Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Lovvedtak og lovmerknader

Her finn du oversyn over alle lovvedtak frå fyrste gongs lovhandsaming og lovmerknader frå andre gongs lovhandsaming. Beslutningar (odelsting og lagting) frå gammal lovhandsaming finn du ved å velja rett sesjon og deretter type.

Vedtak etter andre og tredje gongs handsaming kan lesast av referat frå møta. Lovmerknader svewrt berre skrivne om andre gongs lovhandsaming ikkje samtykkjer lovvedtaket frå fyrste gongs handsaming.

Les meir om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovmerknader

Avgrens utvalet

Lovvedtak (56)

 • Lovvedtak 56 (2023-2024)

  Innst. 253 L (2023–2024), jf. Prop. 40 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringar i helse- og omsorgstjenesteloven (overføring av ansvaret for helsetilbodet ved utlendingsinternat)

 • Lovvedtak 55 (2023-2024)

  Innst. 250 L (2023–2024), jf. Prop. 32 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (utvisning på grunn av omgåelsesekteskap)

 • Lovvedtak 54 (2023-2024)

  Innst. 236 L (2023–2024), jf. Prop. 41 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i foretakslovgivningen mv. (utlevering av fødsels- og d-nummer, registrering av enkeltpersonforetak, krav til foretaksnavn, retningslinjer for godtgjørelse mv.)

 • Lovvedtak 53 (2023-2024)

  Innst. 238 L (2023–2024), jf. Prop. 50 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Parat og NHO Luftfart/CHC Helikopter Service AS vedrørende opprettelse av tariffavtale for piloter i CHC Helikopter Service AS

 • Lovvedtak 52 (2023-2024)

  Innst. 232 L (2023–2024), jf. Prop. 37 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (styrket insentiv til å jobbe lenger)

 • Lovvedtak 51 (2023-2024)

  Innst. 231 L (2023–2024), jf. Prop. 35 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny avtalefestet pensjon)

 • Lovvedtak 50 (2023-2024)

  Innst. 230 L (2023–2024), jf. Prop. 46 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge

 • Lovvedtak 49 (2023-2024)

  Innst. 237 L (2023–2024), jf. Prop. 43 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven (justering av kontantstøtteperioden og forlengelse av foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekning)

 • Lovvedtak 48 (2023-2024)

  Innst. 212 L (2023–2024), jf. Prop. 6 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i pengespilloven mv. (DNS-blokkering av nettsteder som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge)

 • Lovvedtak 47 (2023-2024)

  Innst. 204 L (2023–2024), jf. Prop. 13 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven (utdelinger fra finansforetak mv.)

 • Lovvedtak 46 (2023-2024)

  Innst. 201 L (2023–2024), jf. Prop. 39 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i yrkestransportlova (sentraltilknytningsplikt og justering av løyveplikten for drosje)

 • Lovvedtak 45 (2023-2024)

  Innst. 190 L (2023–2024), jf. Prop. 31 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i lovgivningen som følge av nye navn på Olje- og energidepartementet, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet

 • Lovvedtak 44 (2023-2024)

  Innst. 193 L (2023–2024), jf. Prop. 33 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven (styrking av forsyningssikkerheten)

 • Lovvedtak 43 (2023-2024)

  Innst. 169 L (2023–2024), jf. Prop. 126 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

 • Lovvedtak 42 (2023-2024)

  Innst. 149 L (2023–2024), jf. Prop. 137 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger og smittesporing m.m.)

 • Lovvedtak 41 (2023-2024)

  Innst. 159 L (2023–2024), jf. Prop. 29 LS (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i skatteforvaltningsloven

 • Lovvedtak 40 (2023-2024)

  Innst. 159 L (2023–2024), jf. Prop. 29 LS (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven

 • Lovvedtak 39 (2023-2024)

  Innst. 159 L (2023–2024), jf. Prop. 29 LS (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven

 • Lovvedtak 37 (2023-2024)

  Innst. 159 L (2023–2024), jf. Prop. 29 LS (2023–2024)

  Vedtak til lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven)

 • Lovvedtak 35 (2023-2024)

  Innst. 111 L (2023–2024), jf. Prop. 127 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.)

 • Lovvedtak 34 (2023-2024)

  Innst. 130 L (2023–2024), jf. Prop. 9 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2024)

 • Lovvedtak 33 (2023-2024)

  Innst. 129 L (2023–2024), jf. Prop. 14 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i skatteforvaltningsloven

 • Lovvedtak 32 (2023-2024)

  Innst. 129 L (2023–2024), jf. Prop. 14 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i lov om Statens pensjonsfond

 • Lovvedtak 31 (2023-2024)

  Innst. 129 L (2023–2024), jf. Prop. 14 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven

 • Lovvedtak 29 (2023-2024)

  Innst. 4 L (2023–2024), jf. Prop. 1 LS (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i skatteforvaltningsloven

 • Lovvedtak 28 (2023-2024)

  Innst. 4 L (2023–2024), jf. Prop. 1 LS (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven

 • Lovvedtak 27 (2023-2024)

  Innst. 4 L (2023–2024), jf. Prop. 1 LS (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven

 • Lovvedtak 24 (2023-2024)

  Innst. 4 L (2023–2024), jf. Prop. 1 LS (2023–2024)

  Vedtak til lov om oppheving av lov om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

 • Lovvedtak 23 (2023-2024)

  Innst. 86 L (2023–2024), jf. Prop. 139 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom og varetekt med elektronisk kontroll)

 • Lovvedtak 22 (2023-2024)

  Innst. 121 L (2023–2024), jf. Prop. 12 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser (hjemmel for registreringsplikt for statssekretærer og politiske rådgivere)

 • Lovvedtak 21 (2023-2024)

  Innst. 118 L (2023–2024), jf. Prop. 131 LS (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i foretakslovgivningen mv. (kjønnssammensetning i styret)

 • Lovvedtak 20 (2023-2024)

  Innst. 113 L (2023–2024), jf. Prop. 11 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringar i helselovgivinga (organisatoriske endringar i sentral helseforvaltning)

 • Lovvedtak 19 (2023-2024)

  Innst. 91 L (2023–2024), jf. Prop. 124 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving)

 • Lovvedtak 18 (2023-2024)

  Innst. 89 L (2023–2024), jf. Prop. 128 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll av besøksforbud)

 • Lovvedtak 17 (2023-2024)

  Innst. 100 L (2023–2024), jf. Prop. 5 LS (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (gjennomføring av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia)

 • Lovvedtak 16 (2023-2024)

  Innst. 105 L (2023–2024), jf. Prop. 132 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i straffeloven (konverteringsterapi)

 • Lovvedtak 15 (2023-2024)

  Innst. 78 L (2023–2024), jf. Prop. 109 LS (2022–2023)

  Vedtak til lov om digital sikkerhet (digitalsikkerhetsloven)

 • Lovvedtak 14 (2023-2024)

  Innst. 87 L (2023–2024), jf. Prop. 140 LS (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (teknisk kjøretøyinformasjon og sikring av last)

 • Lovvedtak 13 (2023-2024)

  Innst. 82 L (2023–2024), jf. Prop. 10 L (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (justering av terskelverdi)

 • Lovvedtak 12 (2023-2024)

  Innst. 83 L (2023–2024), jf. Prop. 3 LS (2023–2024)

  Vedtak til lov om endringer i klimakvoteloven (endret virkeområde m.m.)

 • Lovvedtak 11 (2023-2024)

  Innst. 59 L (2023–2024), jf. Prop. 129 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i sjøloven og skipssikkerhetsloven (elektronisk tinglysing av skip og rettigheter i skip)

 • Lovvedtak 10 (2023-2024)

  Innst. 80 L (2023–2024), jf. Prop. 138 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i inndelingslova (hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøring)

 • Lovvedtak 9 (2023-2024)

  Innst. 58 L (2023–2024), jf. Prop. 135 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (synliggjøring av forpliktelser til trygdekoordinering for stønad til enslig mor eller far mv.)

 • Lovvedtak 8 (2023-2024)

  Innst. 60 L (2023–2024), jf. Prop. 130 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår)

 • Lovvedtak 7 (2023-2024)

  Innst. 48 L (2023–2024), jf. Prop. 125 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i tobakksskadeloven (strengere regulering av e-sigaretter)

 • Lovvedtak 6 (2023-2024)

  Innst. 39 L (2023–2024), jf. Stortingsvedtak 855 (2022–2023), jf. Innst. 499 S (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i stortingsgodtgjørelseloven

 • Lovvedtak 5 (2023-2024)

  Innst. 38 L (2023–2024), jf. Prop. 107 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i klimaloven (klimamålet for 2030)

 • Lovvedtak 4 (2023-2024)

  Innst. 33 L (2023–2024), jf. Prop. 134 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om militær politimyndighet (militærpolitiloven)

 • Lovvedtak 3 (2023-2024)

  Innst. 32 L (2023–2024), jf. Prop. 133 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet)

 • Lovvedtak 2 (2023-2024)

  Innst. 29 L (2023–2024), jf. Prop. 122 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (forskriftshjemmel om lovens anvendelse for dykkeoperasjoner)

 • Lovvedtak 1 (2023-2024)

  Innst. 37 L (2023–2024), jf. Prop. 120 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap)

: