Lovvedtak og lovmerknader

Her finn du oversyn over alle lovvedtak frå fyrste gongs lovhandsaming og lovmerknader frå andre gongs lovhandsaming. Beslutningar (odelsting og lagting) frå gammal lovhandsaming finn du ved å velja rett sesjon og deretter type.

Vedtak etter andre og tredje gongs handsaming kan lesast av referat frå møta. Lovmerknader svewrt berre skrivne om andre gongs lovhandsaming ikkje samtykkjer lovvedtaket frå fyrste gongs handsaming.

Les meir om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovmerknader

Lovanmerkninger (7)

Lovvedtak (200)

 • Lovvedtak 200 (2020-2021)

  Innst. 670 L (2020–2021), jf. Prop. 215 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020
 • Lovvedtak 199 (2020-2021)

  Innst. 666 L (2020–2021), jf. Prop. 217 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og Oslo kommune i forbindelse med mellomoppgjøret 2021
 • Lovvedtak 198 (2020-2021)

  Innst. 662 L (2020–2021), jf. Prop. 216 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og KS i forbindelse med mellomoppgjøret 2021
 • Lovvedtak 197 (2020-2021)

  Innst. 661 L (2020–2021), jf. Prop. 207 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i føretakslovgjevinga (retting av feil m.m.)
 • Lovvedtak 196 (2020-2021)

  Innst. 661 L (2020–2021), jf. Prop. 207 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om røystingsrådgjevarar
 • Lovvedtak 195 (2020-2021)

  Innst. 646 L (2020–2021), jf. Prop. 199 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet)
 • Lovvedtak 194 (2020-2021)

  Innst. 554 L (2020–2021), jf. Prop. 155 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i verdipapirfondloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, administrative sanksjoner og andre forvaltningstiltak)
 • Lovvedtak 193 (2020-2021)

  Innst. 552 L (2020–2021), jf. Prop. 147 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv.)
 • Lovvedtak 192 (2020-2021)

  Innst. 599 L (2020–2021), jf. Prop. 194 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i lov 21. desember 2020 nr. 168 om endringer i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 191 (2020-2021)

  Innst. 599 L (2020–2021), jf. Prop. 194 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i lov 21. desember 2020 nr. 164 om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 190 (2020-2021)

  Innst. 599 L (2020–2021), jf. Prop. 194 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020
 • Lovvedtak 189 (2020-2021)

  Innst. 599 L (2020–2021), jf. Prop. 194 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i lov om tilskudd ved avbrutt permittering
 • Lovvedtak 188 (2020-2021)

  Innst. 599 L (2020–2021), jf. Prop. 194 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i folkeregisterloven
 • Lovvedtak 187 (2020-2021)

  Innst. 599 L (2020–2021), jf. Prop. 194 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i skatteforvaltningsloven
 • Lovvedtak 186 (2020-2021)

  Innst. 599 L (2020–2021), jf. Prop. 194 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 185 (2020-2021)

  Innst. 599 L (2020–2021), jf. Prop. 194 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 184 (2020-2021)

  Innst. 599 L (2020–2021), jf. Prop. 194 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven
 • Lovvedtak 183 (2020-2021)

  Innst. 599 L (2020–2021), jf. Prop. 194 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i skatteloven
 • Lovvedtak 182 (2020-2021)

  Innst. 599 L (2020–2021), jf. Prop. 194 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i Svalbardskatteloven
 • Lovvedtak 181 (2020-2021)

  Innst. 599 L (2020–2021), jf. Prop. 194 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i eigedomsskattelova
 • Lovvedtak 180 (2020-2021)

  Innst. 644 L (2020–2021), jf. Prop. 191 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om opphevelse av lov 21. juni 2002 nr. 44 om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett
 • Lovvedtak 179 (2020-2021)

  Innst. 645 L (2020–2021), jf. Prop. 196 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III)
 • Lovvedtak 178 (2020-2021)

  Innst. 643 L (2020–2021), jf. Dokument 8:293 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn
 • Lovvedtak 177 (2020-2021)

  Innst. 642 L (2020–2021), jf. Prop. 185 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om Norges kontinentalsokkel
 • Lovvedtak 176 (2020-2021)

  Innst. 603 L (2020–2021), jf. Prop. 150 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)
 • Lovvedtak 175 (2020-2021)

  Innst. 623 L (2020–2021), jf. Prop. 144 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om Opplysningsvesenets fond
 • Lovvedtak 174 (2020-2021)

  Innst. 625 L (2020–2021), jf. Prop. 133 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i barnevernloven
 • Lovvedtak 173 (2020-2021)

  Innst. 625 L (2020–2021), jf. Prop. 133 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om barnevern (barnevernsloven)
 • Lovvedtak 172 (2020-2021)

  Innst. 632 L (2020–2021), jf. Prop. 166 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i forvaltningsloven m.m. (utvidet adgang til informasjonsdeling)
 • Lovvedtak 171 (2020-2021)

  Innst. 610 L (2020–2021), jf. Prop. 158 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)
 • Lovvedtak 170 (2020-2021)

  Innst. 607 L (2020–2021), jf. Prop. 152 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.)
 • Lovvedtak 169 (2020-2021)

  Innst. 609 L (2020–2021), jf. Prop. 146 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.)
 • Lovvedtak 168 (2020-2021)

  Innst. 630 L (2020–2021), jf. Prop. 188 L (2020–2021)

  Vedtak til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 167 (2020-2021)

  Innst. 616 L (2020–2021), jf. Prop. 116 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)
 • Lovvedtak 166 (2020-2021)

  Innst. 629 L (2020–2021), jf. Prop. 190 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven (kriminalisering av deltakelse i kriminelle sammenslutninger)
 • Lovvedtak 165 (2020-2021)

  Innst. 633 L (2020–2021), jf. Prop. 167 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om elektronisk kommunikasjon (lagring av IP-adresser mv.)
 • Lovvedtak 164 (2020-2021)

  Innst. 523 L (2020–2021), jf. Prop. 184 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (hjelpestønad til barn under sykehusopphold og virkningstidspunkt for uføretrygd)
 • Lovvedtak 163 (2020-2021)

  Innst. 522 L (2020–2021), jf. Prop. 170 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger)
 • Lovvedtak 162 (2020-2021)

  Innst. 521 L (2020–2021), jf. Prop. 154 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven (nemndløsning for gjengjeldelsessaker etter varsling mv.)
 • Lovvedtak 161 (2020-2021)

  Innst. 520 L (2020–2021), jf. Prop. 153 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet)
 • Lovvedtak 160 (2020-2021)

  Innst. 519 L (2020–2021), jf. Prop. 138 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenstemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense)
 • Lovvedtak 159 (2020-2021)

  Innst. 549 L (2020–2021), jf. Prop. 182 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i klimaloven (klimamål for 2030 og 2050) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 158 (2020-2021)

  Innst. 649 L (2020–2021), jf. Prop. 203 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat)
 • Lovvedtak 157 (2020-2021)

  Innst. 597 L (2020–2021), jf. Prop. 136 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen)
 • Lovvedtak 156 (2020-2021)

  Innst. 611 L (2020–2021), jf. Prop. 124 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i mineralloven (kvalifikasjonskrav, rekkefølgekrav, overdragelse av driftskonsesjon m.m.)
 • Lovvedtak 155 (2020-2021)

  Innst. 604 L (2020–2021), jf. Prop. 149 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin)
 • Lovvedtak 154 (2020-2021)

  Innst. 624 L (2020–2021), jf. Prop. 128 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om dyrevelferd (bestemmelser om avl, dekning av kostnader og behandling av personopplysninger)
 • Lovvedtak 153 (2020-2021)

  Innst. 613 L (2020–2021), jf. Prop. 122 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr (kompensasjonsordning)
 • Lovvedtak 152 (2020-2021)

  Innst. 605 L (2020–2021), jf. Prop. 156 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)
 • Lovvedtak 151 (2020-2021)

  Innst. 608 L (2020–2021), jf. Prop. 157 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (oppnevning av prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven mv.)
 • Lovvedtak 150 (2020-2021)

  Innst. 606 L (2020–2021), jf. Prop. 169 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.)
 • Lovvedtak 149 (2020-2021)

  Innst. 620 L (2020–2021), jf. Prop. 86 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)
 • Lovvedtak 148 (2020-2021)

  Innst. 612 L (2020–2021), jf. Prop. 92 L (2020–2021) og Dokument 8:111 S (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i straffeloven
 • Lovvedtak 147 (2020-2021)

  Innst. 460 L (2020–2021), jf. Prop. 135 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i ekteskapsloven (ekteskap inngått med mindreårig, etter utenlandsk rett mv.)
 • Lovvedtak 146 (2020-2021)

  Innst. 461 L (2020–2021), jf. Prop. 134 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i markedsføringsloven mv. (merking av retusjert reklame)
 • Lovvedtak 145 (2020-2021)

  Innst. 480 L (2020–2021), jf. Prop. 127 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (fri utsettelse av foreldrepenger)
 • Lovvedtak 144 (2020-2021)

  Innst. 479 L (2020–2021), jf. Prop. 114 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i barnelova (Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker)
 • Lovvedtak 143 (2020-2021)

  Innst. 581 L (2020–2021), jf. Prop. 100 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 142 (2020-2021)

  Innst. 617 L (2020–2021), jf. Prop. 112 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven (bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten mv.)
 • Lovvedtak 141 (2020-2021)

  Innst. 615 L (2020–2021), jf. Prop. 121 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i helsepersonelloven (melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerheten)
 • Lovvedtak 140 (2020-2021)

  Innst. 576 L (2020–2021), jf. Prop. 102 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak)
 • Lovvedtak 139 (2020-2021)

  Innst. 614 L (2020–2021), jf. Prop. 129 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)
 • Lovvedtak 138 (2020-2021)

  Innst. 524 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 137 (2020-2021)

  Innst. 525 L (2020–2021), jf. Prop. 101 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke)
 • Lovvedtak 136 (2020-2021)

  Innst. 506 L (2020–2021), jf. Dokument 21 (2020–2021), kapittel 11

  Vedtak til lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret
 • Lovvedtak 135 (2020-2021)

  Innst. 579 L (2020–2021), jf. Prop. 130 L (2020–2021) og Dokument 8:117 S (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.)
 • Lovvedtak 134 (2020-2021)

  Innst. 569 L (2020–2021), jf. Prop. 120 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (utvisning ved endret oppholdsstatus m.m.)
 • Lovvedtak 133 (2020-2021)

  Innst. 451 L (2020–2021), jf. Dokument 8:288 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring av jordlova (oppheve forbudet mot nydyrking av myr)
 • Lovvedtak 132 (2020-2021)

  Innst. 465 L (2020–2021), jf. Prop. 186 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 131 (2020-2021)

  Innst. 456 L (2020–2021), jf. Prop. 141 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger)
 • Lovvedtak 130 (2020-2021)

  Innst. 458 L (2020–2021), jf. Prop. 165 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning)
 • Lovvedtak 129 (2020-2021)

  Innst. 459 L (2020–2021), jf. Prop. 159 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)
 • Lovvedtak 128 (2020-2021)

  Innst. 484 L (2020–2021), jf. Prop. 113 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i voldsoffererstatningsloven (den øvre grensen) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 127 (2020-2021)

  Dokument 8:294 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring av straffegjennomføringsloven (forlengelse av midlertidige covid-19-tiltak) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 126 (2020-2021)

  Innst. 518 L (2020–2021), jf. Prop. 131 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (forskriftshjemmel om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2)
 • Lovvedtak 125 (2020-2021)

  Innst. 510 L (2020–2021), jf. Prop. 162 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av forskriftshjemmel om oppholdssted under innreisekarantene mv.)
 • Lovvedtak 124 (2020-2021)

  Innst. 512 L (2020–2021), jf. Prop. 145 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i opplæringslova, friskolelova og barnehageloven (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 123 (2020-2021)

  Innst. 517 L (2020–2021), jf. Prop. 111 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (formål og oppgaver for universiteter og høyskoler, studentrettigheter, fagskoleutdanningens omfang, behandling av personopplysninger, yrkeskvalifikasjoner fra tredjeland mv.)
 • Lovvedtak 122 (2020-2021)

  Innst. 455 L (2020–2021), jf. Prop. 160 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i energiloven (konsesjon for utenlandsforbindelser)
 • Lovvedtak 121 (2020-2021)

  Innst. 482 L (2020–2021), jf. Prop. 110 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser)
 • Lovvedtak 120 (2020-2021)

  Innst. 473 L (2020–2021), jf. Prop. 105 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg)
 • Lovvedtak 119 (2020-2021)

  Innst. 454 L (2020–2021), jf. Prop. 151 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (motorsport) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 118 (2020-2021)

  Innst. 444 L (2020–2021), jf. Prop. 161 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse)
 • Lovvedtak 117 (2020-2021)

  Innst. 442 L (2020–2021), jf. Prop. 142 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)
 • Lovvedtak 116 (2020-2021)

  Innst. 443 L (2020–2021), jf. Prop. 139 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i politiregisterloven og utlendingsloven
 • Lovvedtak 115 (2020-2021)

  Innst. 421 L (2020–2021), jf. Prop. 119 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i svalbardmiljøloven (tungoljeforbod m.m.)
 • Lovvedtak 114 (2020-2021)

  Innst. 410 L (2020–2021), jf. Prop. 115 LS (2020–2021), L-delen

  Vedtak til lov om endringer i åndsverksloven
 • Lovvedtak 113 (2020-2021)

  Innst. 404 L (2020–2021), jf. Dokument 8:173 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i bioteknologiloven (sikre kvinner i likekjønnet par mulighet til å velge hvem av kvinnene som skal gå gravid med parets barn)
 • Lovvedtak 112 (2020-2021)

  Innst. 441 L (2020–2021), jf. Prop. 187 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
 • Lovvedtak 111 (2020-2021)

  Innst. 418 L (2020–2021), jf. Prop. 140 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter og geografiske tilknytningskrav)
 • Lovvedtak 110 (2020-2021)

  Innst. 416 L (2020–2021), jf. Prop. 148 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidige regler i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av varighet)
 • Lovvedtak 109 (2020-2021)

  Innst. 415 L (2020–2021), jf. Prop. 143 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om interkommunale selskaper mv. (fjernmøter og elektronisk signering av protokoller)
 • Lovvedtak 108 (2020-2021)

  Innst. 422 L (2020–2021), jf. Prop. 117 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse mv.)
 • Lovvedtak 107 (2020-2021)

  Innst. 398 L (2020–2021), jf. Prop. 98 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i Svalbardloven m.m. (endret navn på Sysselmannen)
 • Lovvedtak 106 (2020-2021)

  Innst. 409 L (2020–2021), jf. Dokument 21 (2020–2021) kapittel 10

  Vedtak til lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (sivilombudsloven)
 • Lovvedtak 105 (2020-2021)

  Innst. 375 L (2020–2021), jf. Prop. 137 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av lovene)
 • Lovvedtak 104 (2020-2021)

  Innst. 352 L (2020–2021), jf. Prop. 91 L (2020–2021)

  Vedtak til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
 • Lovvedtak 103 (2020-2021)

  Innst. 359 L (2020–2021), jf. Prop. 104 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (sykepenger og pleiepenger)
 • Lovvedtak 102 (2020-2021)

  Innst. 343 L (2020–2021), jf. Prop. 83 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (nytt tiltak ved brudd på utlendingsloven m.m.)
 • Lovvedtak 101 (2020-2021)

  Innst. 344 L (2020–2021), jf. Prop. 82 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak)
 • Lovvedtak 100 (2020-2021)

  Innst. 345 L (2020–2021), jf. Prop. 103 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om opphevelse av eksportkredittloven
 • Lovvedtak 99 (2020-2021)

  Innst. 354 L (2020–2021), jf. Prop. 108 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven
 • Lovvedtak 98 (2020-2021)

  Innst. 321 L (2020–2021), jf. Prop. 53 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.
 • Lovvedtak 97 (2020-2021)

  Innst. 336 L (2020–2021), jf. Prop. 87 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrenter)
 • Lovvedtak 96 (2020-2021)

  Innst. 329 L (2020–2021), jf. Prop. 88 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk)
 • Lovvedtak 95 (2020-2021)

  Innst. 330 L (2020–2021), jf. Prop. 84 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven (bytte av biologiske legemidler i apotek)
 • Lovvedtak 94 (2020-2021)

  Innst. 317 L (2020–2021), jf. Prop. 65 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i helsepersonelloven mv. (lovfestet opprettelse av klinisk etikkomité, utvidet varslingsplikt og enkelte unntak fra taushetsplikten mv.)
 • Lovvedtak 93 (2020-2021)

  Innst. 323 L (2020–2021), jf. Prop. 64 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv.)
 • Lovvedtak 92 (2020-2021)

  Innst. 322 L (2020–2021), jf. Prop. 60 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i utlendingsloven (strafferamme for ulovleg opphald m.m.)
 • Lovvedtak 91 (2020-2021)

  Innst. 326 L (2020–2021), jf. Prop. 93 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (ny ordning med forskutteringsplikt for arbeidsgiver ved kompensasjon til arbeidstakere som er rammet av innreiserestriksjoner)
 • Lovvedtak 90 (2020-2021)

  Innst. 328 L (2020–2021), jf. Prop. 89 L (2020–2021)

  Vedtak til midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)
 • Lovvedtak 89 (2020-2021)

  Innst. 253 L (2020–2021), jf. Prop. 108 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om språk (språklova)
 • Lovvedtak 88 (2020-2021)

  Innst. 296 L (2020–2021), jf. Prop. 77 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen
 • Lovvedtak 87 (2020-2021)

  Innst. 303 L (2020–2021), jf. Prop. 66 LS (2020–2021), L-delen

  Vedtak til lov om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring)
 • Lovvedtak 86 (2020-2021)

  Innst. 301 L (2020–2021), jf. Prop. 57 LS (2020–2021), L-delen

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (verdipapirisering og kreditorhierarki)
 • Lovvedtak 85 (2020-2021)

  Innst. 283 L (2020–2021), jf. Prop. 74 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i konkursloven og panteloven mv. (registrering av konkursåpning og legalpant for boomkostninger) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 84 (2020-2021)

  Innst. 280 L (2020–2021), jf. Prop. 73 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i skadeserstatningsloven (kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning)
 • Lovvedtak 83 (2020-2021)

  Innst. 282 L (2020–2021), jf. Prop. 68 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing)
 • Lovvedtak 82 (2020-2021)

  Innst. 294 L (2020–2021), jf. Prop. 71 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer mv.)
 • Lovvedtak 81 (2020-2021)

  Innst. 290 L (2020–2021), jf. Prop. 69 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)
 • Lovvedtak 80 (2020-2021)

  Innst. 297 L (2020–2021), jf. Prop. 94 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Lovvedtak 79 (2020-2021)

  Innst. 279 L (2020–2021), jf. Prop. 81 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale møter, elektronisk kommunikasjon mv.)
 • Lovvedtak 78 (2020-2021)

  Innst. 299 L (2020–2021), jf. Prop. 96 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
 • Lovvedtak 77 (2020-2021)

  Innst. 276 L (2020–2021), jf. Prop. 19 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i våpenlova (oppbevaring av skytevåpen mv.)
 • Lovvedtak 76 (2020-2021)

  Innst. 274 L (2020–2021), jf. Prop. 80 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Parat/YS og NHO og Fagforbundet/LO og NHO i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020
 • Lovvedtak 75 (2020-2021)

  Innst. 249 L (2020–2021), jf. Prop. 78 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke II)
 • Lovvedtak 74 (2020-2021)

  Innst. 245 L (2020–2021), jf. Prop. 134 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)
 • Lovvedtak 73 (2020-2021)

  Innst. 220 L (2020–2021), jf. Prop. 20 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.)
 • Lovvedtak 72 (2020-2021)

  Innst. 231 L (2020–2021), jf. Prop. 72 LS (2020–2021)

  Vedtak til midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 71 (2020-2021)

  Innst. 207 L (2020–2021), jf. Dokument 8:94 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 70 (2020-2021)

  Innst. 215 L (2020–2021), jf. Prop. 143 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)
 • Lovvedtak 69 (2020-2021)

  Innst. 214 L (2020–2021), jf. Prop. 136 L (2019–2020 )

  Vedtak til lov om endringer i sivilbeskyttelsesloven (innhenting og behandling av opplysninger, gjennomføring av tjeneste, sanksjoner mv.)
 • Lovvedtak 68 (2020-2021)

  Innst. 223 L (2020–2021), jf. Prop. 59 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i forsvarsloven (klageadgang og foreldelse i erstatningssaker og Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører)
 • Lovvedtak 67 (2020-2021)

  Innst. 193 L (2020–2021), jf. Prop. 67 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i vallova (assistanse ved stemming)
 • Lovvedtak 66 (2020-2021)

  Innst. 184 L (2020–2021), jf. Prop. 62 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)
 • Lovvedtak 65 (2020-2021)

  Innst. 183 L (2020–2021), jf. Prop. 25 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i energiloven m.m. (endringer om funksjonelt skille for nettforetak)
 • Lovvedtak 64 (2020-2021)

  Innst. 190 L (2020–2021), jf. Prop. 137 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet)
 • Lovvedtak 63 (2020-2021)

  Innst. 149 L (2020–2021), jf. Prop. 61 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ covid-19-test for rett til innreise og bortvisning ved brudd på regler om innreisekarantene)
 • Lovvedtak 62 (2020-2021)

  Innst. 167 L (2020–2021), jf. Prop. 63 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet
 • Lovvedtak 61 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 60 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i lov 20. desember 2019 nr. 100 om endring i a-opplysningsloven
 • Lovvedtak 59 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov 20. desember 2019 nr. 97 om endringer i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 58 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i skatteforvaltningsloven
 • Lovvedtak 57 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i lov 13. desember 2013 nr. 110 om oppheving av lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven)
 • Lovvedtak 56 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i a-opplysningsloven
 • Lovvedtak 55 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 54 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om obligatorisk tjenestepensjon
 • Lovvedtak 53 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 52 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i betalingssystemloven
 • Lovvedtak 51 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 50 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven
 • Lovvedtak 49 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i eigedomsskattelova
 • Lovvedtak 48 (2020-2021)

  Innst. 118 L (2020–2021), jf. Prop. 34 L (2020–2021)

 • Lovvedtak 47 (2020-2021)

  Innst. 130 L (2020–2021), jf. Prop. 36 L (2020–2021)

  Vedtak til midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)
 • Lovvedtak 46 (2020-2021)

  Innst. 153 L (2020–2021), jf. Prop. 52 L (2020–2021)

  Vedtak til midlertidig lov om endring i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)
 • Lovvedtak 45 (2020-2021)

  Innst. 123 L (2020–2021), jf. Prop. 28 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
 • Lovvedtak 44 (2020-2021)

  Innst. 129 L (2020–2021), jf. Prop. 16 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (sammenslåing av egenandelstak 1 og 2)
 • Lovvedtak 43 (2020-2021)

  Innst. 124 L (2020–2021), jf. Prop. 32 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020
 • Lovvedtak 42 (2020-2021)

  Innst. 141 L (2020–2021), jf. Prop. 27 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 41 (2020-2021)

  Innst. 135 L (2020–2021), jf. Prop. 24 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i sosialtjenesteloven (vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold)
 • Lovvedtak 40 (2020-2021)

  Innst. 127 L (2020–2021), jf. Prop. 15 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon)
 • Lovvedtak 39 (2020-2021)

  Innst. 128 L (2020–2021), jf. Prop. 13 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser)
 • Lovvedtak 38 (2020-2021)

  Innst. 137 L (2020–2021), jf. Prop. 138 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)
 • Lovvedtak 37 (2020-2021)

  Innst. 108 L (2020–2021), jf. Prop. 141 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i EØS-arbeidstakarlova
 • Lovvedtak 36 (2020-2021)

  Innst. 119 L (2020–2021), jf. Prop. 31 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 35 (2020-2021)

  Innst. 133 L (2020–2021), jf. Prop. 21 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i arveloven (landbrukseiendommer i dødsbo mv.)
 • Lovvedtak 34 (2020-2021)

  Innst. 125 L (2020–2021), jf. Prop. 18 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i tvisteloven (halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker)
 • Lovvedtak 33 (2020-2021)

  Innst. 134 L (2020–2021), jf. Prop. 11 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i domstolloven
 • Lovvedtak 32 (2020-2021)

  Innst. 122 L (2020–2021), jf. Prop. 33 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven)
 • Lovvedtak 31 (2020-2021)

  Innst. 122 L (2020–2021), jf. Prop. 33 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 30 (2020-2021)

  Innst. 117 L (2020–2021), jf. Prop. 35 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (forlengelse av tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
 • Lovvedtak 29 (2020-2021)

  Innst. 120 L (2020–2021), jf. Prop. 30 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i havne- og farvannsloven mv. (håndheving av fartsovertredelser mv.)
 • Lovvedtak 28 (2020-2021)

  Innst. 121 L (2020–2021), jf. Prop. 29 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 27 (2020-2021)

  Innst. 131 L (2020–2021), jf. Prop. 22 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy)
 • Lovvedtak 26 (2020-2021)

  Innst. 140 L (2020–2021), jf. Prop. 17 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i yrkestransportlova og skatteforvaltningsloven (tilsyn med kontrollutrustninger og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene i drosjenæringen)
 • Lovvedtak 25 (2020-2021)

  Dokument 8:71 L (2020-2021)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven og statsborgerloven
 • Lovvedtak 24 (2020-2021)

  Innst. 104 L (2020–2021), jf. Prop. 92 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om finansavtaler (finansavtaleloven)
 • Lovvedtak 23 (2020-2021)

  Innst. 85 L (2020–2021), jf. Prop. 139 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen)
 • Lovvedtak 22 (2020-2021)

  Innst. 62 L (2020–2021), jf. Prop. 100 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner)
 • Lovvedtak 21 (2020-2021)

  Innst. 78 L (2020–2021), jf. Prop. 144 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringar i burettslagslova mv. (rett til å setje opp ladepunkt for elbil, samanslåing av eigarseksjonssameige)
 • Lovvedtak 20 (2020-2021)

  Innst. 72 L (2020–2021), jf. Prop. 121 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør)
 • Lovvedtak 19 (2020-2021)

  Innst. 74 L (2020–2021), jf. Prop. 63 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata)
 • Lovvedtak 18 (2020-2021)

  Innst. 75 L (2020–2021), jf. Prop. 59 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter)
 • Lovvedtak 17 (2020-2021)

  Innst. 49 L (2020–2021), jf. Prop. 10 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven)
 • Lovvedtak 16 (2020-2021)

  Innst. 70 L (2020–2021), jf. Prop. 135 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger)
 • Lovvedtak 15 (2020-2021)

  Innst. 34 L (2020–2021), jf. Prop. 37 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i lov om Folketrygdfondet (avvikling av varaordningen mv.)
 • Lovvedtak 14 (2020-2021)

  Innst. 34 L (2020–2021), jf. Prop. 37 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om revisjon og revisorer (revisorloven)
 • Lovvedtak 13 (2020-2021)

  Innst. 41 L (2020–2021), jf. Prop. 66 L (2019–2020) unntatt kap. 9, 10, 12, 14 og 16

  Vedtak til lov om endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.)
 • Lovvedtak 12 (2020-2021)

  Innst. 32 L (2020–2021), jf. Prop. 6 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)
 • Lovvedtak 11 (2020-2021)

  Innst. 24 L (2020–2021), jf. Prop. 4 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 10 (2020-2021)

  Innst. 31 L (2020–2021), jf. Prop. 8 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)
 • Lovvedtak 9 (2020-2021)

  Innst. 28 L (2020–2021), jf. Prop. 9 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)
 • Lovvedtak 8 (2020-2021)

  Innst. 27 L (2020–2021), jf. Prop. 3 L (2020–2021)

  Vedtak til midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
 • Lovvedtak 7 (2020-2021)

  Innst. 26 L (2020–2021), jf. Prop. 5 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
 • Lovvedtak 6 (2020-2021)

  Innst. 30 L (2020–2021), jf. Prop. 7 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)
 • Lovvedtak 5 (2020-2021)

  Innst. 29 L (2020–2021), jf. Prop. 2 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 4 (2020-2021)

  Innst. 390 L (2019–2020), jf. Prop. 98 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig)
 • Lovvedtak 3 (2020-2021)

  Innst. 389 L (2019–2020), jf. Prop. 89 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 2 (2020-2021)

  Innst. 23 L (2020–2021), jf. Prop. 145 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
 • Lovvedtak 1 (2020-2021)

  Innst. 18 L (2020–2021), jf. Prop. 140 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), og om endringer i midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sin inntekt som følge av utbrudd av covid-19