Grunnlovsframlegg

Grunnlovsframlegg inngår i Stortingets dokumentserie (nummer 12), og publikasjonstittelen startar med «Dokument 12». Her finn du grunnlovsframlegg frå og med sesjon 1999–2000.

Perioden 1814–2001: Register over Stortingets saker og publikasjonane som høyrer til, inkludert grunnlovsframlegg, er digitaliserte og tilgjengelege frå eiga side på nettstaden: Stortingsforhandlingar 1814–2001.

2019-2020 (14)

 • Dokument 12:15 (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 12:15 (2019–2020)

  Grunnlovsforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Audun Lysbakken om ny § 107 (rett til bolig) (Midlertidig)
 • Dokument 12:14 (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 12:14 (2019–2020)

  Grunnlovsforslag fra Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om endring i § 68 (om at Stortinget trer sammen tidligere) (Midlertidig)
 • Dokument 12:13 (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 12:13 (2019–2020)

  Grunnlovsforslag fra Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski og Solfrid Lerbrekk om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder) (Midlertidig)
 • Dokument 12:12 (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 12:12 (2019–2020)

  Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide, Lars Haltbrekken, Solveig Schytz, Terje Breivik, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om endring i § 93 (om grunnlovsfesting av retten til asyl) (Midlertidig)
 • Dokument 12:11 (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 12:11 (2019–2020)

  Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Svein Harberg, Bente Stein Mathisen, Solveig Horne, Terje Breivik og Ulf Leirstein om endringer av Grunnloven §§ 14, 50, 53 til 64, 71 og 72 (Valglovutvalgets forslag i NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg – ny valglov) (Midlertidig)
 • Dokument 12:10 (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 12:10 (2019–2020)

  Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Svein Harberg, Hans Fredrik Grøvan, Freddy André Øvstegård, Terje Breivik, Nils T. Bjørke, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om endring i § 108 (samene som urfolk) (Midlertidig)
 • Dokument 12:9 (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 12:9 (2019–2020)

  Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Svein Harberg, Bente Stein Mathisen, Nils T. Bjørke og Terje Breivik om ny § 112 a (frittlevende marine ressurser) (Midlertidig)
 • Dokument 12:8 (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 12:8 S (2019–2020)

  Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Svein Harberg, Magne Rommetveit, Eva Kristin Hansen, Bente Stein Mathisen, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Terje Breivik, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om ny § 111 (grunnlovfesting av allemannsretten) (Midlertidig)
 • Dokument 12:7 (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 12:7 (2019–2020)

  Grunnlovsforslag fra Solveig Horne og Terje Halleland om opphevelse av § 117 (om opphevelse av odels- og åsetesretten) (Midlertidig)
 • Dokument 12:6 (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 12:6 (2019–2020)

  Grunnlovsforslag fra Hans Fredrik Grøvan, Jorunn Gleditsch Lossius, Geir Sigbjørn Toskedal, Steinar Reiten og Torill Selsvold Nyborg om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til naturlig død) (Midlertidig)
 • Dokument 12:5 (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 12:5 (2019–2020)

  Grunnlovsforslag fra Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk, Terje Breivik og Solveig Schytz om endring i § 2, § 4, § 9, § 16, § 44, § 99 og tittel på kapittel B (om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke) (Midlertidig)
 • Dokument 12:4 (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 12:4 (2019–2020)

  Grunnlovsforslag fra Roy Steffensen om endring i § 59 (sperregrense på fem prosent for utjevningsmandater) (Midlertidig)
 • Dokument 12:3 (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 12:3 (2019–2020)

  Grunnlovsforslag fra Erlend Wiborg om endring i §§ 21 og 91 (Stortingets samtykke ved utnevning av dommere til Høyesterett) (Midlertidig)
 • Dokument 12:2 (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 12:2 (2019–2020)

  Grunnlovsforslag fra Solveig Schytz, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om endring i § 96 første ledd (om påtalemyndighetens uavhengighet) (Midlertidig)