Lovvedtak og lovmerknader

Her finn du oversyn over alle lovvedtak frå fyrste gongs lovhandsaming og lovmerknader frå andre gongs lovhandsaming. Beslutningar (odelsting og lagting) frå gammal lovhandsaming finn du ved å velja rett sesjon og deretter type.

Vedtak etter andre og tredje gongs handsaming kan lesast av referat frå møta. Lovmerknader svewrt berre skrivne om andre gongs lovhandsaming ikkje samtykkjer lovvedtaket frå fyrste gongs handsaming.

Les meir om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovmerknader

Lovvedtak (14)

 • Lovvedtak 14 (2019-2020)

  Innst. 76 L (2019–2020), jf. Prop. 9 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler)
 • Lovvedtak 13 (2019-2020)

  Innst. 63 L (2019–2020), jf. Prop. 6 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)
 • Lovvedtak 12 (2019-2020)

  Innst. 77 L (2019–2020), jf. Prop. 2 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver
 • Lovvedtak 11 (2019-2020)

  Innst. 68 L (2019–2020), jf. Prop. 136 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om opphevelse av omstillingslova
 • Lovvedtak 10 (2019-2020)

  Innst. 62 L (2019–2020), jf. Prop. 141 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.)
 • Lovvedtak 9 (2019-2020)

  Innst. 53 L (2019–2020), jf. Prop. 129 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)
 • Lovvedtak 8 (2019-2020)

  Innst. 52 L (2019–2020), jf. Prop. 135 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)
 • Lovvedtak 7 (2019-2020)

  Innst. 35 L (2019–2020), jf. Prop. 128 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)
 • Lovvedtak 6 (2019-2020)

  Innst. 37 L (2019–2020), jf. Prop. 127 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)
 • Lovvedtak 5 (2019-2020)

  Innst. 27 L (2019–2020), jf. Prop. 131 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget
 • Lovvedtak 4 (2019-2020)

  Innst. 22 L (2019–2020), jf. Prop. 118 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)
 • Lovvedtak 3 (2019-2020)

  Innst. 24 L (2019–2020), jf. Prop. 98 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 2 (2019-2020)

  Innst. 24 L (2019–2020), jf. Prop. 98 (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 1 (2019-2020)

  Innst. 21 L (2019–2020), jf. Prop. 142 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)