Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til barne- og familieministeren

  Kan statsråden klargjere regelverket som folk må benytte for å benytte seg av rettigheten i forskriften å kunne bu fast i ein båt?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til kultur- og likestillingsministeren

  NRK har viktige samfunnsoppdrag som er nedfelt i NRK-plakaten. De skal blant annet formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer, fremme nye talenter og sørge for at minst 40 pst av det frie programbudsjettet for TV skal legges ut til eksterne produsenter. Under Arendalsuka kom det frem at mindre og nye produsenter opplevde det som vanskeligere i dag å få avtale med NRK. Hvordan vil statsråden sørge for at det ikke bare er de etablerte og samme produsentene som får oppdrag og avtale med NRK?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Norsk filmproduksjon er en raskt voksende bransje som skaper arbeidsplasser, spesielt i distriktene. Flere internasjonale aktører viser stor interesse for opptak i Norge. Men dagens regelverk for motorferdsel i utmark og verneforskrifter for nasjonalparker skaper problemer for filmproduksjon. New Zealand har utarbeide strenge føringer for filminnspilling i nasjonalparker.
  Hvordan vil statsråden sørge for forutsigbarhet for filmproduksjon i nasjonalparker og norsk natur som samtidig ivaretar vernehensyn?
 • Skriftleg spørsmål fra Ove Trellevik (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Hvordan vil de endringene som Sp har foreslått i alternativt statsbudsjett, og i sommer, påvirke kommuneøkonomien i hver enkelt kommune?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Kan statsråden gjere greie for departementet sitt eigarstyringsdokument overfor Statskraft for 2021, spesielt med omsyn til Statskraft sitt eigarskap i BKK og korleis Statskraft sine 4 styrerepresentantar i BKK skal opptre i dei pågåande omstillingane kor det føreligg planar for å legge ned ei av avdelingane til BKK Produksjon, der viktige lokale arbeidsplassar i vertskommunane skal tenesteutsettast?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet