Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 1717)
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1717 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  Til behandling

  Betyr helseministerens uttalelse om at «akuttsykehus har akuttkirurgisk beredskap» at statsråden vil sikre at Helgelandssykehuset utreder to sykehus med akuttkirurgi?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1716 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  Til behandling

  I 2014 hadde sauebønder i Grane store dokumenterte tap til bjørn. Miljødirektoratet signaliserte at dersom det var bjørn i området før beiteslipp skulle de tas ut. Da ble det leita etter spor på vårsnø, og det ble tatt ut to bjørner våren 2015. I dag er situasjonen i Grane den samme, med store tap av sau til bjørn i fjor. Men nå gis det ikke tillatelse til våruttak av bjørn. Hva har endret seg fra 2014 til i dag, og hvilket råd vil ministeren gi til sauebøndene i området?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1715 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  Til behandling

  I følge forskriftens § 5 kan viltfondmidler brukes til å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt - ofte etter påkjørsler. Store deler av fondsmidlene i mange kommuner går til dette formålet, og det blir lite igjen til reelle viltformål. Denne praksisen strider med manges oppfatning av hva slike midler burde gått til. Vil statsråden se nærmere på anvendelsen av viltfondsmidlene, og vil hun eventuelt ta initiativ til å endre denne?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1714 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  Til behandling

  Vil statsråden følge opp tidligere lovnader overfor stortinget om å styrke de regionale statsarkivenes rolle ved å i det minste ta nødvendige grep slik at det igjen blir mulig for brukere av de regionale statsarkivene sine tjenester å få direkte kontakt med hvert av statsarkivene via telefon, brev eller mail?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1713 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  Til behandling

  Er kunnskapsministeren kjent med at Oslo kommune har henvendt seg til Udir, og hvordan stiller statsråden seg til slike lokale løsninger som de har gode erfaringer med ved noen skoler, og som også andre skoler ønsker for å forhindre frafall.
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1712 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  Til behandling

  Med dagens reelle utbyggingstakt av sykehjemsplasser og heldøgns omsorg, hvor mange plasser vil det mangle i forhold til behovet i hhv. 2025 og 2029?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1711 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  Til behandling

  I forbindelse med forslaget til Ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området innen Statens Vegvesen foreslås det mange overføringer/sentraliseringer av oppgaver ved trafikkstasjonene omkring i landet. I Notodden foreslås oppkjøring på tunge kjøretøyer flyttet til Skien. Ser statsråden at dette medfører store konsekvenser for rekrutteringen til sjåføryrket i mange kommuner i Øvre Telemark, og at en gjennomføring av dette og MC-oppkjøring i så fall vil gi økte klimagassutslipp pga. lengre reise?
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1710 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  Til behandling

  Vil regjeringen i forhandlingene med jordbruket om utslippsreduksjoner skille mellom utslipp av metan, som ikke bidrar til oppvarmingseffekt ved konstante utslipp, og andre klimagasser som CO2, som akkumuleres i atmosfæren?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1707 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen bruke informasjonen om reduksjon i oljeproduksjon som et kostnadseffektiv tiltak for å redusere klimagassutslippene i framtidig petroleumsforvaltning og som del av det nylig startede arbeidet med å utvikle en ny klimakur?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1706 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Kan statsråden gjøre rede for siste kostnadsoverslag for å oppfylle krav gitt i tunnelsikkerhetsforskriften, på fylkesveiene?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1705 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Bømlo er blant de største fiskerikommunene og 28 pst. av landets pelagiske trålkvoter er hjemmehørende i kommunen. De er også blant landets viktigste oppdrettskommuner og er et dynamisk og livskraftig industrisamfunn. Det investeres i havfiskeflåten, nytt fiskemottak og ungdom ønsker å satse på fiskeri, sjømat og industri. Det er utarbeidet en oppdatert analyse for Fiskerihavn i Langevåg som gir netto samfunnsøkonomisk nytte på 97 millioner. Når kan Bømlo samfunnet forvente svar på søknad om forskuttering?
 • Skriftleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1704 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Kan statsråden klargjøre om de statlige midlene i byvekstavtalen for Nord-Jæren er låst til hvert enkelt prosjekt, eller er de finansiert som en totalpakke som gir styringsgruppen i byvekstavtalen full lokal frihet til å igangsette, stanse, nedskalere eller utsette prosjekter i pakkene (som f.eks. sykkelstamvei) og dermed disponere pengene slik de selv mener er mest fornuftig?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1703 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Elevene ved de videregående skolene Mo og Øyrane, Stord, Bømlo og Laksesvåg er blant de som må vente et år på nybygg og vedlikehold. –Vi foreslår å holde litt igjen på prosjekt som ikke er påbegynte og forskyve dem med et år, sier kommende fylkesrådmann Rune Haugsdal til NRK Hordaland 20. mai. Når kan elevene i videregående opplæring i nye Vestland fylkeskommune vente seg utbytte av regjeringas regionreform, eller vil de måtte være med og betale prisen for sentraliseringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1702 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Hvor mange prosent av de som søkte forlengelse på AAP basert på unntaksbestemmelsene fikk innvilget forlengelse i 2018?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1701 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Hvordan beregnet Finansdepartementet at forslaget til avgifter for 2019 presentert i Prop1 LS (2018-2019) ville virke på salget av elbiler i 2019, og hvor stor del av forklaringen utgjør feilberegningen av elbilsalget på nedjusteringen av de trendberegnede skatte- og avgiftsinntektene som presenteres i revidert nasjonalbudsjett 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1700 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Kan ministeren gi en oversikt over hvor mange VTA plasser og hvor mange VTO plasser er tiltelt det enkelte fylket så langt i 2019, og på hvilket grunnlag dette fordeles ut til hvert enkelt fylke?
 • Skriftleg spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1699 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  I Granavolden-plattformen lovte regjeringen å bygge nytt vikingskipmuseum. Statsråden omtalte da museet som et byggeprosjekt som var klart til å få startbevilgning. I RNB bruker regjeringen 7 milliarder ekstra, men ikke en krone til bygget de lovte. Dette til tross for at fagfolk er samstemte i at skipene står i fare, nybygg er det eneste som kan redde dem, og at det det må skje raskt: Ny scanning viser at ødeleggelsen er i full gang. Hvorfor tar ikke statsråden ansvar for verdensarven og får byggeprosessen startet?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1709 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  Til behandling

  Jernbanedirektoratet sier til Dagsavisen 23. mai 2019, at de har stor tro på hydrogentog i Norge og at jernbanen kan bli utslippsfri allerede i 2030. Regjeringen var i fjor skeptisk til SVs forslag om å igangsette et pilotprosjekt med hydrogentog i Norge. Har ministeren nå endret syn på hydrogentog og vil han jobbe for å få et slikt pilotprosjekt etablert?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1708 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  Til behandling

  I forbindelse med vindkraftutbyggingen på Sørmarkfjellet i Flatanger kommune ble krevd at det skulle gjennomføres for- og etterundersøkelser av hubro, storlom, smålom og hønsehauk. Dette for at man skulle kunne ta hensyn til evt. hekkende fugl i anleggsperioden. Undersøkelsene ble ferdige etter at anleggsarbeidet hadde startet opp. Vil statsråden stanse anleggsarbeidet og sørge for at de nødvendige hensyn til fugl tas og hva gjør han for at slike undersøkelser gjøres før anleggsarbeidet starter opp i framtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Solveig Schytz (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1698 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Når vil statsråden ta initiativ overfor sine nordiske samferdselsministerkollegaer for å få på plass et mer formelt samarbeid om planlegging og utbygging av jernbane, ruteplanlegging, ruteopplysninger og billettsamarbeid på togtilbudet mot Stockholm og mot Gøteborg, København og videre sørover mot kontinentet?