Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Regjeringens jordbrukspolitikk for grøntnæringen har lagt til rette for at en økende andel av arbeidskraftbehovet skal dekkes gjennom gjestearbeidere fra utlandet. Som følge av pandemien er nå arbeidskrafts situasjonen kritisk vanskelig. Arbeidskraftsbehovet må nå dekkes av et mangfold med både gjestearbeidere og norskbosatte arbeidsfolk.
  Hvorfor har regjeringen satt inn begrensninger på antall innreise tillatelser av gjestearbeidere, nærmest innført kvoter, noe som skaper lang behandlingstid og stor usikkerhet for gårdbrukerne?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Hva er begrunnelsen for at regjeringen nå ber Oslo kommune prioritere å åpne opp kulturlivet fremfor øvrig næringsliv, som for eksempel kjøpesentre, spesialbutikker og serveringsbransje?
 • Interpellasjon fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og familieministeren

  Barn og unge har fått et redusert skoletilbud og mistet tilgangen til fritidsaktiviteter og tid med venner som følge av smitteverntiltak. Reduksjonen i fritidstilbud og skolegang går særlig ut over barn med foreldre som sliter fra før. Rapporter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at krisen forstørrer problemene, og en rapport fra Røde Kors viser at ett av seks barn er utsatt for en eller annen form for vold eller overgrep. Det er bekymringer rundt stengte tilbud, som førstelinjen i kommunehelsetjenesten. Det er et økt antall saker i barnevernet, og alvorlighetsgraden i disse øker. Familier med lave inntekter som mister jobben eller er permitterte grunnet koronakrisen, vil slite ekstra mye. Hva vil statsråden gjøre for å koordinere og forsterke innsatsen for barn, unge og utsatte familier, og hvordan vil statsråden bruke lærdommen fra rapportene på best mulig måte og prioritere tiltak for barn og familier for å komme ut av krisen?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

  Vil statsråden ta initiativ til en harmonisering av regelverket, slik at ansatte i Forsvaret får rett til full erstatning for skader som skyldes pålagt operativ trening – slik forslagene i Prop. 152 L (2020-2021) vil gi ansatte i politiet?
 • Spørjetimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Vegloven § 27 åpner for at bompenger kan benyttes "til investeringar i faste anlegg og installasjonar for kollektivtrafikk på jernbane, inkludert sporveg og tunnelbane". Jernbaneutbygginger er kostbare, og regjeringen har ikke maktet å prioritere midler til vedtatte utbyggingsformål på jernbanen, og målene for gods på bane virker fjernere enn noensinne. Vil statsråden vurdere å bruke bompenger fra store, trafikkerte veier til å finansiere jernbaneutbygginger på samme strekning der det er stort behov?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet