Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Prissmitte som følge av CO2-prising av utslipp fra elektrisitetsproduksjon i EU gjør norsk strøm dyrere enn den ellers ville ha vært. Siden norsk strøm i all hovedsak er utslippsfri kan prissmitten anses som en form for markedssvikt.
  Hvorfor har ikke regjeringen tatt initiativ til å innføre en eksportavgift på strøm som kan korrigere denne markedssvikten, og hvordan kunne en slik avgift best utformes?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Størstedelen av høringsinnspillene støtter å autorisere logopeder som flertallet av land i Europa gjør. I Europa er det bare Bulgaria, Estland, Kroatia, Danmark og Ungarn som ikke har autorisasjon av logopeder. Autorisasjon kan gi nødvendige kvalifikasjoner for sikre kvalitet og god hjelp for de som trenger hjelp. Jeg viser til argumentene om at utdanningen ikke er bra nok for å autorisere logopeder i Norge.
  Hvilke tiltak arbeider HOD eller kunnskapsdepartementet / høyere utdanningsdepartementet for å bedre logopedutdanningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden sørge for at de som tidligere har fått nei på sin unntakssøknad om behandling med Kaftrio, får en ny vurdering, og vil regjeringen sørge for at pasienter som nå søker om en unntaksordning får en rask behandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til klima- og miljøministeren

  Jeg ber Miljødepartementet om innsyn i kontakten mellom Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern, og Åsland Næringspark Eiendom og Statens vegvesen som er grunneierne.
  Kan jeg be spesielt om innsyn om påleggene som direktoratene har sendt i 2021 til grunneierne, og tilbakemeldingen på disse varslene?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  I lys av e-posten jeg referer til fra en norsk bank til en borger datert 1.september, vil regjeringen likevel følge opp min tidligere anmodning om å informere bankene raskt ((gjennom f.eks. Finanstilsynet, Finans Norge eller på annen egnet måte) om at forsøk på lovlige spill hos utenlandske pengespillselskap ikke gir grunnlag for eller plikt til å avslutte kundeforhold, og at betalingsformidlingsforbudet kun innebærer påbud om stans av konkrete transaksjoner og ikke et krav fra finansmyndighetene om krav til videre oppfølging med eventuell avslutning av kundeforholdet (ref. tidligere svar fra flere statsråder, som vist til nedenfor)?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet