Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Vil helse- og omsorgsministeren gripe inn overfor Helse Nord og be dem revurdere sykehusplanene i Hammerfest etter lærdommen fra evalueringsrapporten fra Kalnes- utbyggingen, og slik sørge for at man ikke gjøre samme feilen i Hammerfest som man har gjort i Østfold og i Kirkenes, der sykehusene ble bygd for små?
 • Skriftleg spørsmål fra Peter Frølich (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Skal diskrimineringsloven forstås så strengt at det anses som et lovbrudd å ytre seg spøkefullt uten intensjon om å såre eller fornærme en bestemt student i forbindelse med undervisning?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Retten til fellesmåling i borettslag og sameier bortfalt i 2010 ved innføring av individuell Automatisk Strøm Måler (AMS). Det har gjort det vanskeligere for borettslag å drive energi- og effektøkonomisering. Bortfall av fellesmåler fratok borettslagene mulighet for å bli plusskunde. Borettslagene skulle få en erstatning i form av en Elhub, og NVE skulle komme med en forskriftsendring for felleskunder.
  Når kommer Elhub for borettslag og sameier samt mulighet for at felles kunder kan utnytte tak- og veggflater til strømproduksjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Vil statsråden revurdere UDIs anbudskriterier, som i praksis utkonkurrerer bynære asylmottak, for å bedre ivareta kompetanse og trygghet for beboerne?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Borettslag og sameier utgjør om lag 900 000 boliger i landet og dermed 35 % av boligmassen. Det er en arealeffektiv og energi- og klimavennlig boform. Energibruken er ofte en kombinasjon av enkeltabonnement i bolig og fellesforbruk som oppvarming av vann og ladeanlegg. I NVEs forslag til nye nettariffer er ikke konsekvenser for borettslag og sameier vurdert.
  Hvordan vil ministeren sikra at eventuell ny tariffmodell vil være positive for beboere i borettslag og sameier?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet