Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2021.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Melding fra Regjeringen

Melding om utenforskap og inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv Juni

Barne- og familiedepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) April

Finansdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Ny lov om bærekraft/åpenhet Juni

Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Juni
Ny lov om legemidler til dyr mv. Høst 2021
Endringer i genteknologiloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. XX/202X av XX.XX.XXXX om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/1381 mv. April

Justis- og beredskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet Juni
Kriminalomsorgen Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i straffegjennomføringsloven (tilsynsråd) September
Ny voldserstatningslov September
Endring i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring ved utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse) Juni
Endringer i utlendingsloven - oppholdstillatelse pga. subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen Mai

Klima- og miljødepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven) (avfallsdefinisjon) April
Lov om endring i naturmangfoldloven Juni

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Handlingsplan for oppfølging av bærekraftsmålene Juni
Samisk språk, kultur og samfunnsliv Juni
Datatilsynets og Personvernnemdas årsrapporter for 2020 August

Proposisjon fra Regjeringen

Om endring i ekomloven om leveringsplikt for bredbånd Mai
Endring i statsansatteloven - registreringsordning Juni
Endringer i IKS-loven (adgang til fjernmøter og elektronisk signatur) April
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2021 mv.) Juni

Kulturdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Ny pengespillov Juni

Kunnskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsborgerloven mv. April

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Jordbruksoppgjøret 2021 Mai

Nærings- og fiskeridepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse) April
Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteloven) Juni

Olje- og energidepartementet

Melding fra Regjeringen

Om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser Mai

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Proposisjon om samtykke til endring av protokoll 10 til EØS-avtalen Februar
Proposisjon om samtykke til endring i forurensningslovens avfallsdefinisjon April