Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 727)
 • Skriftleg spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:730 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 18.01.2018

  Til behandling

  En rapport peker på feil og svakheter i konsekvensutredningen som lå til grunn for åpningen av Barentshavet sørøst. Basert på denne rapporten fremgår det at feil informasjon også ble gjengitt på side 25 i Meld. St. 36 (2012–2013). Den mest alvorlige feilen er at inntekter og kostnader ikke er diskontert. Denne feilen fører til at forventet nettoinntekt fra Barentshavet overdrives med 160 % (280 istedenfor 109 mrd). Mener statsråden at Stortinget har blitt feilinformert da Barentshavet sørøst ble åpnet?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:729 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 18.01.2018

  Til behandling

  Vil samferdselsdepartementet be Bane NOR SF vurdere et eller flere hensettingsanlegg syd for Ås/Vestby i forbindelse planlegging og prosjektering av infrastruktur for hensetting av tog syd for Ski for å legge til rette for flere avganger fra disse stasjonene?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:728 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 18.01.2018

  Til behandling

  Vi har fått opplysninger om at Standard Norges komiteer nå må finansieres av eksterne kilder og vi hører også bekymring for norsk deltakelse i internasjonale komiteer som følge av at dette må finansieres av deltakerne selv. Er det gjort endringer i finansieringen av Standard Norges komiteer, kan statsråden garantere at dette ikke går utover det viktige arbeidet som gjøres av disse komiteene, og hvordan sikrer statsråden at Norge er tilstrekkelig representert i det internasjonale arbeidet, herunder ISO?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:727 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Viser til Dokument nr. 15:519 (2017-2018). Det er nå klart at Multiconsults rapport om flomluke som alternativ til kraftverk for å redusere flom i Opovassdraget, vil komme etter at høringsfristen på søknaden om kraftverket har gått ut. Vil statsråden be NVE forlenge høringsfristen slik at Odda kommune og andre har alternativene til et kraftverk i det vernede Opovassdraget på bordet før de må avgi uttalelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:726 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Som statssekretær Lunde uttaler i Bondebladet 12/1 2018 er det ulvene tilknyttet de to flokkene i Julussa- og Osdalsreviret som skal tas ut. Dette må forstås slik at intensjonene var å ta ut begge flokkene i sin helhet. Hva er raskest mulig framdrift i en sak hvor det tildeles tilleggskvote og deretter lisensfelling på grunnlag av denne kvoten, og vil statsråden bidra til at slik kvote blir gitt?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:725 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Mange av de som pendler bor i en betydelig avstand fra arbeidsplassen og bruker betydelig av egen tid og egne penger for å komme til arbeid. Samtidig er det et klart mål å få flere til å kjøre kollektivt og miljøvennlig. Hvordan mener statsråden at innføringen av avgift for pendlerparkering rimer med samfunnets behov for mobilitet i arbeidsstokken og målet om å få flere til å benytte miljøvennlige transportmidler?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:724 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Kan statsråden opplyse om planarbeidet for å tilrettelegge for trikketrasé og redusere belastningen fra trafikken på Trondheimsveien er i gang, når det skal være ferdig og om regjeringen er positivt innstilt til å støtte ulike tiltak på både kort og lang sikt for å redusere biltrafikken som på hele strekningen mellom Fossumveien og Sinsenkrysset?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:723 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Vil kunnskapsministeren sjå på moglegheitene for å utvide forsøka med seinare skulestart til fleire skular, eventuelt gå inn for å gi føringar for når tidspunkt for skulestart tidlegast bør vera på morgonane på alle skular i landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:722 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at barnevernet, familievernet og andre relevante organer bidrar til at barn og ungdom ikke sendes til skoler og andre institusjoner i utlandet, hvor de blir fysisk og psykisk avstraffet og hvor det er grunn til å tro at barnas rettigheter tilsidesettes eller krenkes?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:721 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Når vil regjeringen komme til stortinget med en sak som følger opp arvelovsutvalget?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:720 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Vil justisministeren foreta en prinsipiell avklaring av hvilke oppgaver brann og redningsetaten skal ha i tiden fremover, hvor man blant annet må vurdere hvem som skal betale for oppgaver utført på vegne av andre nødetater?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:719 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Basert på regjeringens egne framskrivninger av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP), hva er per i dag estimatene for hvilken prosentandel av BNP forsvarsbudsjettet vil utgjøre i 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:718 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at folk får tilgang på de legemidlene de trenger, når de trenger det, og hvordan vil han i så fall sikre dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:717 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Deler statsråden Kriminalomsorgsdirektoratets oppfatning av at fengselsavtalen med Nederland ikke bør forlenges, og kan han garantere at avtalen ikke vil forlenges utover 2018?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:716 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Siden 2013 har det vært mulig å idømme voldsutøvere såkalt omvendt voldsalarm, men i dag er det bare fire voldsutøvere går rundt med omvendt voldsalarm i dag. Hvordan kan justisministeren tillate at barn lever på Kode 6, samtidig som omvendt voldsalarm brukes i så liten grad?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:715 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil «vurdere organiseringen i domstolstrukturen og kriminalomsorgen, basert på evalueringer». Med «basert på evalueringer» siktes det da til domstolskommisjonens utredning som skal være ferdig i 2020 samt Difi sin evaluering av organiseringen i kriminalomsorgen, eller skal det gjennomføres ytterligere evalueringer?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:714 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  Hvor mange ansatte som er omfattet av statlige tariffavtaler inkl. lederlønnsavtalen har høyre lønn enn a) statsministeren b)statsrådene c) stortingsrepresentantene ?
 • Skriftleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:713 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  I regjeringserklæringen fremgår det at regjeringen nå skal følge faglige råd i fiskeriforvaltningen. Det står «At årlige totalkvoter fastsettes basert på faglige råd.». Har dette ikke vært tilfelle tidligere, hvilke endringer vil statsråden måtte gjøre for å innfri dette punktet og kan statsråden garantere for at disse rådene gis med faglig frihet?
 • Skriftleg spørsmål fra Kristian Torve (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:712 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  Hvor mye vil det samlede kuttet i eiendomsskattesatsene utgjøre, og vil regjeringen kompensere for bortfallet av inntekter til kommunene som berøres slik at kuttene ikke fører til færre lærere, et svekket helse- og omsorgstilbud og dårligere velferdstjenester?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:711 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  Tverrfaglige ambulante team organisert som et samarbeid mellom første- og annenlinjetjenesten har vært en suksess innen psykisk helsevern. Vi ser at flere slike team har blitt lagt ned etter at prosjektperioden er over. Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at slike team fortsatt blir et tilbud innen psykisk helsevern?