Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og sosialministeren

  Kan jeg få beregnet forskjellen mellom snittet av pris- og lønnsvekst og lønnsvekst minus 0,75 for 2020?
 • Spørjetimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Regjeringen har ansvar for å sikre Norges digitale kapasitet. Svenske myndigheter innhenter jevnlig kunnskapsgrunnlag om behovet for IT-sikkerhetkompetanse. Sveriges anslåtte behov for IT-studieplasser er langt høyere enn det Norge opererer med. IKT-bransjen i Norge mener at dimensjoneringa er for liten, og at Norge vil sakke akterut uten bedre beslutningsgrunnlag. Hvorfor vil ikke statsråden etablere et helhetlig og oppdatert kunnskapsgrunnlag om behovet for personer med IKT-sikkerhetskompetanse?
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal utrede framtidig drift av luftambulansetjenesten. I mandatet ligger at de skal utrede dagens organisering, offentlig drift eller ideell drift. Dette er et svært åpent mandat, som kan innebære at man ender opp med dagens organisering. Med bakgrunn i erfaringene fra beredskapssvikten vi ser nå, ser statsråden behovet for å endre mandatet slik at dette begrenses til å utrede offentlig drift og/eller ideell drift i framtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Et mål for samhandlingsreformen var å redusere antall liggedøgn på sjukehus ved å overføre mer ansvar til kommunene. Som en konsekvens ser vi i dag at sjukehusene skriver ut svært sjuke, eller til og med døende pasienter.
  Anerkjenner helseministeren at praksis med så tidlig utskriving av pasienter fra sjukehusene har gått for langt, og hva vil helseministeren i så fall gjøre for at menneskelige hensyn skal tillegges større vekt i vurderingene?
 • Skriftleg spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Nok en gang ser vi alvorlige konsekvenser av underbemanning i norske sykehus. Ansatte på Kirkenes Sykehus viser til at det er sendt melding om avvik på avvik, men at dette ikke følges opp.
  Var helseministeren kjent med den alvorlige situasjonen på Kirkenes Sykehus, og hva vil han gjøre for å hindre at dette fortsetter?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet