Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Regler for fotografering og filming i Stortinget

Vedtatt i Stortingets presidentskap 19. juni 2014, sist endret 18. februar 2021.

1. Virkeområde og definisjoner
2. Generelle forbud
3. Besøkende
4. Mediene
5. Særlig om representantenes fotografering i stortingssalen
6. Fotografering i stortingssalen til representasjon eller formidling
7. Videreformidling av Stortingets nett-TV

1. Virkeområde og definisjoner

Dette reglementet regulerer alle former for fotografering i Stortingets bygninger, og innenfor gjerder og andre avstengte områder tilknyttet Stortingets bygninger.

Med «fotografering» menes all fotografering, filming og lydopptak.

2. Generelle forbud

Fotografering i Stortingets resepsjoner og kantiner/restauranter er ikke tillatt.

Fotografering av sikkerhetsinstallasjoner og sikkerhetsfunksjoner skal ikke finne sted uten særskilt avtale med Stortinget ved direktøren. Det skal også utvises forsiktighet med fotografering i andre sammenhenger hvor slike installasjoner og funksjoner kan bli eksponert. Anvisninger fra Stortinget skal følges i slike saker.

Ingen kan fotografere i Stortingets bygninger for film-, reklame eller underholdningsformål. Unntak kan gjøres i særskilte tilfeller, etter søknad til seksjon for presse og samfunnskontakt: presse@stortinget.no.

Fotografering i stortingssalen utenom møte er tillatt til nyhetsformål, og etter avtale med seksjon for presse og samfunnskontakt. Med «nyhetsformål» menes journalistisk innhold som inngår i den løpende nyhets- og aktualitetsdekningen av Stortingets arbeid ved redaktørstyrte medier. Intervjuer skal foretas utenfor stortingssalen. For andre former for profesjonell fotografering i stortingssalen, eller annen fotografering der som ikke er rent privat, skal søknad sendes seksjon for presse og samfunnskontakt.

3. Besøkende

Besøkende til Stortinget, jf. adgangsreglementet for Stortinget punkt 4, har adgang til fotografering til rent private formål, med de begrensninger som følger av punkt 2 ovenfor.

Punkt 4.2 til 4.4 nedenfor gjelder tilsvarende så langt de passer for besøkendes fotografering.

4. Mediene

4.1 Generelt

Medier kan fotografere i de deler av Stortingets bygninger de har tilgang til, jf. reglene for pressens adgang til Stortinget – med de begrensningene som følger av reglene her for øvrig.

4.2 Fotografering under møter i stortingssalen

Fotografering i stortingssalen i forbindelse med møter skal skje etter følgende regler:

  1. Fotograferingen skal ikke forstyrre avviklingen av møtet.
  2. Bruk av blits eller annet kunstig lys er ikke tillatt.
  3. Etter at møtet er satt, kan fotografering foregå fra bestemte posisjoner i rotunden med følge av en ansatt. Det skal være kun én fotograf om gangen i rotunden, i en begrenset tidsperiode.
  4. Det er ikke adgang til fotografering fra området rett foran presidentens plass.
  5. Det skal ikke fotograferes fra diplomatlosjen.
  6. Et begrenset antall fotografer kan fotografere fra bakerste benk i presselosjene så lenge dette ikke forstyrrer møtets avvikling.
  7. Et begrenset antall fotografer kan fotografere fra de bakerste benkene på publikumsgalleriet.
  8. Ved plassproblemer på gjestegalleriet i forbindelse med store debatter og andre særskilte anledninger, deriblant Stortingets høytidelige åpning, tilrettelegges det for fotografering fra spesielt anviste posisjoner. Det er mulig å benytte presselosjen for utenbys presse på galleriet.
  9. Av sikkerhetsmessige hensyn skal kamerautstyr ikke stikke ut utenfor rekkverket.

4.3 Fotograferinger under høringer i Stortinget

Reglene i punkt 4.2 gjelder tilsvarende så langt de passer for høringer som avholdes i Stortinget.

4.4 Fotografering i andre deler av Stortingets bygninger

Fotografering i øvrige deler av Stortingets bygninger skal skje i henhold til dette reglementet, adgangsreglementet for Stortinget og reglene for pressens adgang til Stortinget

Fotografering i møtelokaler og kontorer må avtales særskilt med vedkommende. Stortingsrepresentantene og partigruppene bestemmer selv reglene for fotografering i lokaler som disse disponerer.

4.5 Særskilte anledninger mv.

Ved særskilte anledninger, herunder Stortingets høytidelige åpning, tilrettelegges det for fotografering fra spesielt anviste posisjoner. Nærmere informasjon gis mediene i forkant av slike arrangementer. Mediene må i slike tilfeller følge de anmodninger om plassering mv. som blir gitt fra ansatte i Stortinget.

4.6 Særlig om bruk av opptaksutstyr, lyssetting og større produksjoner

Fotografering skal skje slik at den vanlige ferdsel i Stortingets bygninger ikke forstyrres, eller er til sjenanse for normal virksomhet. Ved behov for teknisk bistand, skal dette være forhåndsavtalt.

Lyssetting i forbindelse med kamerabruk skal være så begrenset som mulig.

Større produksjoner krever forhåndstillatelse. I vandrehallen må slike produksjoner, som hovedregel, foregå utenom møtetidspunktene i stortingssalen. Tegning av rigget, samt oversikt over mannskap, må leveres til seksjon for presse og samfunnskontakt på forhånd.

4.7 TV-overføring fra vandrehallen

Det trådløse nettverket i vandrehallen kan benyttes til TV-overføring. Dersom det er behov for høykvalitetsoverføring, kontakt seksjon for presse og samfunnskontakt.

5. Særlig om representantenes fotografering i stortingssalen

Det skal ikke under noen omstendighet foretas fotografering i stortingssalen som har karakter av kampanjer, stunt og gimmick-lignende opptreden, for eksempel ved bruk av effekter og visuelle virkemidler som plakater osv. eller provoserende opptreden og språkbruk for øvrig. Det gjelder også ved mediers fotografering av stortingsrepresentanter i stortingssalen til nyhetsformål, jf. punkt 2 ovenfor.

Representantene har anledning til å fotografere fra representantplass under møter. Som hovedregel skal fotograferingen foregå før eller etter møter i stortingssalen. 

Utenom møter skal stortingssalen ikke benyttes som kulisse for å fremme partipolitiske saker eller budskap, eller til profilering av kandidatur i tilknytning til valg og ellers. Utover dette kan representantene fotografere i stortingssalen utenom møter.

6. Fotografering i stortingssalen til representasjon eller formidling

Reglementet her er ikke til hinder for fotografering i stortingssalen som ledd i representasjon av Stortinget som institusjon, eller til formidlingsformål på vegne av institusjonen.

7. Videreformidling av Stortingets nett-TV

Medier og andre nettsteder som har nett-TV kan, etter avtale, videreformidle sendingene fra Stortingets møter og høringer.

Stortingets pressevakt

Sist oppdatert: 04.03.2021 10:13
: