Lovvedtak og lovmerknader

Her finn du oversyn over alle lovvedtak frå fyrste gongs lovhandsaming og lovmerknader frå andre gongs lovhandsaming. Beslutningar (odelsting og lagting) frå gammal lovhandsaming finn du ved å velja rett sesjon og deretter type.

Vedtak etter andre og tredje gongs handsaming kan lesast av referat frå møta. Lovmerknader svewrt berre skrivne om andre gongs lovhandsaming ikkje samtykkjer lovvedtaket frå fyrste gongs handsaming.

Les meir om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovmerknader

Lovvedtak (12)

 • Lovvedtak 12 (2020-2021)

  Innst. 32 L (2020–2021), jf. Prop. 6 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)
 • Lovvedtak 11 (2020-2021)

  Innst. 24 L (2020–2021), jf. Prop. 4 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 10 (2020-2021)

  Innst. 31 L (2020–2021), jf. Prop. 8 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)
 • Lovvedtak 9 (2020-2021)

  Innst. 28 L (2020–2021), jf. Prop. 9 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)
 • Lovvedtak 8 (2020-2021)

  Innst. 27 L (2020–2021), jf. Prop. 3 L (2020–2021)

  Vedtak til midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
 • Lovvedtak 7 (2020-2021)

  Innst. 26 L (2020–2021), jf. Prop. 5 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
 • Lovvedtak 6 (2020-2021)

  Innst. 30 L (2020–2021), jf. Prop. 7 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)
 • Lovvedtak 5 (2020-2021)

  Innst. 29 L (2020–2021), jf. Prop. 2 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 4 (2020-2021)

  Innst. 390 L (2019–2020), jf. Prop. 98 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig)
 • Lovvedtak 3 (2020-2021)

  Innst. 389 L (2019–2020), jf. Prop. 89 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 2 (2020-2021)

  Innst. 23 L (2020–2021), jf. Prop. 145 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
 • Lovvedtak 1 (2020-2021)

  Innst. 18 L (2020–2021), jf. Prop. 140 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), og om endringer i midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sin inntekt som følge av utbrudd av covid-19

Lovanmerkninger (2)