Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Rogaland

For stortingsperioden 2021-2025 er det valt inn 14 representantar frå Rogaland.

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Spørjetimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dagsavisen kaller på lederplass regjeringens budsjettforslag «Et angrep på maktfordelingsprinsippet». Videre skriver de: «Det er grunn til å spørre seg om landets politiske ledelse har tatt inn over seg at den dømmende makten er en statsmakt som er likestilt og ikke underordnet regjeringen.» Det er en hard dom, men helt på sin plass. For første gang har vi en regjering som tar aktive grep for å svekke domstolenes uavhengighet. Hvordan vurderer statsråden påstanden om at hennes politikk er et angrep på maktfordelingsprinsippet?
 • Spørjetimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Under pandemien utarbeidet Arbeids- og velferdsdirektoratet en veileder for forenklet behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp. Nav skulle være mer tilbakeholdne med vilkår om salg av bolig, bil eller andre verdigjenstander for å få hjelp. Som følge av ekstreme mat- og strømpriser og økende rente opplever stadig flere en økonomisk krise. Derfor ville det vært naturlig å gjeninnføre veilederen som gjaldt fram til 30. juni 2022. Vil regjeringen vurdere å gjeninnføre koronaveilederen til Nav slik at flere kan få sosialhjelp?
 • Spørjetimespørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Innstrammingene i innleie vil få store konsekvenser for mange bedrifter og tusenvis av arbeidstakere. Når regjeringen nå likevel kjører flat pedal og overkjører tilbakemeldingene fra næringslivet, er det derfor viktig at man som et minimum avklarer når reglene trer i kraft. I Prop. 131 L (2021–2022) om innleie skriver departementet at de foreslår at endringsloven settes i kraft fra den tid Kongen, altså regjeringen, bestemmer. Videre står det at det tas sikte på ikrafttredelse fra 2023. Når i 2023 kan vi forvente ikrafttredelse?
 • Spørjetimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Det er urovekkende å høre statsrådens begrunnelse for innstrammingene i adgangen til innleie. Det er et faktum at det store flertallet har faste, hele stillinger, og at bedriftene har ulike sesongsvingninger. Flere høringsinstanser har spilt inn at det er behov for overgangsordninger for bindende tilbud og inngåtte kontrakter. Kan statsråden redegjøre for hvordan bedrifter som allerede har eksisterende avtaler om innleie, vil bli berørt av regjeringens forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak?
 • Skriftleg spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til utenriksministeren

  Finnes det områder der Belarus hittil ikke er ilagt sanksjoner på lik linje som Russland, i så fall hvilke og hvorfor, og hva gjør Norge konkret for å støtte landets demokratiske bevegelse?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle