Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og beredskapsministeren

  Vil andelen av årets kvote med overføringsflyktninger som ikke fylles opp på grunn av korona-situasjonen overføres til neste år?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Statsråden har signalisert at han nå jobber med et nytt nasjonalt regelverk som skal gi kommunene det verktøyet de trenger for å regulere utleie av el-sparkesykler bedre. Stadig flere ulykker og andre problemer med slike sykler viser at behovet for et slikt nasjonalt regelverk er skrikende stort. Samtidig står flere bykommuner ganske hjelpeløse i sitt virkemiddelapparat.
  Når kan statsråden love at et regelverk/forskrifter er på plass?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  I Aftenposten 20.6.20, uttaler statsråden om jernbaneanbudene at «de tre første pakkene har ført til 12 mrd. kroner i innsparing». Statsråden sammenlikner summene for anbudsvinnerne med summene for direktetildeling til NSB/Vy historisk, og ikke i forhold til hva Vy kunne kjøre strekningene for i framtida.
  Kan statsråden dokumentere de 12 mrd. når dette forholdet tas med, og fratrukket utgiftene til reformen, nye lederlønninger, utbyttekravet til Vy og alle utgiftene som Vy tidligere hadde, som tilbyderne nå ikke har?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til olje- og energiministeren

  I et skriv til OED 17. juni om vindkraftprosjektet Skorveheia skriver direktør Kjetil Lund i NVE at «blinkende hinderlys er en vesentlig visuell miljøbelastning for folk» og videre at «vår vurdering er at Skorveheia og Faurefjellet vindkraftverk ikke bør realiseres dersom et slik system (radarstyrt, min anmerkn.) ikke er mulig».
  Mener statsråden det er mulig å innstalere radarstyrte lys som NVE har krevd ved godkjenning av MTA-planen og som Lund viser til i brevet, og dersom dette ikke er mulig, er hun da enig med NVEs konklusjon i brev av 17 juni?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  I skrivet fra Samferdselsdepartementet av 4.8.20 til Statens Vegvesen om godkjenning av rammen for KVU E134 i Lier står det: "Viser til brevet av 12. mai med forslag til KVU-estimat for kommunedelplan for E134 Dagslett-Linnes. Samferdselsdepartementet godkjenner KVU-estimatet for kommunedelplan for E134
  Dagslett-Linnes på 3 800 mill. 2020-kr. Departementet ber samtidig om at Statens vegvesen skal utrede alle aktuelle alternativ før en beslutning tas".
  Er det en glipp at det står Dagslett - Linnes og ikke Dagslett - E18?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet