Avdelingar og seksjonar

Stortingsadministrasjonen er organisert i sju avdelingar og 27 seksjonar. Direktøren leier den administrative verksemda og er sekretær for presidentskapet. I alt har stortingsadministrasjonen om lag 450 tilsette.

 • Stortingets direktør

  Direktøren er leder for den samlede administrative virksomheten, og fungerer som sekretær for Stortingets presidentskap.

 • Ledelsessekretariatet

  Sekretariatsfunksjoner og bistand til presidentskapets medlemmer i deres gjøremål. Forværelsetjenester og betjening av pressehenvendelser for presidentskapet og direktøren.

 • Sikkerhetsstab

  Sikkerhetsstaben skal i hovedsak ha oppgaver av styrende og kontrollerende art og gi råd om sikkerhet og beredskap på strategisk nivå.

 • Utviklingsstaben

  Utviklingsstaben er et kompetansesenter som skal bidra til at administrasjonen lykkes i sitt endrings- og utviklingsarbeid.

 • Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen

  Avdelingen har ansvaret for forvaltning og utvikling av Stortingets eiendom, sikkerhet og servicetjenester.

 • Forvaltningsavdelingen

  Avdelingen bistår Stortingets administrative ledelse i alle saker om arbeidsgiveransvar, personalfunksjoner, økonomi og generell administrasjon, og yter direkte service overfor stortingsrepresentantene når det gjelder lønn, godtgjørelser, reiser, boliger, pensjoner, forsikringer, arbeidsforhold og velferdsordninger.

 • Internasjonal avdeling

  Avdelingen ivaretar Stortingets internasjonale forbindelser.

 • IT-avdelingen

  Avdelingen har det helhetlige ansvaret for brukerstøtte, drift, vedlikehold og utvikling av Stortingets IT-tjenester.

 • Konstitusjonell avdeling

  Avdelingen ivaretar alle funksjoner som knytter seg til den virksomheten Stortinget utøver som konstitusjonelt organ, medregnet Stortingets saksbehandling og arbeidsordning, forretningsorden og bevilgningsreglement, komitéreiser og formelle spørsmål i tilknytning til komiteenes virksomhet.

 • Kommunikasjons- og formidlingsavdelingen

  Avdelingen har ansvar for formidling til innbyggerne gjennom ulike kanaler, pressekontakt, kommunikasjon til representanter og ansatte, forvaltning av visuell identitet og krisekommunikasjon. Behovs- og innholdsansvarlig for www.stortinget.no og  intranettet.

 • Kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen

  Avdelingen innhenter og tilrettelegger informasjon til arbeidet i Stortinget og dokumenterer Stortingets virksomhet.