Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Sogn og Fjordane.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Etter vedtak om nullutslepp frå turistskip- og ferjer har investeringar m.a. i miljøteknologi, hamn og destinasjonen Flåm ikkje kunna realiserast, som følgje av uvisse knytt til framtidig trafikkgrunnlag og av at finansieringsløysingar ikkje er etablerte. Sidan bestillinga for 2026 byrjar i november i år, kven kan bestille cruiseanløp til Flåm i 2026 i tråd med stortingsvedtak nr. 691 i sesjonen 2020-2021, og kva er tydinga av stortingsvedtaket "[...] staten sikrer etablering av landstrøm i Flåm som planlagt innen 2022"?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  I desember fikk NTB oversendt beregninger fra Finansdepartementet som viser endringer i samlet skatte- og avgiftsnivå under Erna Solberg som statsminister.
  Kan jeg få oversendt samme oversikt, altså vedtatte endringer i samlet skatte- og avgiftsnivå, kun varige skatte- og avgiftslettelser, målt i 2021-kroner? Ber om at sum avgift og sum skatt fremgår og at midlertidige kutt holdes utenfor, men synliggjøres i egen oversikt.
 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Det er ei utfordring å skaffe nok folk til nytt MPA-miljø på Evenes, både støttepersonell, teknikarar og pilotar. Konsekvensen av regjeringa sitt vedtak i 2016 om å leggje ned Andøya var ei rasering av eit MPA-miljø som var bygd opp gjennom fleire tiår. Å samle maritim overvaking og QRA på Evenes, nok ei av Høgre sine sentraliseringar, har som andre sentraliseringsvedtak frå regjeringa negative konsekvensar. Korleis vil statsråden sikre at sentraliseringa ved Evenes ikkje fører til svekt norsk operativ evne til maritim overvaking?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  SSB (rapport 2016/38) estimerte at et jobbskattefradrag etter svensk modell for alle i aldersgruppen 22-61 år ville medføre et samlet skatteprovenytap på 11,3 prosent, dette tilsvarte om lag 30 mrd. kroner.
  Hvor mye ville et jobbskattefradrag tilsvarende det svenske medført i samlet skatteprovenytap dersom det var begrenset til arbeidstagere under 30 år, og hvor mange flere under 30 år ville da kommet i jobb?
 • Interpellasjon fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utviklingsministeren

  I 4 år har partnarskapen Ceres2030 gått gjennom fleire hundre tusen artiklar og rapportar frå dei siste 20 åra for å få svar på korleis verda mest effektivt kan utrydde svolt og ekstrem fattigdom innan 2030, og kva det vil koste. Konklusjonen er at om dei rike landa doblar si støtte til verdas 500 000 småbønder så dei kan doble sin matproduksjon, og landa gjer det same, kan dei langt på veg få slutt på ekstrem fattigdom og svolt og samstundes takle klima- og naturkrisa som råkar dei. Noreg yter 2-3 prosent av bistandsmidlane til landbruk, og er dermed på jumboplass i OECD der gjennomsnittet er på 7 prosent. Regjeringa har lagt fram ein handlingsplan, men lite har skjedd etter det. Korleis vil statsråden sikre at Noreg yter ein langt større del av bistandsmidlane til landbruk og kampen mot svolt og ekstrem fattigdom og slik bidreg til at berekraftsmål 2 kan oppnåast innan 2030?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet