Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Troms

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå Troms.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samfunnssikkerhetsministeren

  Sykehuset Namsos har i dag en helikopterlandingsplass som ikke er funnet forsvarlig for landing av de de nye redningshelikoptrene AW101. Ørland redningssentral er snart operative med AW101, og dersom ny landingsplass ikke er på plass vil ikke sykehuset være i stand til å ta imot disse.
  Når forventes det at Sykehuset Namsos har en forsvarlig helikopterlandingsplass, og hvilke andre sykehus er det i dag som mangler en forsvarlig helikopterlandingsplass eller som vil mangle det i nær framtid?
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Vil statsråden endre forskriften med mål om å gi kommunene større råderett i saker som gjelder snøskuterkjøring til hytter?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

  Viser til anmodning fra FNs menneskrettskomité (HRC) av 26. juni til Norge om å avvente iverksettelse av tiltak rettet mot Jovvset Ante Sara til HRC har fått behandlet saken prinsipielt. Jeg forventer at regjeringen vil rette seg etter anmodningen. Norge har ratifisert Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med dertil hørende klageordning. Noe annet vil undergrave våre forpliktelser.
  Hvorfor bruker regjeringen så lang tid på å rette seg etter anmodningen og slik setter konvensjonens rolle i tvil?
 • Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Hva vil avtalen mellom regjeringspartiene om bompenger ha å si for den lokalt vedtatte Harstadpakken?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til helseministeren

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre likeverdig ambulansebåtberedskap over hele landet, og vil han på nytt vurdere å omgjøre beslutningen til styret i UNN HF om nedleggelse av ambulansebåten Alden, som betjente øyriket nord for Harstad frem til 1. januar 2019, i lys av hvordan nedleggelsen har skapt uønskede hendelser.

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet