Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  I hvilken grad følger Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn opp rettsikkerheten knyttet til tvangsvedtak overfor mennesker med utviklingshemming, og i hvilken grad har Fylkesmannen et selvstendig ansvar for å følge opp de rettssikkerhetsgarantiene som lovgiver har gitt?
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Helprivatiserte legekontor driver en pågående markedsføring av egne tjenester, uten at det offentlige har kontroll over hvem som tilbyr det eller kvaliteten i tjenesten. Det er i dag registre for om et rengjøringsfirma har sitt på det tørre i forhold til lover og regler, mens et tilsvarende register for legetjenester ikke finnes.
  Vil helseministeren ta initiativ for å etablere et slikt register?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til samferdselsministeren

  Kan samferdselsministeren bekrefte at ambisjonsnivået for servicen på Østfoldbanen etter anbudsutsettingen er at det skal "minst like bra som i dag"?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  I det viktige vegprosjektet E16 Eggemoen–Olum i Ringerike og Jevnaker kommuner har det hele tiden vært stor debatt om bompenger på sidevegene. Regjeringspartiene har varslet ny politikk på dette området.
  Vil statsråden nå ta initiativ til å endre finansieringsopplegget for E16 Eggemoen–Olum, slik at en kan unngå bompenger for å kjøre gamlevegen gjennom Jevnaker?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Kan statsråden garantere at en ny t-banetunnel i Oslo ikke blir omfattet av kravene om 20 prosent egenandel for kommunale og fylkeskommunale prosjekter, jamfør regjeringspartienes nye bompengeavtale?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet