Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2017.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 introduksjonsloven (økt grad av arbeidsretting m.m.) Desember

Klima- og miljødepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om endringer i markaloven Desember
Lov om endring i naturmangfoldloven om sjekkpunkter for kontroll av bruk av genetisk materiale fra utlandet Desember

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endring av lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkering) Desember

Utenriksdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt Oktober
Forslag til straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven og samtykke til ratifikasjon av FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 Desember