«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå Telemark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Har tilbudet innenfor psykisk helsevern på Sykehuset i Telemark blitt styrket eller svekket de siste fire årene med tanke på mer eller mindre ressursbruk, antall psykiatere, antall andre ansatte, økt kompetanse, antall sengeposter og antall/grad av avvisninger, hvordan er tallene konkret for DPS på Notodden og i Seljord, og i hvor stor grad gir dagens tilbud et fullverdig tilbud innenfor psykisk helsevern til alle pasientene som trenger det i Telemark?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Viser til sak i Nationen 30.6.2020 hvor ansvarlige for brannkorpset i Vinje forteller hvordan arbeidsoppgavene har endret seg de siste årene til at de stadig oftere må gjøre oppgavene til politiet selv om de ikke er trent eller har utdannelse til å håndtere oppgaver som drap, selvmord, dødsulykker og vold.
  Mener statsråden det er riktig at frivillige brannfolk har slike oppgaver i stadig større grad, og er det optimalt for rettsikkerheten og tryggheten til befolkningen at dårligere responstid har ført til denne situasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Hvorfor orienterte ikke statsråden Stortinget om at krav om utbytte- og bonusnekt ikke skulle videreføres, hvilke vurderinger gjorde statsråden som førte til at de droppet dette kravet, når i prosessen ble dette gjort og mener statsråden at det f.eks. ikke ville være mulig å sette et tidsbegrenset krav om bonusstopp selv om hybridlånet skulle være evigvarende?
 • Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Vil statsråden ta initiativ til å innføre en ordning med å gi kommuner rentefrie lån øremerket til opprusting, vedlikehold og nybygging?
 • Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Hvilke bompengeprosjekter ble nedbetalt før tiden og bomstasjonene fjernet i perioden 2013-2021 (ber om spesifisert og uttømmende liste over prosjektene) og hvor mye mer ville det offentlige tatt inn i bompenger i 2013-21 fra de bompengeprosjektene dersom man ikke hadde gjort forbedringer med rabattordninger, økte statlige bevilgninger på eksisterende prosjekt, etc?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet