Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Statsråden opplyste i debatt med meg i Dagsnytt atten på NRK 20.9.21 at vi uten vansker kunne fortsette direktetildeling av jernbanestrekninger for persontransport til togoperatører også etter at Jernbanepakke 4 fra EU er vedtatt og implementert i norsk lovverk. Statsråden mente at dette var mulig gjennom en god begrunnelse til EU.
  Kan statsråden utdype hva slags begrunnelser han har i tankene som kan gi direktetildeling og ikke anbudsprosess, uten å komme i konflikt med konkurranseregelverket?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvor mange vil nå makstid på arbeidsavklaringspenger 30. september 2021 uten å være ferdig avklart i Nav og/eller helsevesenet, og hva vil statsråden gjøre for å sikre forlengelse for dem som ikke er ferdig avklart til arbeid eller trygd?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  I energiministerens svar til meg på et skr. spørsmål 07.06.2021 om flysikkerheten rundt vindkraftverk på Haramsfjellet, viser hun til et brev fra Avinor Flysikring AS til Avinor datert 20.04.2021. Brevet viser til Eurocontrols retningslinjer av 2014. Her kreves det en «detailed impact assessment» når avstand mellom radar og turbiner er mindre enn 16 km. En slik detaljert vurdering finnes ikke, og statsråd Bru henviser til luftfartsmyndighetene.
  Derfor: vil statsråden ta grep for faglig holdbare sikkerhetsvurderinger i saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Kan statsråden redegjøre for når og på hvilke måte regjeringen vil legge dette lovforslaget frem for Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til utenriksministeren

  Vil utenriksministeren snarest ta initiativ til å utarbeide en oversikt over antall av de evakuerte afghanske borgere, som uavhengig av nåværende oppholdsstatus i Norge, tidligere har fått beskyttelse fra Afghanistan eller opphold på humanitært grunnlag, og oversende dette til Stortinget på en hensiktsmessig måte?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet