Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2023. 

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Oppfølging av etterlattereformen Mars

Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter mv.) mv. April
Endringer i pasientjournalloven April

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i vaktvirksomhetsloven (forholdet til securityregelverket) Mai
Endringer i rettshjelploven Mai

Kommunal- og distriktsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Levekår i byer og byområder Juni
Distriktspolitikken Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endring i karanteneloven September

Kultur- og likestillingsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Kunstnerpolitikken Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i Straffeloven mm. (Forbud mot konverteringsterapi) - I tillegg foreslås noen lovtekniske endringer i diskrimineringsombudsloven

Kunnskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) om økt innflytelse for lokale folkevalgte og statstilskudd til skoler godkjent etter loven kap 6A April
Lov om universiteter og høyskoler Juni

Nærings- og fiskeridepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 27. april 1990 nr. 9 om endringer for å inkludere tang og tare utkast under arbeid April

Olje- og energidepartementet

Melding fra Regjeringen

En ny og viktig havnæring – åpning av områder på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet mai/juni