Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2021.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Melding fra Regjeringen

Årsmelding for 2020 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer Mai
Melding om utenforskap og inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv Mai

Proposisjon fra Regjeringen

Pensjoner av statskassen April
Endringer i folketrygloven (sykepenger og pleiepenger) Februar
Endringer i aldersgrenseloven og sykepleierpensjonsloven (fjerning av plikt til å fratre ved særaldersgrensen) Mars
Endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (adgangen til å ta opplæring i dagpengeperioden) April

Barne- og familiedepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Ny lov om Opplysningsvesenets fond April
Endringer i ekteskapsloven - Om innstramminger i adgangen til å anerkjenne ekteskap inngått etter utenlandsk rett (barneekteskap mv.) April
Ny barnevernslov April
Endringer i markedsføringsloven (merking av retusjert reklame mv.) April
Endringer i barneloven - Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker Mars
Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 Februar

Finansdepartementet

Melding fra Regjeringen

Revidert nasjonalbudsjett 2021 Mai
Finansmarkedsmeldingen 2021 April
Statens pensjonsfond 2021 April
Statsrekneskapen 2020 April
Nordisk samarbeid April
Perspektivmeldingen Februar

Proposisjon fra Regjeringen

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2021 Mai
Ny lov om bærekraft/åpenhet Juni
Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen Mai
Økonomiske tiltak i møte med pandemien Januar

Forsvarsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Nasjonal forsvarsindustriell strategi - om forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Investeringar i Forsvaret og andre saker Mars
Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 Februar

Helse- og omsorgsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Likeverdsreformen April

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov om helsepersonell 2. juli 1999 nr. 64 mv. (bruk av helseopplysninger for samarbeid og læring) Mars
Endringer i lov om vern mot smittsomme sykdommer 5. august 1994 nr. 55 (isolering og smittekarentene) Mars
Endringer i apotekloven og legemiddelloven Mars
Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv. (rusreformen) Februar
Endringer i genteknologiloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. XX/202X av XX.XX.XXXX om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/1381 mv. April
Ny lov om legemidler til dyr mv. Mars
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Juni

Justis- og beredskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet Juni
Kriminalomsorgen Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i straffegjennomføringsloven (tilsynsråd) September
Ny voldserstatningslov September
Endring i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring ved utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse) Juni
Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand April
Endringer i forvaltningsloven April
Endringer i utlendingsloven – oppholdstillatelse pga. subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen Mai
Endringer i Svalbardloven m.m (navneendring) Februar
Endringer i utlendingsloven - regulering av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere i mottak Februar
Endringer i utlendingsloven - alternativer til utvisning ved brudd på utlendingsloven Februar
Endringer i voldsoffererstatningsloven (den øvre grense) Mars

Klima- og miljødepartementet

Melding fra Regjeringen

Ein heilskapleg nasjonal plan for marine verneområde April

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i forurensningsloven (hjemmel for avsavnsrenter) Februar
Endringer i klimaloven (klimamål for 2050 og 2030) April
Endringer i lov 15. juni 2001 nr. 70 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) (tungoljeforbud i Svalbards territorialfarvann mv.) April
Endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven) (avfallsdefinisjon) April
Lov om endring i naturmangfoldloven Juni

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Datadreven økonomi og innovasjon April
Samisk språk, kultur og samfunnsliv Juni
Den digitale grunnmuren - elektronisk kommunikasjon April
Datatilsynets og Personvernnemdas årsrapporter for 2020 Juni
Handlingsplan for oppfølging av bærekraftsmålene Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endring av navn på fylkesmannen og fylkesmannsembetene (kjønnsnøytrale navn) Januar
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2021 mv.) Juni
Kommuneproposisjonen 2022 Mai
Fastsettelse av samisk og kvensk navn på Kongeriket Norge April
Midlertidig endring i valgloven som følge av covid-19 Februar
Om endring i ekomloven om leveringsplikt for bredbånd Mai
Forskriftshjemmel i plan- og bygningsloven for parsellinndeling på campingplasser April
Endring i statsansatteloven - registreringsordning April
Endringer i inndelingsloven (tospråklig navn på Nordland fylke) Februar
Om endringer i plan- og bygningsloven mv. Mars
Om endringer i sameloven (konsultasjoner) Februar
Endringer i IKS-loven (adgang til fjernmøter og elektronisk signatur) April
Endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale årsmøter, elektronisk kommunikasjon mv.) Februar

Kulturdepartementet

Melding fra Regjeringen

Barne- og ungdomskulturmelding April

Proposisjon fra Regjeringen

Ny pengespillov Juni
Om endringer i åndsverkloven og ratifikasjon/innlemmelse av Marrakech-traktaten/-direktivet om tilgang til åndsverk for blinde og synshemmede April

Kunnskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Styringspolitikken for statlige universiteter og høyskoler Mars
Arbeidsrelevans i høyere utdanning Mars
Videregående opplæring Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Samordningsbestemmelser i tjenester overfor barn og unge Mars
Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, yrkeskvalifikasjonsloven og fagskoleloven (samleproposisjon) Mars
Endringer i opplæringsloven, friskoleloven og barnehageloven (samleproposisjon) April
Endringer i statsborgerloven mv. April

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.) April
Endring av lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr Mars
Endringer i lov om dyrevelferd LOV-2009-06-97 (Dyrevelferdsloven) Mars
Reindriftsavtalen 2021 April
Jordbruksoppgjøret 2021 Mai

Nærings- og fiskeridepartementet

Melding fra Regjeringen

Noregs fiskeriavtalar for 2021 og fisket etter avtalane i 2019 og 2020 Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse) April
Endringer i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) Februar
Opphevelse av lov om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) Mars
Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteloven) April

Olje- og energidepartementet

Melding fra Regjeringen

Om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser Mai

Samferdselsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Nasjonal transportplan 2022-2033 Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (nytt regelverk for motorsport) April
Tenk Tromsø Mars
Stad skipstunnel Mars
Fv. 359 Kaste - Stoadalen Februar
Fase 2 av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen Februar

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Proposisjon om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen) Januar
Proposisjon om samtykke til endring av protokoll 10 til EØS-avtalen Februar
Proposisjon om samtykke til endring i forurensningslovens avfallsdefinisjon April
Samtykke til inngåelse av avtaler undertegnet 30. oktober 2019 mellom Norge og Danmark/Færøyene og Island om avgrensning av kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil i Smutthavet Juni
Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) Juni
Lov om Norges kontinentalsokkel Juni