Lovvedtak og lovmerknader

Her finn du oversyn over alle lovvedtak frå fyrste gongs lovhandsaming og lovmerknader frå andre gongs lovhandsaming. Beslutningar (odelsting og lagting) frå gammal lovhandsaming finn du ved å velja rett sesjon og deretter type.

Vedtak etter andre og tredje gongs handsaming kan lesast av referat frå møta. Lovmerknader svewrt berre skrivne om andre gongs lovhandsaming ikkje samtykkjer lovvedtaket frå fyrste gongs handsaming.

Les meir om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovmerknader

Lovvedtak (6)

 • Lovvedtak 6 (2018-2019)

  Innst. 35 L (2018–2019), jf. Prop. 120 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.)
 • Lovvedtak 5 (2018-2019)

  Innst. 36 L (2018–2019), jf. Prop. 5 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)
 • Lovvedtak 4 (2018-2019)

  Innst. 25 L (2018–2019), jf. Prop. 110 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)
 • Lovvedtak 3 (2018-2019)

  Innst. 22 L (2018–2019), jf. Prop. 98 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)
 • Lovvedtak 2 (2018-2019)

  Innst. 23 L (2018–2019), jf. Prop. 104 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 1 (2018-2019)

  Innst. 27 L (2018–2019), jf. Prop. 112 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)