Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Det er naturlig at bedrifter stadig ser etter muligheter for å redusere kostnader, herunder endringer i selskapsstruktur. Dessverre finnes det eksempler på at bedrifter som har gjort denne jobben straffes med krav om tilbakebetaling av midler fra den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall.
  Mener statsråden at det er riktig at for eksempel Mare Safety AS skal måtte tilbakebetale tilskudd fordi de av kostnadshensyn i 2019 fusjonerte Mare Safety AS og Mare Safe Sea AS?
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

  I brev 22. april uttrykker NHO, LO, Norsk Industri, Industri Energi og Fellesforbundet bekymring for konsekvensene EUs karbontoll vil kunne få for arbeidsplasser og verdiskaping i norsk landbasert industri. Blant annet vises det til at EU-kommisjonen har kommunisert at karbontoll kan erstatte dagens ordninger med frikvoter og CO2-kompensasjon for industri. Det er heller ikke signalisert at dette vil bli kompensert. Hvordan vurderes signalene fra EU, og hvordan jobber regjeringen opp mot EU for å ivareta interessene til norsk industri?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Flere beboere i Bærumsmarka vil stå igjen uten tilfredsstillende telefon- og internettforbindelse når Telenor i juni kobler ut kobbernettet.
  Synes statsråden det høres ut som om Telenor her oppfyller sine leveringsforpliktelser, og er dette eksemplet i tråd med regjeringens uttalelser om at ingen skal få et dårligere tilbud når kobbernettet kobles ut; vil statsråden ta opp dette med Telenor, og forstår hun den fortvilte situasjonen de berørte beboerne nå er havnet i?
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dagens regjering har gjennomført en rekke sentraliseringsreformer, blant annet gjennom tvangssammenslåing av kommuner og fylker. Skedsmo, Sørum og Fet ble tvunget sammen til tross for resultatet av folkeavstemning i alle tre kommuner. Regjeringen har sagt at kommunereformen skal fortsette. Daværende kommunalminister ga i svar til undertegnede 10. september 2019 støtte til lokale Høyre-politikere på Øvre Romerike som jobber for sammenslåing. Mener statsråden det bør gjennomføres nye kommunesammenslåinger i Akershus i neste stortingsperiode?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet leverte Legemiddelverket i mars i år en utredning om hvordan apotekregelverket bør innrettes for fremtiden.
  Hva er regjeringens plan for den videre utviklingen av apotekregelverket?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet