Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 2487)
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2487 (2022-2023)

  Innlevert: 09.06.2023

  Sendt: 09.06.2023

  Til behandling

  Vil statsråden justere på Enovas oppdragsbrev slik at borettslag og sameier på mer enn 4 enheter kan delta i tilskuddsordninger fra Enova som gjelder energieffektivisering, klimatiltak og renovering av boligkroppen?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:2486 (2022-2023)

  Innlevert: 09.06.2023

  Sendt: 09.06.2023

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til at utbyggingsavtalevedtak blir ansett som enkeltvedtak?
 • Skriftleg spørsmål fra Olve Grotle (H) til fiskeri- og havministeren

  Dokument nr. 15:2485 (2022-2023)

  Innlevert: 09.06.2023

  Sendt: 09.06.2023

  Til behandling

  Kva har regjeringa tenkt å gjere for å få til reelle forhandlingar med dei andre kyststatane som endar opp i semje om kvotefordelinga før dette fiskeriforbetreingsprosjektet endar i 2024?
 • Skriftleg spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2484 (2022-2023)

  Innlevert: 09.06.2023

  Sendt: 09.06.2023

  Til behandling

  Hvordan har statsråden fulgt opp utfallet av kabelen, og kan statsråden dele det departementet vet om hva utfallet skyldes og hvilke konsekvenser det hadde for kraftproduksjonen i området like etter kabelen falt ut?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2483 (2022-2023)

  Innlevert: 09.06.2023

  Sendt: 09.06.2023

  Til behandling

  Har statsråden oversikt over behovet for sikringstiltak i NAV, hvilket finansieringsbehov dette utgjør samlet, og hvordan følger regjeringen opp sikkerhetsrapporten som ble utarbeidet etter angrepet ved Nav Årstad (Ber om at oversikt over behov for sikring og finansering oversendes som en del av svaret)?
 • Skriftleg spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2482 (2022-2023)

  Innlevert: 09.06.2023

  Sendt: 09.06.2023

  Til behandling

  Korleis vil det faktum at metangassutslepp frå jordbruket er endå meir skadelege for klimaet enn tidlegare lagt til grunn påverke statsråden sitt arbeid med å få ned utsleppa frå sektoren?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:2481 (2022-2023)

  Innlevert: 09.06.2023

  Sendt: 09.06.2023

  Til behandling

  I hvilken grad vil de pågående prosesser få konsekvenser for regionalplanene og hvilken rolle har KDD som forvalter av plan- og bygningsloven mtp. hvordan man vil sikre samfunnsøkonomisk helhetssyn i pågående prosesser dersom regionalplanene endres?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Laabak (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2480 (2022-2023)

  Innlevert: 08.06.2023

  Sendt: 09.06.2023

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for kommuner, som til tross for intensjonene i barnevernsreformen, har reell økning i antall barn og unge som må plasseres i institusjon og fosterhjem?
 • Skriftleg spørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2479 (2022-2023)

  Innlevert: 08.06.2023

  Sendt: 09.06.2023

  Til behandling

  Kan statsråden si noe om når utredningen blir fulgt opp og særlig om statsråden er enig i at adgang til kontradiksjon i klagesaker i NAV bør forbedres?
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2478 (2022-2023)

  Innlevert: 08.06.2023

  Sendt: 09.06.2023

  Til behandling

  Regjeringen øker subsidierammen til havvind i Sørlige Nordsjø II fra 15 til 23 milliarder kroner, en økning på omtrent 60 %. Framtidig kostnadsreduksjon på havvind er usikker, med høy sannsynlighet for fortsatte subsidier. For å redusere subsidietrykket de kommende tiårene til et minimum, når store mengder ny lavutslippsenergi skal utvikles, vil regjeringen legge til rette for konkurranse mellom ulike energikilder om de samme midlene, i stedet for å forhåndskvalifisere utvalgte teknologier som i dag?
 • Skriftleg spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2477 (2022-2023)

  Innlevert: 08.06.2023

  Sendt: 09.06.2023

  Til behandling

  Hvor mange møter har justisministeren hatt med PST angående 25. juni, og har hun hatt møter med PST hvor beskyttelse av det skeive miljøet har vært på agendaen, siden angrepet i fjor sommer?
 • Skriftleg spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2476 (2022-2023)

  Innlevert: 08.06.2023

  Sendt: 08.06.2023

  Til behandling

  Hvilken funksjon tjener dagens bilaterale samarbeidsavtaler mot arbeidslivskriminalitet, finnes det eksempler på at disse har hatt praktisk nytteverdi, hvilke land har vi slike avtaler med og er det pågående diskusjoner med flere land om å inngå slike?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2475 (2022-2023)

  Innlevert: 08.06.2023

  Sendt: 08.06.2023

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for status for det enstemmige stortingsvedtaket, og når statsråden tenker å fremme de nødvendige lovendringene for Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2474 (2022-2023)

  Innlevert: 08.06.2023

  Sendt: 08.06.2023

  Til behandling

  FNs klimasjef er bekymret for at diskusjonen om fossil energi ikke kommer på dagsorden under høstens klimatoppmøte i De forente Arabiske Emirater. Samtidig er det en økende bekymring for at COP28 skal ledes av al-Jaba som også er direktør det statlige oljeselskapet Abu Dabi National oil company. Vil statsråden ta initiativ til å få på plass en annen president for COP28 og vil han sikre jobbe for at spørsmålet om fossil energi kommer på dagsorden?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2473 (2022-2023)

  Innlevert: 08.06.2023

  Sendt: 08.06.2023

  Til behandling

  Hvordan arbeider regjeringen med å sikre at byråkratisk regelverk ikke hindrer pasienter å få best egnet medisin?
 • Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2472 (2022-2023)

  Innlevert: 07.06.2023

  Sendt: 08.06.2023

  Til behandling

  Vil næringsministeren som ansvarlig for offentlige innkjøp treffe tiltak for at det offentlige bidrar til økt norsk matproduksjon og selvforsyning ved å etterspørre og kjøpe en vesentlig større andel norskprodusert mat?
 • Skriftleg spørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2471 (2022-2023)

  Innlevert: 07.06.2023

  Sendt: 08.06.2023

  Til behandling

  Et enstemmig Storting har vedtatt målet om styrke de ideelle i helse- og omsorgssektoren med måltall og tiltak, og sittende regjering har gjort et fornuftig valg om å avvikle fritt behandlingsvalg for å få kontroll på de kommersielle. Dessverre har dette hatt noen utilsiktede konsekvenser, som for Valdresklinikken. I påvente av ny anbudsrunde fra 2025 er de i en svært vanskelig situasjon. Hvordan vil statsråden styrke den ideell sektoren og denne klinikken, slik at de ikke blir nødt til å legge ned?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2470 (2022-2023)

  Innlevert: 07.06.2023

  Sendt: 08.06.2023

  Til behandling

  Hvilke forsikringsselskaper viste statsråden til i sin besvarelse av 11.10.2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2469 (2022-2023)

  Innlevert: 07.06.2023

  Sendt: 08.06.2023

  Til behandling

  Hva er bakgrunnen for ordningen hvor sprit fra tredjeland utenfor EU kan oppnå beskyttende betegnelser i Norge i henhold til EØS-lovgivningen, men ikke vin produsert utenfor EØS?
 • Skriftleg spørsmål fra Naomi Wessel (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2468 (2022-2023)

  Innlevert: 07.06.2023

  Sendt: 07.06.2023

  Til behandling

  Hva er oppdatert anslag på LCOE, utbyggingskostnad og subsidiebehov for Utsira Nord ved en utbygging på 500 MW?