Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Morten Wold (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Den nærmeste naboeiendommen til Utøykaia, der fjerde-, femte- og sjette generasjon av en familie bor, har etter bygging av minnesmerket, veier og kaianlegg, av offentlig godkjent takstmann fått verdivurdert eiendommen til halvparten av førverdi.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre familien kompensasjon for dette?
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

  Mange familier med barn med alvorlig sykdom eller nedsatt funksjonsevne opplever at det er utfordrende å forholde seg til hjelpesystemet. De forteller om en evig kamp for å få de rettighetene de har krav på, og at de bruker mye tid og ressurser for å få riktige tjenester til barna sine. Derfor lovfestet Solberg-regjeringen retten til barnekoordinator, slik at dette skulle bli lettere på tvers av tjenester. Hvordan sikrer statsråden at kommunene er forberedt på ikrafttredelsen av den lovfestede retten til barnekoordinator?
 • Skriftleg spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Det er besluttet at gaveforsterkningsordninga skal avvikles og at de 70 millionene som har gått til denne posten skal fordeles etter tippenøkkelen.
  Hvilken effekt vil dette få når det gjelder fordeling mellom idrett og kultur?
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

  Hva vil helseministeren gjøre for at helseforetakene i større grad følger opp tilsynssaker i psyskisk helsevern, og hva tenker statsråden om kritikken i tilsynssakene mot sykehuset Øsftold?
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Bruflot (H) til samferdselsministeren

  Hva vil statsråden gjøre for at det kan skaffes tilstrekkelig finansiering til at hovedentreprisene på Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss kan starte opp i 2024, slik Nye Veier legger til grunn? Nye Veier arbeider i den forbindelse etter en plan med vedtak av Utbyggingsavtale i 2023, vil statsråden legge til rette for at denne tidsplanen kan oppfylles?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle