Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Mener statsråden det er rimelig at delvis permitterte drosjesjåfører under koronapandemien på meldekortet skal føre alle timer man er på vakt, også alle timene man venter på oppdrag, vil statsråden ta initiativ til endring av reglene slik at man eksempelvis registrerer den tid man faktisk har hatt oppdrag og/eller beregner ut fra den omsetning man har hatt på vakten, hvordan vurderer statsråden reglene for de som er tilsluttet sentral vs de som ikke er det, og vil statsråden ta initiativ til endring på dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Ordningen med husbankfinansiering for private barnehager ligger inne i vedtaket i forbindelse med statsbudsjettet, der det ble vedtatt at et hurtigarbeidende utvalg med KS og PBL skal se nærmere på finansieringen av private barnehager. Nå ser vi i tildelingsbrevet til Husbanken fra KMD datert 8. januar 2021 at det står at «Stortinget har vedtatt at lån til private barnehager avvikles fra 2021».
  Kan statsråden svare på hvorfor stortingets vedtak ikke er tatt til følge?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan vil helseministeren kartlegge omfanget av mennesker som har dødd uten mulighet til å ha sine pårørende hos seg under pandemien, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at vi unngår dette fremover?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan vil helseministeren sikre implementering av vedtaket om å tillate eggdonasjon fra 1. januar 2021, og når vil tilbudet være reelt tilgjengelig for norske kvinner?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan vil regjeringen sikre kompensasjon for merutgifter knyttet til koronasituasjonen for private omsorgsvirksomheter og likebehandling mellom private og offentlige aktører?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet