Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Hvorfor har ikke regjeringen holdt sitt løfte til togpassasjerene om at anbudsutsetting av jernbanestrekninger i Norge verken skulle påvirke billettsystemer, rutetilbud eller priser i negativ retning?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  I rapporten som Menon Economics og Sweco lagde på oppdrag fra Miljødirektoratet i mars i år, ble kvaliteten på konsekvensutredninger av klima- og miljøtemaer i kommuneplanens arealdel vurdert. Her sies det bl.a. at seks av ti kommuner ikke trekker fram de største negative virkningene i oppsummeringene av samlede arealbruksendringer, og det er lite informasjon om klima- og miljøtemaene og strengere håndheving av forskriften må vurderes.
  Vil statsråden vurdere strengere håndheving av forskriften?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) til finansministeren

  Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten blant annet med begrunnelse av at den skal bli mer effektiv. De seks kommunene i Hallingdal slo skatteoppkrevingskontorene sine sammen i 2005. Da var det tilsammen 12 årsverk. I 2019 jobber det 6 årsverk ved kontoret. Innkrevingsprosenten er hele 98 pst.
  Kan statsråden garantere at ved en ev. statlig innkreving vil innkrevingsprosenten i Hallingdal opprettholdes og ev. økes, og hva anser statsråden kan være ytterligere effektiviseringsgevinst?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  NRK har avslørt, nye, urovekkende forhold rundt bompengeselskapet Ferde AS, og nå sist gjelder det administrerende direktørs disposisjoner, eierinteresser og tidsforbruk.
  Hvor alvorlig ser statsråden på at tilliten til forvaltningen av folks innbetalte bompenger dermed står i fare, hva vil statsråden ta av grep i denne saken, og kan han i den forbindelse tenke seg å utrede en statlig innkrevingsordning parallelt med utredningen av et veiprisingssystem som nå utredes?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren


  Fri Fagbevegelse tok den 19.11.19 opp en beklagelig sak der et ambulansefly ikke fikk landet på Kjevik flyplass pga. manglende beredskapsvakt. De tillitsvalgte i brann- og redningstjenesten, frykter at det som nylig skjedde på Kjevik, som er den første store flyplassen som har mistet hjemmeavtalen, snart kan skje andre steder også. Mange frykter at innsparingene på dette feltet i Avinor kan ende med at liv går tapt.
  Hva vil statsråden gjøre for at ambulansefly blir sikret landing også om natten?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet