Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Rogaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 14 representantar frå Rogaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (4), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (3), Kristeleg Folkeparti (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Kva er dokumentasjonen på at formuesskattekutta til regjeringa gjennom åtte statsbudsjett på totalt 9,5 mrd kroner har ført til auka sysselsetting?
 • Skriftleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til næringsministeren

  Det statlige investeringsfondet Nysnø får 700 millioner over årets statsbudsjett. Nysnø har også tidligere fått tilført betydelige midler.
  Hvordan har avkastningen i Nysnø vært de siste tre år sammenlignet med S&P Global Clean Energy Index?
 • Skriftleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Næringslivsavisen Rosenkilden i Stavanger hadde i forrige utgave en oversikt som viste at fylkesmannen i Rogaland har fremmet 400 innsigelser og klager i saker som behandles av folkevalgte.
  Mener statsråden at fylkesmannen i Rogaland på en god måte ivaretar oppfordringen daværende kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sendte fylkesmennene i september 2019 om å ta sterkere hensyn til lokaldemokratiet i plansaker og utvise «stor varsomhet» med å overprøve politiske skjønn i lokale forhold?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Kor attraktiv er no den norske luftfartsmarknaden i ein europeisk samanheng og kva er statsråden sitt syn på det som no skjer i norsk luftfart?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Med proposisjonen 66 L (2019-2020) foreslås en rekke endringer i straffeloven. En av endringene innebærer inkludering av nye diskrimineringsgrunnlag i ulike straffebestemmelser. Norge har i mange år vært en forkjemper for både tros- og ytringsfrihet.
  På hvilken måte mener statsråden at ytrings- og trosfriheten ivaretas for tros- og livssynssamfunn og enkeltmennesker, både i og utenfor disse, dersom lovforslaget vedtas?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet