Lovvedtak og lovmerknader

Her finn du oversyn over alle lovvedtak frå fyrste gongs lovhandsaming og lovmerknader frå andre gongs lovhandsaming. Beslutningar (odelsting og lagting) frå gammal lovhandsaming finn du ved å velja rett sesjon og deretter type.

Vedtak etter andre og tredje gongs handsaming kan lesast av referat frå møta. Lovmerknader svewrt berre skrivne om andre gongs lovhandsaming ikkje samtykkjer lovvedtaket frå fyrste gongs handsaming.

Les meir om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovmerknader

Lovvedtak (45)

 • Lovvedtak 45 (2017-2018)

  Innst. 176 L (2017–2018), jf. Prop. 6 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)
 • Lovvedtak 44 (2017-2018)

  Innst. 175 L (2017–2018), jf. Prop. 5 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke)
 • Lovvedtak 43 (2017-2018)

  Innst. 170 L (2017–2018), jf. Prop. 31 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (alkolås)
 • Lovvedtak 42 (2017-2018)

  Innst. 158 L (2017–2018), jf. Prop. 34 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. (overføring av samfunnsstraff mv.)
 • Lovvedtak 41 (2017-2018)

  Innst. 161 L (2017–2018), jf. Prop. 32 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven (tilgang og rett til offentlige ytelser ved unndragelse fra straff eller strafforfølgning)
 • Lovvedtak 40 (2017-2018)

  Innst. 181 L (2017–2018), jf. Prop. 126 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)
 • Lovvedtak 39 (2017-2018)

  Innst. 153 L (2017–2018), jf. Prop. 125 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)
 • Lovvedtak 38 (2017-2018)

  Innst. 172 L (2017–2018), jf. Prop. 156 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.)
 • Lovvedtak 37 (2017-2018)

  Innst. 165 L (2017–2018), jf. Prop. 148 L (2016–2017) og Prop. 33 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i matrikkellova og plan- og bygningsloven - BERIKTIGET
 • Lovvedtak 36 (2017-2018)

  Innst. 173 L (2017–2018), jf. Prop. 146 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold)
 • Lovvedtak 35 (2017-2018)

  Innst. 147 L (2017–2018), jf. Prop. 161 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven)
 • Lovvedtak 34 (2017-2018)

  Innst. 146 L (2017–2018), jf. Prop. 165 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)
 • Lovvedtak 33 (2017-2018)

  Innst. 142 L (2017–2018), jf. Prop. 30 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)
 • Lovvedtak 32 (2017-2018)

  Innst. 151 L (2017–2018), jf. Prop. 169 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)
 • Lovvedtak 31 (2017-2018)

  Innst. 150 L (2017–2018), jf. Prop. 167 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep)
 • Lovvedtak 30 (2017-2018)

  Innst. 137 L (2017–2018), jf. Prop. 159 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker)
 • Lovvedtak 29 (2017-2018)

  Innst. 137 L (2017–2018), jf. Prop. 159 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om Bankenes sikringsfond
 • Lovvedtak 28 (2017-2018)

  Innst. 120 L (2017–2018), jf. Prop. 170 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse)
 • Lovvedtak 27 (2017-2018)

  Innst. 103 L (2017–2018), jf. Prop. 153 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
 • Lovvedtak 26 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 25 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)
 • Lovvedtak 24 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)
 • Lovvedtak 23 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til midlertidig lov om tillegg til lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
 • Lovvedtak 22 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
 • Lovvedtak 21 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)
 • Lovvedtak 20 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
 • Lovvedtak 19 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i bidragsinnkrevingsloven m.m. (overføring av innkrevingsoppgaver fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten)
 • Lovvedtak 18 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 17 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
 • Lovvedtak 16 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)
 • Lovvedtak 15 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)
 • Lovvedtak 14 (2017-2018)

  Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 13 (2017-2018)

  Innst. 58 L (2017–2018), jf. Prop. 168 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)
 • Lovvedtak 12 (2017-2018)

  Innst. 65 L (2017–2018), jf. Prop. 10 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i diskrimineringsombudsloven mv.
 • Lovvedtak 11 (2017-2018)

  Innst. 78 L (2017–2018), jf. Dokument 8:61 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, kommuneloven og regnskapsloven (videreføring av redegjørelsesplikten)
 • Lovvedtak 10 (2017-2018)

  Innst. 61 L (2017–2018), jf. Prop. 7 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover –BERIKTIGET
 • Lovvedtak 9 (2017-2018)

  Innst. 42 L (2017–2018), jf. Prop. 172 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)
 • Lovvedtak 8 (2017-2018)

  Innst. 53 L (2017–2018), jf. Prop. 150 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 7 (2017-2018)

  Innst. 45 L (2017–2018), jf. Prop. 157 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 6 (2017-2018)

  Innst. 54 L (2017–2018), jf. Prop. 149 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)
 • Lovvedtak 5 (2017-2018)

  Innst. 46 L (2017–2018), jf. Prop. 160 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)
 • Lovvedtak 4 (2017-2018)

  Innst. 47 L (2017–2018), jf. Prop. 158 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)
 • Lovvedtak 3 (2017-2018)

  Innst. 31 L (2017–2018), jf. Prop. 151 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 2 (2017-2018)

  Innst. 33 L (2017–2018), jf. Prop. 155 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.)
 • Lovvedtak 1 (2017-2018)

  Innst. 32 L (2017–2018), jf. Prop. 152 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy