Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 597)

 • Munnleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 25.05.2022

  Svart på: 25.05.2022 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

  Om hva som er forskjellen på et militært omforent område og en militærbase, med henvisning til at regjeringen har invitert til en permanent amerikansk tilstedeværelse med etablering på "omforente områder" på norsk jord, samtidig som det blir sagt at baseavtalen fra 1949 ligger fast
 • Munnleg spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 25.05.2022

  Svart på: 25.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om kvifor det er slik at regjeringa føreslår å kutte klimasatsingane netto med 222 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett
 • Munnleg spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 25.05.2022

  Svart på: 25.05.2022 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

  Om hva forsvarsministeren vil gjøre sammen med Forsvaret for å få håndtering av varsler til å fungere etter hensikten, med henvisning til opplysninger om alvorlige varslersaker som har kommet de siste ukene
 • Munnleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 25.05.2022

  Svart på: 25.05.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om kvifor regjeringa vil nekte andre land å brødfø eiga befolkning ved å innføre restriksjonar på eksport, med omsyn til eit initiativ i WTO der Noreg, saman med ei rekke andre rike, vestlege land, ønskjer å innføre eit forbod mot at land kan innføre eksportrestriksjonar på mat
 • Munnleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 25.05.2022

  Svart på: 25.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hva næringsministeren egentlig har gjort de siste sju månedene, med henvisning til at Vestres departement ikke har levert en eneste ordinær sak til Stortinget i en periode som har vært veldig krevende for mange bedrifter
 • Munnleg spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 25.05.2022

  Svart på: 25.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hvordan næringsministeren mener at reiselivet, som nå står overfor høye topper og trenger folk og hender, skal gå sin første normalsommer etter pandemien og en høysesong i møte, når regjeringen fjerner adgangen til å leie inn midlertidig arbeidskraft
 • Spørjetimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2022

  Spørsmålet er trekt tilbake

  For å bidra til at arbeidsmarkedet i EU skal rekruttere relevant kompetanse også utenfra EU-området, utvikler EU nå en plattform som tredjelandsborgere med særskilt kompetanse enkelt kan bruke. Målet er blant annet å styrke mobiliteten i EU, skape mer effektive systemer og fremme integrering, samtidig som man skal forhindre utnyttelse av arbeidskraft. Hvordan er Norge inkludert i denne prosessen, og vil statsråden ta en aktiv rolle for å inkludere flere i arbeidsmarkedet?
 • Spørjetimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2022

  Svart på: 25.05.2022 av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

  Om statsråden vil legge til rette for at Søgne kan gjenoppstå som en egen kommune
 • Spørjetimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2022

  Svart på: 25.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvorfor regjeringen svekker kompetansekravet til ambulansearbeidere, og på hvilken måte regjeringen skal sørge for at dette ikke svekker pasientsikkerheten
 • Spørjetimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2022

  Svart på på vegner av: Helse- og omsorgsministeren

  Svart på: 25.05.2022 av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

  Om statsråden kan garantere at utvalget som skal utrede utfasing av kommersiell drift i skattefinansierte velferdstjenester, skal se på hvilke konsekvenser omleggingen får for brukerne, pårørende, ansatte og lokalsamfunn, og om det vil gjennomføres en analyse av hvordan det vil påvirke tilgangen på velferdstjenester
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2022

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Ventetidene i helsetjenesten går feil vei. For barn og unge i psykisk helsevern har ventetidene i snitt økt med nesten en uke fra 2020 til 2021, og bare siden januar i år har gjennomsnittlig ventetid økt til 54 dager. Vi ser en særlig rask økning i spiseforstyrrelser hos barn og unge, som gjør at flere trenger behandling for å bli friske. Hva vil statsråden gjøre for å redusere ventetidene, og hva er forventet aktivitetsvekst for psykisk helsevern for barn og unge fremover?
 • Spørjetimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2022

  Svart på: 25.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om statsråden synes at det demper konfliktnivået i forbindelse med utbygging av kraft når staten har valgt å bli partshjelp i rettssaken mellom vindkraftverket Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
 • Spørjetimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2022

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Svart på på vegner av: Utenriksministeren

  Svart på: 25.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om statsråden kan redegjøre for hvorfor det er en god idé å la seg inspirere av brexit
 • Spørjetimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2022

  Svart på: 25.05.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om hvordan statsråden vil bidra til å sikre stor norsk deltakelse i EU-programmene for utdanning, forskning og innovasjon
 • Spørjetimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2022

  Svart på: 25.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om statsråden mener det er verdig at enda flere eldre kommer til å stå uten sykehjemsplass
 • Spørjetimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2022

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Hurdalplattformen legger opp til å reversere lovendringen som fjerner plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense. Det betyr at alle med særaldersgrense igjen skal bli tvunget til å gå av med pensjon enten man vil eller ikke. Det er politisk enighet i Norge om at arbeidslinja gjelder, og hele pensjonsreformen bygger på at flere må stå lenger i jobb for at vi skal ha råd til å utbetale anstendige pensjoner i fremtiden. Hvorfor vil regjeringen tvinge personer tidlig i 60-årene ut i pensjon i strid med arbeidslinja?
 • Spørjetimespørsmål fra Olve Grotle (H) til fiskeri- og havministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2022

  Svart på: 25.05.2022 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Om korleis statsråden meiner at regjeringas EØS-utgreiing vil kunne medverke til at tollsatsane for norsk sjømat kan bli reduserte
 • Spørjetimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2022

  Svart på på vegner av: Utenriksministeren

  Svart på: 25.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hvorfor regjeringen nekter å utrede hvilke konsekvenser et norsk EU-medlemskap vil kunne ha for ivaretakelsen av norske interesser i samarbeidet med EU
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2022

  Svart på på vegner av: Utenriksministeren

  Svart på: 25.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hvorvidt regjeringen akter å støtte The International Commission on Missing Persons (ICMP) sitt arbeid i Ukraina
 • Munnleg spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 18.05.2022

  Svart på: 18.05.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

  Om hvorvidt statsråden ønsker å forenkle ordningen med avtalt selvbosetting, slik at det i en overgangsfase er tilstrekkelig at kommunen selv fatter vedtak om bosetting for ukrainske flyktninger som nå bor privat