Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Ifølge NITO i Statens Vegvesen er det i dag ca. 1000 færre enn planlagt som har takket ja til arbeidstilbud fra fylkene. De ansatte er urolig for konsekvensene med 1000 "overtallige" og manglende lønnsmidler for 1000 ansatte fra nyttår. Dette skjer samtidig som resten av Statens Vegvesen er under omorganisering. Det virker ikke som regjeringen har lært av den svake gjennomføringen av politireformen.
  Mener ministeren dette er en god fremgangsmåte for å omstille staten og offentlig sektor?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Vil helseministeren sikre at avvikling eller reduksjon av innsatsstyrt finansiering i fødselsomsorgen blir ett av tiltakene som skal vurderes i gjennomgangen av arbeidsforholdene i kvinneklinikkene?
 • Skriftleg spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Korleis kan statsråden forsvara avgjerdsla om at ein ikkje skal ta i bruk dei nyoppførte kamera for gjennomsnittsfartsmåling i Bømlafjordtunnelen på E39?
  Statens vegvesen uttalar at streknings-ATK har vore svært effektivt verkemiddel for å få ned farten på ulukkesutsette vegstrekningar og Transportøkonomisk institutt (TØI), som har evaluert tiltaket, har konkludert med at tiltaket har redusert talet på drepte og hardt skadde med 50 % på dei utsette strekningane.
 • Skriftleg spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til justis- og innvandringsministeren

  På mitt spørsmål nr. 2182 om statsråden ville syta for at det ikkje vert teke stilling til felles leiing av Sunnhordland og Haugaland tingrett før etter at Domstolkommisjonen sitt forslag til domstolstruktur er ferdig handsama, svarte statsråden at DA har opplyst at konstitusjonen vil måtte bli forlenget i påvente av at saken er ferdig behandlet. Det kan no sjå ut for at DA likevel jobbar med sak med sikte på felles leiing.
  Kan dette stemma når Stortinget ikkje ennå har handsama saka om domstolstrukturen?
 • Skriftleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Det kommer stadige meldinger om at kristne og andre religiøse minoriteter i Pakistan utsettes for overgrep. Fortsatt sitter det mennesker uskyldig dømte for blasfemi i Pakistan, mennesker som ikke har fått den internasjonale oppmerksomheten som trolig bidro til at Asia Bibi endelig ble fri.
  Vil utenriksministeren ta opp situasjonen for kristne og religiøse minoriteter med pakistanske myndigheter?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet