«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå Telemark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Spørjetimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Kultursektoren har lidd store inntektstap i løpet av koronaåret. Regjeringens avbøtende tiltak har i løpet av denne perioden ikke vært treffsikre og tilstrekkelige. Saksbehandlingstiden hos Kulturrådet er et tilbakevendende tema.Det samme gjelder svar på klager for de som ikke har fått innvilget støtte. Den lange behandlingstiden er nå dramatisk for mange, som fortsatt ikke har fått svar etter flere måneder. Når kan vi forvente at Kulturrådet vil være à jour med både søknader og klager, og hvordan vil statsråden følge opp dette arbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Hva gjør kulturministeren for å gi festivalene trygghet og forutsigbarhet, når vil festivalene få svar, og vil det komme en egen ordning retta mot de større festivalene?
 • Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden sikre at pasienter som skal behandles for denne type sykdommer også skal få informasjon, og mulighet til å kunne behandles med slike inngrep enten i Norge eller eventuelt i utlandet om de ønsker det?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Hvilke endringer vurderer Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er nødvendige å iverksette for å møte politiets bekymringer over manglende hjemler og for vanskelige beviskrav, før de kan iverksette tiltak eller bøteleggelser av mennesker som bevisst bryter smittevernreglene eller karantenebestemmelsene?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Stortingsmelding 27 «Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane» ble vedtatt i Stortinget 4.2.2021.Ett viktig vedtak var kravet om at Regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget om hvordan man i større grad kan tilrettelegge for at rabattene som oppnås i forhandlingene mellom leverandør og kjede i større grad skal komme forbrukerne til gode. Kan statsråden redegjøre for status i saken og hvordan regjeringen legger opp prosessen fremover?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet