Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Hvilke tiltak er gjennomført for å styrke evnen til strategisk kommunikasjon, og vurderer statsråden ytterligere tiltak sett i lys av den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til barne- og familieministeren

  Barneombudet har bedt Barne- og familiedepartementet om å utarbeide en veileder til utredningsinstruksen om barnerettighetsvurderinger for å sikre bevisstgjøring og informasjon om at konsekvenser for barn må kartlegges og vurderes i statlige tiltak.
  Hva er status på departementets arbeid med dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Hva tenker statsråden om at personer som sitter i rullestol ikke får den samme rettigheten som oss andre hva gjelder raskere eller ønsket behandling gjennom fritt sykehusvalg, ettersom mange av landets sykehus/klinikker avviser pasienter som bruker rullestol, og hva tenker statsråden om at forundersøkelser foretatt på offentlige sykehus ikke las overføres til private klinikker når pasienter velger å selv betale for sterkt nødvendige operasjoner hos private som følge av lang ventetid på offentlige sykehus?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Kan statsråden redegjøre for statens inntekter fra merverdiavgift på alternativ behandling etter at unntaket for alternativ behandling i Merverdiavgiftsloven ble opphevet, fordelt på de ulike bransjene som ble omfattet av vedtaket?
 • Skriftleg spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til utenriksministeren

  Har regjeringen vurdert konsekvensene det vil få for Stortingets kontroll og medvirkning i sikkerhetspolitikken at avtalen med USA åpner for permanent tilstedeværelse av styrker i Norge som ikke står under Kongens befaling, og kan statsråden redegjøre for disse konsekvensene, herunder Stortingets og nevnte kontrollorganers rett til stedlig inspeksjon og innsyn i informasjon om og fra USAs styrker i Norge i saker som berører norske sikkerhetsinteresser, menneskerettigheter og folkerettslige forpliktelser?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle