Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 275)
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:275 (2020-2021)

  Innlevert: 28.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  Er Utenriksdepartementet kjent med problemstillingen om at nordmenn med eiendom i Spania er blitt utsatt for husokkupanter, og har norske myndigheter gjort noe for å bistå nordmenn i slike situasjoner eller tatt initiativ overfor spanske myndigheter for at slike saker skal kunne løses på en enklest mulig måte for de involverte norske borgerne?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:274 (2020-2021)

  Innlevert: 28.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  Hvordan følger regjeringen opp Stortingets vedtak om å hindre utenlandsfinansiering av tros- og livssynssamfunn, og hva er status i dette arbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:273 (2020-2021)

  Innlevert: 28.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  Hvordan har statsråden forsikra seg om at det foretas tilstrekkelig og relevant kontroll av tros- og livssynssamfunnenes virksomhet, og hvor mange slike kontroller er gjennomført de siste 3 årene?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:272 (2020-2021)

  Innlevert: 28.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  Angående spørsmålet om oljeskatt til havvindprosjekter. Medfører det riktighet at Oljeskattekontoret i sin veiledende uttalelse til prosjektet Havsul/Enbridge (bunnfast, kontroversielt anlegg ved Mørebankene) har gitt en veiledende uttalelse om mulig 78 % skatterefusjon til dette prosjektet, og er i så fall statsråden enig i disse vurderingene og har denne skatteordningen brukt på havvind blitt forelagt ESA for vurdering?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:271 (2020-2021)

  Innlevert: 28.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  I et oppslag på nettsiden til NRK Vestland ser vi at Statens Veivesen nekter Røde Kors å bruke en 300 meter lang veistubb inn til Rød Kors-Hytten. De pålegges å bruke helikopter, noe som medfører store ekstrautgifter og merarbeid. Vil statsråden vurdere tiltak som gjør det mulig for Røde Kors å bruke veien inn til sin egen hytte?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:270 (2020-2021)

  Innlevert: 28.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at adoptivforeldre kan hente hjem barn fra utlandet også i tider med covid-19?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:269 (2020-2021)

  Innlevert: 28.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  I disse dager opplever flere å få reduksjon av arbeidsavklaringspenger på grunn av uutnyttet arbeidsevne. Er det gitt nye instrukser til Nav eller innad i Nav som medfører at flere nå opplever å få redusert sin AAP med begrunnelse i uutnyttet arbeidsevne, og mener statsråden at det i denne krisetiden finnes jobber til personer med nedsatt arbeidsevne?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:268 (2020-2021)

  Innlevert: 28.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere muligheten for et riksfergesamband mellom Sørarnøy og Bodø i Nordland for å sikre verdiskapning, eksisterende og nye arbeidsplasser, i dette øysamfunnet?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:267 (2020-2021)

  Innlevert: 27.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  Hvor mange har mottatt dagpenger som permitterte eller arbeidsledige i over 2, 3, 6 eller 9 måneder i 2020? Svaret bes oppgis separat for helt og delvis ledige. Vi ber også om gjennomsnittlig månedlig utbetaling for disse gruppene.
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:266 (2020-2021)

  Innlevert: 27.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  Møre og Romsdal fylkeskommune er i dialog med Statnett rundt omklassifisering og salg av 132kV regionalnett på Vestlandet. Jeg oppfatter at de anlegg som selges i andre regioner kan deles opp. Til tross for at regionalnettet i Møre og Romsdal er nå delt mellom flere eiere, har Statnett ei holdning om ikke å dele opp nettet i Møre og Romsdal ved salg. Det fremgår ikke en begrunnelse for dette synet. Kan Statsråden redegjøre for hvor Statnett ikke ønsker/aksepterer å dele opp nettet som skal omklassifiseres og selges i Møre og Romsdal?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:265 (2020-2021)

  Innlevert: 27.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  Hva tenker justisministeren om politiets håndtering av det omtalte ekteparets anmeldelse, hvilke tiltak vil justisministeren iverksette for at folk som anmelder svindel av denne karakteren skal føle de blir tatt på alvor, og hvordan vil hun sørge for at politiet kontrollerer ektheten til opplysninger/brev i saker der det fremstår som om den fornærmede bidrar til å frifinne den anmeldte, slik det feilaktig ser ut til å ha skjedd i f.eks. dette ekteparets sak?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:264 (2020-2021)

  Innlevert: 27.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  Jeg tillater meg å spørre fiskeristatsråden om Norge har trukket frem EFTA-medlemskapet, uten EØS-tilknytning, som alternativ for Storbritannia. Hvis ikke, hvorfor ikke?
 • Skriftleg spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:263 (2020-2021)

  Innlevert: 27.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  Korleis skal regjeringa sikre at dei nye SAR Queen-helikoptera kan lande ved akuttmottaket i Volda?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:262 (2020-2021)

  Innlevert: 27.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  Norge trenger mer fornybar kraft og må være åpen for nye vindkraftteknologier. Kitemill fra Voss utvikler høydevindkraft, og har som mål å bli så effektiv og miljøvennlig at fornybar energi blir billigere enn fossilt brensel. Kitemill er blitt internasjonalt bransjeledende. På IEA sin store konferanse om fremtidige prioriteringer innen vindkraft, i september i år, ble Kitemil løfter frem. Under avstemming mellom de 80 medlemslandene stemte Norge v/NVE imot å prioritere Kitemil teknologien. Vil statsråden få omgjort dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:261 (2020-2021)

  Innlevert: 27.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Til behandling

  Forestia i Våler kan bygge et nasjonalt senter for resirkulering av avfallstrevirke der trevirket renses og benyttes i ny sponplateproduksjon. Anlegget har et potensiale på å binde 300 000 tonn CO2 pr år og gi 100 arbeidsplasser. Forestia opplyser at ingen av statens støtteordninger er tilgjengelig med dagens innretning. Hva gjør næringsministeren for å endre regelverket slik at de kan få støtte til å realisere et så viktig klimatiltak?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:260 (2020-2021)

  Innlevert: 27.10.2020

  Sendt: 27.10.2020

  Til behandling

  Vil kulturministeren vurdere å forlenge søknadsfristen for kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren, og gi ordningen tilbakevirkende kraft?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:259 (2020-2021)

  Innlevert: 27.10.2020

  Sendt: 27.10.2020

  Til behandling

  Mener statsråden hemmelig videoovervåkning fremstår som et forholdsmessig inngripende tvangsmiddel for å finne ut hvem som eier et griseåte, og synes hun isåfall at dette er en akseptabel praksis?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:258 (2020-2021)

  Innlevert: 27.10.2020

  Sendt: 27.10.2020

  Til behandling

  Foreligger det noen planer eller arbeid for utvidelse av kapasiteten på E6 nordover fra Oslo i retning Jessheim?
 • Skriftleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:257 (2020-2021)

  Innlevert: 27.10.2020

  Sendt: 27.10.2020

  Til behandling

  Hvordan fordeles midlene til bransjeprogrammene som ble vedtatt i forbindelse med den vedtatte kompetansereformen våren 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:256 (2020-2021)

  Innlevert: 27.10.2020

  Sendt: 27.10.2020

  Til behandling

  Bergen er den størst byen i landet i den største nynorskregion. I samband med intensjonane i den nye språklova, kva konkrete tiltak har statsråden som visar at ein vil styrke nynorsk som eit levande språk som fremjar kultur og identitet i dei delar av landet som særskilt nyttar nynorsk?