Lovvedtak og lovmerknader

Her finn du oversyn over alle lovvedtak frå fyrste gongs lovhandsaming og lovmerknader frå andre gongs lovhandsaming. Beslutningar (odelsting og lagting) frå gammal lovhandsaming finn du ved å velja rett sesjon og deretter type.

Vedtak etter andre og tredje gongs handsaming kan lesast av referat frå møta. Lovmerknader svewrt berre skrivne om andre gongs lovhandsaming ikkje samtykkjer lovvedtaket frå fyrste gongs handsaming.

Les meir om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovmerknader

Lovvedtak (112)

 • Lovvedtak 112 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i lov 19. desember 2017 nr. 118 om endringer i eigedomsskattelova
 • Lovvedtak 111 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i eierseksjonsloven
 • Lovvedtak 110 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 109 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i folkeregisterloven
 • Lovvedtak 108 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i skatteforvaltningsloven
 • Lovvedtak 107 (2017-2018)

  Innst. 399 (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i utenrikstjenesteloven
 • Lovvedtak 106 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i a-opplysningsloven
 • Lovvedtak 105 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i sosialtjenesteloven
 • Lovvedtak 104 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 103 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i matrikkellova
 • Lovvedtak 102 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 101 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i barnehageloven
 • Lovvedtak 100 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i bidragsinnkrevingsloven
 • Lovvedtak 99 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven
 • Lovvedtak 98 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i konsesjonsloven
 • Lovvedtak 97 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i friskolelova
 • Lovvedtak 96 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i barnetrygdloven
 • Lovvedtak 95 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i pasientskadeloven
 • Lovvedtak 94 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i skatteloven
 • Lovvedtak 93 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i opplæringslova
 • Lovvedtak 92 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i folketrygdloven
 • Lovvedtak 91 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i gravferdsloven
 • Lovvedtak 90 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i gjeldsordningsloven
 • Lovvedtak 89 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap
 • Lovvedtak 88 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i barnelova
 • Lovvedtak 87 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner
 • Lovvedtak 86 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere
 • Lovvedtak 85 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse
 • Lovvedtak 84 (2017-2018)

  Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn
 • Lovvedtak 83 (2017-2018)

  Innst. 333 L (2017–2018), jf. Prop. 89 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse)
 • Lovvedtak 82 (2017-2018)

  Innst. 328 L (2017–2018), jf. Prop. 65 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)
 • Lovvedtak 81 (2017-2018)

  Innst. 369 L (2017–2018), jf. Prop. 46 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
 • Lovvedtak 80 (2017-2018)

  Innst. 357 L (2017–2018), jf. Prop. 68 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.)
 • Lovvedtak 79 (2017-2018)

  Innst. 341 L (2017–2018), jf. Prop. 70 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i politiloven mv. (tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter – punktbevæpning)
 • Lovvedtak 78 (2017-2018)

  Innst. 342 L (2017–2018), jf. Prop. 63 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven (opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.)
 • Lovvedtak 77 (2017-2018)

  Innst. 352 L (2017–2018), jf. Prop. 62 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.)
 • Lovvedtak 76 (2017-2018)

  Innst. 336 L (2017–2018), jf. Prop. 82 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet)
 • Lovvedtak 75 (2017-2018)

  Innst. 340 L (2017–2018), jf. Prop. 74 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.)
 • Lovvedtak 74 (2017-2018)

  Innst. 354 L (2017–2018), jf. Prop. 54 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven)
 • Lovvedtak 73 (2017-2018)

  Innst. 335 L (2017–2018), jf. Prop. 75 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.)
 • Lovvedtak 72 (2017-2018)

  Innst. 353 L (2017–2018), jf. Prop. 60 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr og strålevernloven (overtredelsesgebyr mv.)
 • Lovvedtak 71 (2017-2018)

  Innst. 351 L (2017–2018), jf. Prop. 51 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar)
 • Lovvedtak 70 (2017-2018)

  Innst. 331 L (2017–2018), jf. Prop. 71 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester)
 • Lovvedtak 69 (2017-2018)

  Innst. 355 L (2017–2018), jf. Prop. 73 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak)
 • Lovvedtak 68 (2017-2018)

  Innst. 356 L (2017–2018), jf. Prop. 57 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 67 (2017-2018)

  Innst. 343 L (2017–2018), jf. Prop. 61 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler – levealdersjustering og samordning)
 • Lovvedtak 66 (2017-2018)

  Innst. 293 L (2017–2018), jf. Prop. 77 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. – BERIKTIGET 2
 • Lovvedtak 65 (2017-2018)

  Innst. 318 L (2017–2018), jf. Prop. 64 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 64 (2017-2018)

  Innst. 319 L (2017–2018), jf. Prop. 67 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)
 • Lovvedtak 63 (2017-2018)

  Innst. 327 L (2017–2018), jf. Prop. 45 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.)
 • Lovvedtak 62 (2017-2018)

  Innst. 329 L (2017–2018), jf. Prop. 59 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger)
 • Lovvedtak 61 (2017-2018)

  Innst. 291 L (2017–2018), jf. Prop. 76 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i valgloven (valdistrikt ved stortingsval, rett til å stille liste ved val mv.)
 • Lovvedtak 60 (2017-2018)

  Innst. 288 L (2017–2018), jf. Prop. 58 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.)
 • Lovvedtak 59 (2017-2018)

  Innst. 305 L (2017–2018), jf. Prop. 42 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner)
 • Lovvedtak 58 (2017-2018)

  Innst. 301 L (2017–2018), jf. Prop 53 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i forbrukermerkeloven – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 57 (2017-2018)

  Innst. 290 L (2017–2018), jf. Prop 52 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøyskoleloven (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.)
 • Lovvedtak 56 (2017-2018)

  Innst. 289 L (2017–2018), jf. Prop. 47 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 55 (2017-2018)

  Innst. 267 L (2017–2018), jf. Prop. 49 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge)
 • Lovvedtak 54 (2017-2018)

  Innst. 278 L (2017–2018), jf. Prop. 56 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
 • Lovvedtak 53 (2017-2018)

  Innst. 258 L (2017–2018), jf. Prop. 104 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)
 • Lovvedtak 52 (2017-2018)

  Innst. 271 L (2017–2018), jf. Prop. 40 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
 • Lovvedtak 51 (2017-2018)

  Innst. 237 L (2017–2018), jf. Prop. 39 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i vergemålsloven og lov om forsvunne personar mv. (teieplikt ved verjemål og dødsfall i utlandet m.m.)
 • Lovvedtak 50 (2017-2018)

  Innst. 189 L (2017–2018), jf. Prop. 27 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene)
 • Lovvedtak 49 (2017-2018)

  Innst. 154 L (2017–2018), jf. Prop. 37 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)
 • Lovvedtak 48 (2017-2018)

  Innst. 167 L (2017–2018), jf. Prop. 8 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar)
 • Lovvedtak 47 (2017-2018)

  Innst. 183 L (2017–2018), jf. Prop. 35 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i legemiddelloven (gebyr, avgifter og begrenset klageadgang)
 • Lovvedtak 46 (2017-2018)

  Innst. 182 L (2017–2018), jf. Prop. 26 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen)
 • Lovvedtak 45 (2017-2018)

  Innst. 176 L (2017–2018), jf. Prop. 6 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)
 • Lovvedtak 44 (2017-2018)

  Innst. 175 L (2017–2018), jf. Prop. 5 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke)
 • Lovvedtak 43 (2017-2018)

  Innst. 170 L (2017–2018), jf. Prop. 31 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (alkolås)
 • Lovvedtak 42 (2017-2018)

  Innst. 158 L (2017–2018), jf. Prop. 34 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. (overføring av samfunnsstraff mv.)
 • Lovvedtak 41 (2017-2018)

  Innst. 161 L (2017–2018), jf. Prop. 32 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven (tilgang og rett til offentlige ytelser ved unndragelse fra straff eller strafforfølgning)
 • Lovvedtak 40 (2017-2018)

  Innst. 181 L (2017–2018), jf. Prop. 126 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)
 • Lovvedtak 39 (2017-2018)

  Innst. 153 L (2017–2018), jf. Prop. 125 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)
 • Lovvedtak 38 (2017-2018)

  Innst. 172 L (2017–2018), jf. Prop. 156 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.)
 • Lovvedtak 37 (2017-2018)

  Innst. 165 L (2017–2018), jf. Prop. 148 L (2016–2017) og Prop. 33 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i matrikkellova og plan- og bygningsloven - BERIKTIGET
 • Lovvedtak 36 (2017-2018)

  Innst. 173 L (2017–2018), jf. Prop. 146 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold)
 • Lovvedtak 35 (2017-2018)

  Innst. 147 L (2017–2018), jf. Prop. 161 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven)
 • Lovvedtak 34 (2017-2018)

  Innst. 146 L (2017–2018), jf. Prop. 165 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)
 • Lovvedtak 33 (2017-2018)

  Innst. 142 L (2017–2018), jf. Prop. 30 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)
 • Lovvedtak 32 (2017-2018)

  Innst. 151 L (2017–2018), jf. Prop. 169 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)
 • Lovvedtak 31 (2017-2018)

  Innst. 150 L (2017–2018), jf. Prop. 167 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep)
 • Lovvedtak 30 (2017-2018)

  Innst. 137 L (2017–2018), jf. Prop. 159 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker)
 • Lovvedtak 29 (2017-2018)

  Innst. 137 L (2017–2018), jf. Prop. 159 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om Bankenes sikringsfond
 • Lovvedtak 28 (2017-2018)

  Innst. 120 L (2017–2018), jf. Prop. 170 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse)
 • Lovvedtak 27 (2017-2018)

  Innst. 103 L (2017–2018), jf. Prop. 153 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
 • Lovvedtak 26 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 25 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)
 • Lovvedtak 24 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)
 • Lovvedtak 23 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til midlertidig lov om tillegg til lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
 • Lovvedtak 22 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
 • Lovvedtak 21 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)
 • Lovvedtak 20 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
 • Lovvedtak 19 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i bidragsinnkrevingsloven m.m. (overføring av innkrevingsoppgaver fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten)
 • Lovvedtak 18 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 17 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
 • Lovvedtak 16 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)
 • Lovvedtak 15 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)
 • Lovvedtak 14 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 13 (2017-2018)

  Innst. 58 L (2017–2018), jf. Prop. 168 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)
 • Lovvedtak 12 (2017-2018)

  Innst. 65 L (2017–2018), jf. Prop. 10 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i diskrimineringsombudsloven mv.
 • Lovvedtak 11 (2017-2018)

  Innst. 78 L (2017–2018), jf. Dokument 8:61 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, kommuneloven og regnskapsloven (videreføring av redegjørelsesplikten)
 • Lovvedtak 10 (2017-2018)

  Innst. 61 L (2017–2018), jf. Prop. 7 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover –BERIKTIGET
 • Lovvedtak 9 (2017-2018)

  Innst. 42 L (2017–2018), jf. Prop. 172 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)
 • Lovvedtak 8 (2017-2018)

  Innst. 53 L (2017–2018), jf. Prop. 150 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 7 (2017-2018)

  Innst. 45 L (2017–2018), jf. Prop. 157 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 6 (2017-2018)

  Innst. 54 L (2017–2018), jf. Prop. 149 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)
 • Lovvedtak 5 (2017-2018)

  Innst. 46 L (2017–2018), jf. Prop. 160 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)
 • Lovvedtak 4 (2017-2018)

  Innst. 47 L (2017–2018), jf. Prop. 158 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)
 • Lovvedtak 3 (2017-2018)

  Innst. 31 L (2017–2018), jf. Prop. 151 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 2 (2017-2018)

  Innst. 33 L (2017–2018), jf. Prop. 155 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.)
 • Lovvedtak 1 (2017-2018)

  Innst. 32 L (2017–2018), jf. Prop. 152 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy