Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Hvordan vil kunnskapsministeren sørge for at offentlige midler ikke går til å spre vranglære til barn og unge?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til barne- og familieministeren

  Aftenposten har søndag 16. februar 2020 en artikkel om datofella når det gjelder foreldrepermisjon, der nybakte foreldre kan tape store penger i tilfeller der foreldre ikke tar ut foreldrepengene sammenhengende.
  Med hvilken hjemmel avkorter Nav foreldrepengene dersom far søker etter at mor er ferdig med sin permisjon, men fortsatt er hjemme med barnet i ferie eller ulønnet permisjon, og hva vil statsråden gjøre på hvilket tidspunkt, for å rette opp denne systemfeilen?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  For å få godt beslutningsgrunnlag for veibygging i neste NTP (Nasjonal Transportplan) er det av stor betydning å evaluere tidligere utbygginger i ly av ny kunnskap, ikke minst speilet opp mot utredningene fra Statens Vegvesen fra oktober 2019.
  Kan statsråden opplyse om hvor mange km ny firefelts motorvei (smal eller bred standard) er bygd siden 2013 eller planlagt bygd i gjeldende NTP der ÅDT er mindre enn 12.000, og samtidig liste opp disse veiprosjektene?
 • Spørjetimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Tolketjenesten er en forutsetning for at døve, døvblinde og hørselshemmede skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Gjentatte utredninger har blant annet påvist mangler ved organisering av tjenesten, som igjen går ut over kvaliteten i tilbudet som gis. Hva vil statsråden gjøre for å sikre brukerne tilgang til rett tolk til rett tid?
 • Skriftleg spørsmål fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og familieministeren

  Å ta fra foreldre deres barn er en svært dramatisk og inngripende handling. Men noen ganger helt nødvendig. Her viser imidlertid reportasjen at det er svikt i prosedyrer og håndtering av en omsorgsoverdragelse. Forløpet til omsorgsoverdragelser kan være langvarige slik som her, og familiene lever i konstant press og i en krisetilstand.
  Hva vil ministeren gjøre for å sikre at barn blir ivaretatt i slike krevende situasjoner, herunder at barnevernet og politiet har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre en omsorgsovertakelse på en god måte, og hva vil ministeren gjøre for å få antall akutte omsorgsoverdragelser ned?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet