Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Det er en rekke omstridte påstander i regjeringens begrunnelse for å bevilge en låneramme til Nye Oslo universitetssykehus. Det hevdes blant annet at prosjektet er økonomisk bærekraftig, men kvalitetssikringen av prosjektet konkluderer med at det er "betydelig usikkerhet knyttet både til investeringskostnadene og de driftsøkonomiske gevinstene". Hvordan kan statsråden gå inn for en lånebevilgning av denne størrelsesordenen når usikkerheten er så stor?
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dyrking av tare har potensial til å bli en betydelig kystnæring. SINTEF har estimert en produksjon på 20 millioner tonn innen 2050, med en årlig verdi på 40 milliarder kroner. Det representerer store muligheter for økt verdiskaping og sysselsetting langs kysten. Det bør være et mål for Norge å ta en større del av det europeiske markedet på ca. 900 tonn tørrstoff. Tarenæringen i Norge er i en sårbar og kritisk oppstartsfase. Hvordan vil statsråden gi nødvendig drahjelp slik at tarenæringen blir en ny bærekraftig og lønnsom marin næring?
 • Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Hvilke priser for utslipp av CO2 bruker regjeringen i sine samfunnsøkonomiske analyser, og er disse i tråd med måloppnåelse av Paris-avtalen, eller er prisene basert på dagens klimapolitikk i Norge og EU?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Breivik (V) til næringsministeren

  Hva kan og vil regjeringen gjøre for at flere kvinnelige gründere deltar i konkurransen om investorkapitalen?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Kan statsråden beregne sammenslåtte kommunar sin økonomi om dei ikkje var sammenslått utifrå inntektsystemet og sette det opp i ein tabell som synleggjer differansen?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet