er utviklingen i ventetid for utredning og for tilpasning av høreapparat i de ulike regionale helseforetakene, hvor mange velger i stedet å betale for hørselstest og tilpasning av egen lomme og er statsråden fornøyd med denne utviklingen?