Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2019.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker

Barne- og likestillingsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti for pakkereiser) Høsten
Endringer i markedsføringsloven mfl. (gjennomføring av forordning om samarbeid mellom forbrukermyndigheter) Juni

Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse Mai
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Juni

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i straffegjennomføringsloven April
Endringer i offentleglova Februar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Framtidens Distrikts-Norge Juni
Samisk språk, kultur og samfunnsliv Mai
Datatilsynet og Personvernnemndas årsmelding 2018 Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om kredittopplysningsvirksomhet Høst 2019
Endringer i finnmarksloven Juni
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.) Juni

Kunnskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsborgerloven mv. Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap April
Endringer i introduksjonsloven Juni

Nærings- og fiskeridepartementet

Melding fra Regjeringen

Melding om sjøsikkerhet og kystberedskap Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endring i lov om offentlig støtte (gjennomføring prosedyreforordningen) Desember
Endringer i aksjelovene og i enkelte andre lover April

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om infrastruktur for alternative drivstoffer Mai
Samtykkeproposisjon om EUs fjerde jernbanepakke September

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Digitalisering i utviklingspolitikken Juni
Norges rolle i det multilaterale systemet Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av prosedyreforordningen Desember
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS avtalen av direktiv (EU) 2015/844 om tiltak for å hindre hvitvasking Juni