Lovvedtak og lovmerknader

Her finn du oversyn over alle lovvedtak frå fyrste gongs lovhandsaming og lovmerknader frå andre gongs lovhandsaming. Beslutningar (odelsting og lagting) frå gammal lovhandsaming finn du ved å velja rett sesjon og deretter type.

Vedtak etter andre og tredje gongs handsaming kan lesast av referat frå møta. Lovmerknader svewrt berre skrivne om andre gongs lovhandsaming ikkje samtykkjer lovvedtaket frå fyrste gongs handsaming.

Les meir om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovmerknader

Lovvedtak (45)

 • Lovvedtak 46 (2022-2023)

  Innst. 226 L (2022–2023), jf. Prop. 36 LS (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon)
 • Lovvedtak 45 (2022-2023)

  Innst. 216 L (2022–2023), jf. Prop. 37 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringar i vassdragsreguleringsloven, energiloven og vannressursloven (kostnadsdekning for tilsyn og kontroll)
 • Lovvedtak 44 (2022-2023)

  Innst. 219 L (2022–2023), jf. Prop. 141 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig støttetiltak mv.)
 • Lovvedtak 43 (2022-2023)

  Innst. 229 L (2022–2023), jf. Prop. 31 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon)
 • Lovvedtak 41 (2022-2023)

  Innst. 181 L (2022–2023), jf. Prop. 14 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern)
 • Lovvedtak 40 (2022-2023)

  Innst. 173 L (2022–2023), jf. Prop. 8 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i helselovgivningen (organisering av klagenemndene, behandling av personopplysninger i pasientskadesaker m.m.)
 • Lovvedtak 39 (2022-2023)

  Innst. 149 L (2022–2023), jf. Prop. 15 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole for brann- og redningspersonell mv.)
 • Lovvedtak 38 (2022-2023)

  Innst. 111 L (2022–2023), jf. Prop. 30 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven (endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022).
 • Lovvedtak 37 (2022-2023)

  Innst. 4 L (2022–2023), jf. Prop. 1 LS (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i vareførselsloven
 • Lovvedtak 36 (2022-2023)

  Innst. 4 L (2022–2023), jf. Prop. 1 LS (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i tollavgiftsloven
 • Lovvedtak 35 (2022-2023)

  Innst. 4 L (2022–2023), jf. Prop. 1 LS (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Vedtak til lov om endring i SI-loven
 • Lovvedtak 34 (2022-2023)

  Innst. 4 L (2022–2023), jf. Prop. 1 LS (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 33 (2022-2023)

  Innst. 4 L (2022–2023), jf. Prop. 1 LS (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 32 (2022-2023)

  Innst. 4 L (2022–2023), jf. Prop. 1 LS (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Vedtak til lov om endring i innskuddspensjonsloven
 • Lovvedtak 31 (2022-2023)

  Innst. 4 L (2022–2023), jf. Prop. 1 LS (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 30 (2022-2023)

  Innst. 4 L (2022–2023), jf. Prop. 1 LS (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven
 • Lovvedtak 29 (2022-2023)

  Innst. 4 L (2022–2023), jf. Prop. 1 LS (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i petroleumsskatteloven
 • Lovvedtak 28 (2022-2023)

  Innst. 4 L (2022–2023), jf. Prop. 1 LS (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i eigedomsskattelova
 • Lovvedtak 27 (2022-2023)

  Innst. 108 L (2022–2023), jf. Prop. 131 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak)
 • Lovvedtak 26 (2022-2023)

  Innst. 106 L (2022–2023), jf. Prop. 7 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (kapittel 8 og 9) og arbeidsmiljøloven
 • Lovvedtak 25 (2022-2023)

  Innst. 109 L (2022–2023), jf. Prop. 9 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2023)
 • Lovvedtak 24 (2022-2023)

  Innst. 103 L (2022–2023), jf. Prop. 10 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen
 • Lovvedtak 23 (2022-2023)

  Innst. 82 L (2022–2023), jf. Prop. 137 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (visitasjon og undersøkelse i forbindelse med registrering av søknad om beskyttelse mv.)
 • Lovvedtak 22 (2022-2023)

  Innst. 91 L (2022–2023), jf. Prop. 12 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om informasjonstilgang m.m. for Koronautvalget, og endringer i voldserstatningsloven (ny forskriftshjemmel)
 • Lovvedtak 21 (2022-2023)

  Innst. 105 L (2022–2023), jf. Prop. 11 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)
 • Lovvedtak 20 (2022-2023)

  Innst. 74 L (2022–2023), jf. Prop. 134 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.)
 • Lovvedtak 19 (2022-2023)

  Innst. 85 L (2022–2023), jf. Prop. 132 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet
 • Lovvedtak 18 (2022-2023)

  Innst. 104 L (2022–2023), jf. Prop. 5 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg)
 • Lovvedtak 17 (2022-2023)

  Innst. 102 L (2022–2023), jf. Dokument 8:7 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om endringer i lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret
 • Lovvedtak 16 (2022-2023)

  Innst. 102 L (2022–2023), jf. Stortingsvedtak 984 (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i EOS-kontrolloven
 • Lovvedtak 15 (2022-2023)

  Innst. 102 L (2022–2023), jf. Stortingsvedtak 929 (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Lovvedtak 14 (2022-2023)

  Innst. 78 L (2022–2023), jf. Prop. 121 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av ny kjønnsnøytral tittel på Sivilombodsmannen
 • Lovvedtak 13 (2022-2023)

  Innst. 88 L (2022–2023), jf. Prop. 140 LS (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i patentloven (unntak fra beskyttelse ved eksport til tredjeland mv.)
 • Lovvedtak 12 (2022-2023)

  Innst. 86 L (2022–2023), jf. Prop. 124 LS (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i lov om europeiske selskaper (SE-loven) og lov om europeiske samvirkeforetak (SCE-loven) mv. (forskriftshjemler for saksbehandlingsregler)
 • Lovvedtak 11 (2022-2023)

  Innst. 67 L (2022–2023), jf. Prop. 2 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om låneformidling (låneformidlingsloven)
 • Lovvedtak 10 (2022-2023)

  Innst. 75 L (2022–2023), jf. Prop. 130 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven)
 • Lovvedtak 9 (2022-2023)

  Innst. 81 L (2022–2023), jf. Prop. 143 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringar i havenergilova (utlysing og tildeling av areal)
 • Lovvedtak 8 (2022-2023)

  Innst. 65 L (2022–2023), jf. Prop. 3 L (2022–2023)

  Vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag og KS i forbindelse med hovedoppgjøret i 2022
 • Lovvedtak 7 (2022-2023)

  Innst. 79 L (2022–2023), jf. Prop. 136 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i konkurranseloven m.m. (unntak fra offentleglova og beregning av renter)
 • Lovvedtak 6 (2022-2023)

  Innst. 73 L (2022–2023), jf. Prop. 135 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner)
 • Lovvedtak 5 (2022-2023)

  Innst. 50 L (2022–2023), jf. Prop. 139 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i allmenngjøringsloven (adgang til å gi forskrift om oppdragstakers dokumentasjonsplikt)
 • Lovvedtak 4 (2022-2023)

  Innst. 53 L (2022–2023), jf. Prop. 133 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid)
 • Lovvedtak 3 (2022-2023)

  Innst. 35 L (2022–2023), jf. Prop. 125 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringar i plan- og bygningsloven (reglar om handtering av overvatn i byggjesaker mv.)
 • Lovvedtak 2 (2022-2023)

  Innst. 33 L (2022–2023), jf. Prop. 71 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering)
 • Lovvedtak 1 (2022-2023)

  Innst. 18 L (2022–2023), jf. Prop. 144 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (økt stønadsgrad)