Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Sogn og Fjordane.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Kva meiner samferdselsministeren om at Posten frå 1. juli 2020 annankvar dag skal køyre rundt og levere aviser utan å ta med annan post?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kva er årsaka til at Luftforsvaret har avgjort at kjemikaliar til baneavising ikkje skal nyttast på MPA-området ved Harstad/Narvik lufthamn, korleis skal Luftforsvaret sikre tilstrekkeleg banefriksjon utan kjemikaliebruk og er dette utgreidd i form av ei ROS-Analyse?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Ved handsaminga av Langtidsplanen for forsvaret i 2016 blei det bestemt at forsvarets IKT-verksemd i størst mogleg grad skulle samlast på Jørstadmoen.
  Er denne etableringa av IKT-tenester/Cyberforsvar fullført, kor mange nye forsvarsrelaterte arbeidsplassar knytta til IKT/Cyberforsvar har flyttinga ført til og kor mange arbeidsplassar er enten utflytta eller effektivisert bort sentralt?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Det er eit generelt forbod mot å nytte sand på miltære flyplassar for å skape friksjon. Dette grunna skadar det kan føre til på underhengande last, sensorar, optikk, våpen og liknande. Evenes Lufthamn brukte 4264 tonn sand i sesongen 2016/17, Andøya brukte til samanlikning 100 tonn. Evenes har grunna si plassering nær sårbar natur eit lågt utsleppløyve av baneavisingskjemikaliar og forbod mot bruk av urea, det beste kjemikalet. I 2016/17, før militær aktivitet var lagt til Evenes, blei det likevel brukt 90.4% av det tillate utsleppet.
  Korleis vil forsvarsministeren løyse dette problemet i høve Luftforsvaret sin aktivitet på Evenes flystasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Forsvaret si kampkraft er i dag avgrensa av personellmangel, spesielt på personell i kategoriar med lang utdanning. Det krev auka opptak til forsvaret sine skular. Opptak må bygge på dagens og planlagt framtidig trong for personell, med tillegg av fråfall ut frå erfaring.
  Har statsråden sett i verk tiltak for slik auka rekruttering, og dersom det ikkje er gjort, når planlegg ein å gjennomføre slike tiltak?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet