Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  2. september kunne vi lese at regjeringen har besluttet å sikre totimersfrekvens hele driftsdøgnet på Rørosbanen og timefrekvens på Trønderbanen også i helgene ved å utløse opsjoner i avtalen med SJ.
  Hva vi utløsning av de opsjonene koste, og vil det være klart fra oppstart 7 juni 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Mener statsråden at det er i tråd med Granavolden-plattformen om et «sterkere lokalt selvstyre» når staten ikke lytter til Frøya kommune i spørsmålet om å anlegge et vindkraftverk i et LNF-område, hvor kommunen mener dispensasjonen til å bygge i LNF-området har falt bort?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Hvor stor blir den beregnede økningen i momsutgifter i bompengeinnkrevingen samlet sett når bompengeselskapene og utstederrollen administrativt og juridisk tvinges til å skilles fra hverandre etter forskrift fra regjeringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Nordic Minings søknad om konsesjon på Engebøfjellet er sendt på høring. fristen er 15. september. Direktoratet for mineralforvaltning har brukt over ett halvt år på å behandle søknaden, offentligheten får mindre enn 6 uker på å sette seg inn i de omfattende materialet og avgi høring. Fristen innebærer også at den nye kommunen Sunnfjord som må leve med konsekvensene av et eventuelt deponi i fjorden ikke får uttale seg.
  Vil statsråden utsette høringsfristen slik også partilederne i 9 av partiene i den kommunen ber om?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  I en artikkel i den britiske avisen The Guardian 4/9 står det at Norge støtter Storbritannias plan om å etterlate oljerigger i Nordsjøen. De gamle oljeplattformene er potensielle miljøgiftbomber og noe oljeindustrien må ha ansvar for å rydde opp i.
  Jeg vil derfor be statsråden redegjøre for hva Norge har sagt og gjort i forbindelse med Storbritannias plan og mener statsråden at også oljeselskap på norsk sokkel skal kunne la potensielle miljøbomber bli stående når de ikke lenger er i bruk?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet