Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2018.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Melding fra Regjeringen

Om trygdeoppgjøret Oktober

Helse- og omsorgsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse Våren

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i offentleglova Februar
Endringer i politiloven - tidsubegrenset bevæpning i avgrensede områder hvor punktbevæpning vil være aktuelt Mars

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet Våren

Kulturdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 12. april 1992 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Desember

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov om elektronisk kommunikasjon November
Endringer i lov om posttjenester (postloven) Desember