Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2019.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker

Barne- og likestillingsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (CPC-forordningen) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. xx/xx om innelmmelse i EØS-avtalen av forodning (EU) 2017/2394 (endringer i markedsføringsloven mv.) September
Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti for pakkereiser) Høsten
Endringer i markedsføringsloven mfl. (gjennomføring av forordning om samarbeid mellom forbrukermyndigheter) Juni

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Framtidens Distrikts-Norge Juni

Kunnskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i introduksjonsloven Juni

Nærings- og fiskeridepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endring i lov om offentlig støtte (gjennomføring prosedyreforordningen) Desember

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om infrastruktur for alternative drivstoffer Mai
Samtykkeproposisjon om EUs fjerde jernbanepakke September

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Digitalisering i utviklingspolitikken Oktober

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS avtalen av direktiv (EU) 2015/844 om tiltak for å hindre hvitvasking Juni
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av prosedyreforordningen Desember