Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 2100)
 • Skriftleg spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2100 (2021-2022)

  Innlevert: 19.05.2022

  Sendt: 19.05.2022

  Til behandling

  Mener statsråden at PST-sjefens redegjørelse til en tidligere justisminister er en så stor trussel mot nasjonal sikkerhet at det offentlige skal nektes innsyn?
 • Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2099 (2021-2022)

  Innlevert: 19.05.2022

  Sendt: 19.05.2022

  Til behandling

  Personer som har mistet førerkortet “på livstid”, kan søke om å få det tilbake etter fem år. Dette har ført til at en person fra Hedmarken som blant annet har stått bak 2 uaktsomme drap gjennom uaktsom kjøring, og som har blitt tatt for å kjøre over 30 ganger uten førerkort, har fått førerkortet tilbake etter at 5-årsperioden har utløpt. Vil regjeringen sørge for endringer i lovverket slik at sjåfører som over lengre tid utviser svært farlig oppførsel på veiene faktisk kan bli fratatt førerkortet på livstid?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2098 (2021-2022)

  Innlevert: 19.05.2022

  Sendt: 19.05.2022

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å redusere gebyret for utstedelse av nødpass slik at gebyret er på samme nivå som for utstedelse av ordinært pass, samt senke terskelen for utstedelse av nødpass?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2097 (2021-2022)

  Innlevert: 19.05.2022

  Sendt: 19.05.2022

  Til behandling

  Mener helse- og omsorgsministeren at pasienter med hjerteamyloidose har en reell mulighet til å få Statsforvalteren til å vurdere om det har skjedd et pliktbrudd når de nektes tilgang til medisinen Vyndaqel (tafamidis), og mener helse- og omsorgsministeren virkelig at disse pasientene som har en raskt progredierende sykdom med kort forventet levetid skal bruke denne levetiden til å måtte prøve sin sak for domstolen?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2096 (2021-2022)

  Innlevert: 19.05.2022

  Sendt: 19.05.2022

  Til behandling

  Veterinærer har plikt til å yte nødhjelp til dyr som trenger det. Betaling for slik nødhjelp når dyret er eierløst (gjelder bla. alle ville dyr) reguleres av en forskrift med fastsatte satser som ikke er regulert siden 2012. Konsekvensene er at veterinærer nå må subsidiere all håndtering etter nødhjelpsplikten fra egne midler, samtidig som det er straffbart å unndra seg nødhjelpsplikten. Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at veterinærer får dekket disse kostnadene?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2095 (2021-2022)

  Innlevert: 19.05.2022

  Sendt: 19.05.2022

  Til behandling

  Har statsråden i sitt svar på mitt spørsmål nummer 1920 feilinformert Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2094 (2021-2022)

  Innlevert: 19.05.2022

  Sendt: 19.05.2022

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Til behandling

  Når vil det offentlige utvalget som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases bli satt ned?
 • Skriftleg spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2093 (2021-2022)

  Innlevert: 19.05.2022

  Sendt: 19.05.2022

  Til behandling

  Orienterte regjeringen FN-organisasjonene om de foreslåtte reduksjonene i bevilgningene til blant annet FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs barnefond (UNICEF) før fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2092 (2021-2022)

  Innlevert: 19.05.2022

  Sendt: 19.05.2022

  Til behandling

  Det er adgang til å innstille forliksrådsbehandlingen hvis saken ikke er avsluttet innen tre måneder etter at forliksklagen ble forkynt, jf. tvisteloven § 6-11 fjerde ledd andre setning. Mener statsråden bestemmelsen fungerer etter hensikten i tilfeller hvor forliksrådet har så stor saksmengde at det er umulig å overholde fristen på tre måneder, og motpart krever innstilling uten ønske om å bringe saken inn for tingretten?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2091 (2021-2022)

  Innlevert: 19.05.2022

  Sendt: 19.05.2022

  Til behandling

  Kan samferdselsministeren leggje fram ein detaljert oversikt over kva større samferdselsprosjekt som ligg ann til å bli starta opp i 2022 og i 2023?
 • Skriftleg spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2090 (2021-2022)

  Innlevert: 18.05.2022

  Sendt: 19.05.2022

  Til behandling

  Har olje- og energiministeren oversikt over i hvilken grad økte strømgifter går utover velferdstjenester i kommunene, og vurderer han tiltak for å redusere strømprisene for kommunale og ideelle velferdstjenester?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2089 (2021-2022)

  Innlevert: 18.05.2022

  Sendt: 19.05.2022

  Til behandling

  Seks palestinske menneskerettsorganisasjonar blei inkludert av Israel på terrorlista den 19. oktober 2021. Utanriksministeren uttrykte i januar at Noreg vil be Israel gjera om på vedtaket om det ikkje førekjem tilstrekkelig informasjon som underbygger skuldinga innan rimeleg tid. Det er no sju månadar sidan terrorstemplinga fant stad. Meiner utanriksministeren at sju månadar er «rimeleg tid», og vil utanriksministaren no be Israel oppheva terrorstemplinga av dei seks palestinske menneskerettsorganisasjonane?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2088 (2021-2022)

  Innlevert: 18.05.2022

  Sendt: 19.05.2022

  Til behandling

  Samferdselsministeren har hevda at ikkje noko vegprosjekt er kutta av regjeringa så langt. Kan samferdselsministeren forklare kvifor regjeringspartia og SV stemte imot at Rv 15 Strynefjellet skal starte opp i fyrste 6 års perioden av NTP, og jamf Statens vegvesen sin gjennomføringsplan som syner fyrst gjennoføring i perioden 2028-2033?
 • Skriftleg spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2087 (2021-2022)

  Innlevert: 18.05.2022

  Sendt: 19.05.2022

  Til behandling

  Hvordan vurderer statsråden skatteplikt til Norge for ukrainske flyktninger som opprettholder sitt arbeidsforhold i Ukraina, er det noen uklarhet i dette regelverket og er informasjon om regelverket lett tilgjengelig for berørte?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2086 (2021-2022)

  Innlevert: 18.05.2022

  Sendt: 18.05.2022

  Til behandling

  Barneombudet har bedt Barne- og familiedepartementet om å utarbeide en veileder til utredningsinstruksen om barnerettighetsvurderinger for å sikre bevisstgjøring og informasjon om at konsekvenser for barn må kartlegges og vurderes i statlige tiltak. Hva er status på departementets arbeid med dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2085 (2021-2022)

  Innlevert: 18.05.2022

  Sendt: 18.05.2022

  Til behandling

  Hvilke tiltak er gjennomført for å styrke evnen til strategisk kommunikasjon, og vurderer statsråden ytterligere tiltak sett i lys av den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2084 (2021-2022)

  Innlevert: 18.05.2022

  Sendt: 18.05.2022

  Til behandling

  Røldal-Seljestad på E134 er prioritert i NTP med byggestart i 2023, både nåværende regjeringspartier og den forrige regjeringen var tydelige på at dette prosjektet er viktig under behandlingen av NTP i fjor. Statens Vegvesen trekker frem dette som topprioritert for rask oppstart. Basert på kommunikasjonen fra statsråden og hans partikolleger i det siste, er det grunn til å stille spørsmål ved viljen til å starte prosjektet. Kan statsråden bekrefte at dette skal startes opp raskt og angi når proposisjon om dette fremmes Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2083 (2021-2022)

  Innlevert: 17.05.2022

  Sendt: 18.05.2022

  Til behandling

  Vil landbruks- og matministeren ta initiativ til å innføre forsyningsplikt også for industriegg i situasjoner der det er overskudd på norske egg og samtidig legges inn egg på reguleringslager?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:2082 (2021-2022)

  Innlevert: 16.05.2022

  Sendt: 18.05.2022

  Til behandling

  Kan statsråden sjå på saka og gjera ei politisk vurdering om omgjering av Statsforvaltaren sitt vedtak slik at dei lokale folkevalgte sin vurdering vært gjeldane og det vært etablert arbeidsplasser i distriktet?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2081 (2021-2022)

  Innlevert: 16.05.2022

  Sendt: 18.05.2022

  Til behandling

  Er statsråden samd med dåværande stortingsrepresentant Aasland om å bygge ut mer vannkraft der det er verna?