Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 180)

 • Munnleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.01.2018

  Svart på: 17.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Spørsmålet mitt er til samferdselsministeren. Norge er et land med mye vær, og de siste dagene har det vært mye snøvær mange steder. Hvert år skjer det samme når snøen kommer: Utenlandske vogntog blir stående fast eller kjører av vegen og skaper store trafikkproblemer. I dag er avisene fulle av oppslag med lastebiler – de fleste av dem utenlandske – som i går sto fast. Her har jeg dagens oppslag i Romerikes Blad som et eksempel. Her sier Øst politidistrikt at bare i det politidistriktet sto i går 18 vogntog fast, og politiet bekrefter at de aller fleste av dem er utenlandske. Etter mitt skjønn er dette et økende problem på norske vinterveger. Det kontrolleres mer, og det gjøres mye, ja – men åpenbart ikke nok. Det er flere og flere utenlandske lastebiler og mange av dem ikke skodd og utrustet for norske vinterforhold i det hele tatt. Spørsmålet mitt til samferdselsministeren er rett og slett: Hvorfor lar myndighetene dette skje, og hvorfor stoppes ikke disse trafikkfarlige vogntogene på grensa før de kjører rundt i Norge og skaper store problemer?
 • Munnleg spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.01.2018

  Svart på: 17.01.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Mitt spørsmål går til landbruks- og matministeren. Etter at den nye regjeringsplattformen ble presentert, har det vært mye oppmerksomhet rundt ulike saker, og i landbrukskapitlet har det jo vært avvikling av pelsdyrnæringen som har fått mest oppmerksomhet. Men jeg har selvsagt også lest plattformen nøye og legger merke til at regjeringen vil ha liberaliseringer av konsesjonsloven, utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten, samle landbrukslovgivningen i færre lover og avvikle konsesjonsplikten og boplikten på skogeiendommer. Plattformen ble ikke godt mottatt av faglagene i landbruket, og det må også kunne sies å være godt kjent at Kristelig Folkeparti og regjeringen har vært uenige om mangt og mye når det gjelder liberalisering i landbrukssektoren i forrige periode. Det jeg tror mange spør seg om nå, er hva slags landbrukspolitikk en ny, utvidet regjering vil føre framover. Så mitt spørsmål til statsråden er: Skal denne regjeringserklæringen leses som at liberalisering er hovedvirkemidlet til regjeringen innenfor landbrukspolitikken?
 • Munnleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.01.2018

  Svart på: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Mitt spørsmål går til statsråd Sanner. Ingen regjering har hatt så mye penger å rutte med som denne, og regjeringen har vært veldig raus med skattelette til dem med store formuer. Samtidig er det mange som sliter med inntektene og med boutgiftene sine. De siste fem–seks årene er det 16 000 færre som får bostøtte i Norge. Det skjer samtidig med at boutgiftene har økt med 18 000 kr, og gjennomsnittsinntekten til dem som får bostøtte, har sunket med 7 000 kr – ifølge Husbanken. Ja, de sier til og med at bostøttereglene nå er slik at minstepensjonister regnes som høyinntektsgruppe. SV mener at bostøtten må økes kraftig. Det trengs, for regjeringen har også latt være å utgiftsregulere grensene i mange år. Regjeringen sier at barnefamilier skal få mer. Budsjettet til neste år varsler at færre skal få. At barnefamilier får mer, er bra, men når regjeringen nå skal målrette bostøtten mer, må man spørre seg: Hvem er det da som skal få mindre? Det å målrette bostøtten mer, slik som regjeringen varsler i regjeringserklæringen, må bety at det er noen som i dag får, som ikke lenger skal få. Nå bruker vi altså mindre penger på bostøtte enn det vi gjorde for seks–sju–åtte år siden. Hvilke er det nå som regjeringen mener ikke skal få bostøtte lenger, som i dag får det?
 • Munnleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.01.2018

  Svart på: 17.01.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Spørsmålet mitt går til landbruksministeren. «Forutsigbarhet» og «forutsigbare rammevilkår» er ord som regjeringa ofte strør om seg med når ein snakkar om næringspolitikk. Det gjeld openbert ikkje for landbruksnæringa. Me har ei regjeringsplattform der dei såkalla næringsliberale partia no går inn for å innføra eit næringsforbod. Ein vil altså leggja ned ei lønsam næring i Noreg, ein vil leggja ned pelsdyrnæringa. Stortinget har hatt ein brei prosess rundt pelsdyrnæringa, med offentleg utgreiing, stortingsmelding, høyring og debatt, og landa på, for eitt år sidan, med støtte frå Høgre og Framstegspartiet, at ein ville ha ei berekraftig utvikling for pelsdyrnæringa, og at ein ville skjerpa krava til dyrevelferd. Norsk pelsdyrnæring skulle ha verdas beste dyrevelferd. No har ein snudd opp ned på dette. No vil ein altså leggja ned ei næring som bidreg med hundrevis av millionar i eksportinntekter, som sysselset eit par hundre familiar i Norge, og som er ei viktig distriktsnæring. Senterpartiet har sagt at dei tre partia får fram det verste i kvarandre. Denne saka viser det. Det rammar bygdene, og det rammer norsk landbruk – det er i Framstegspartiet si and. Det er symbolpolitikk som påfører folk skade, men som ikkje verkar – det er i Venstre si and. Og Høgre-folka skal altså framleis få lov til å kjøpa pelskåpene sine i konfeksjonsbutikkar rundt om i landet, for omsetning av dette produktet skal vera fullt ut lovleg i Noreg. Så mitt spørsmål er: Kva er det som har gjort at Framstegspartiet no går inn for eit næringsforbod, og at landbruksministeren, Framstegspartiet og Høgre på eitt år har skifta meining i denne saka?
 • Munnleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.01.2018

  Svart på: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  For Arbeiderpartiet er skole, eldreomsorg, barnehager, gode helsetjenester og barnevern noe av det viktigste vi kan bruke fellesskapets penger på. Å gi ungene våre trygge oppvekstvilkår, gi eldre en verdig alderdom og stille opp for dem som trenger det aller mest, er det viktigste. Men for at kommunene skal få til det, trengs det penger til bl.a. lærere, sykepleiere og barnehageassistenter. Derfor har Arbeiderpartiet prioritert mer penger til kommunene enn regjeringen hvert eneste år siden Jan Tore Sanner ble kommunalminister. I tillegg til de bevilgningene som gis i denne salen, har kommunene muligheten til å skaffe seg egne inntekter gjennom at man lokalt bestemmer seg for å innføre eiendomsskatt. For de aller fleste lokalpolitikere er ikke det noen lett avgjørelse. Å innføre eiendomsskatt er i utgangspunktet noe man gjør fordi man trenger pengene, ikke for å bli populær, men mange steder er det nødvendig. For mange er alternativet til eiendomsskatt at man må kutte i skole, eldreomsorg eller barnevern. Nå har regjeringen først foreslått å kutte i den såkalte maskinskatten og nå i eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. Det betyr at regjeringen mener at kommunene skal kunne kutte mellom 1 og 1,5 mrd. kr. Da er mitt spørsmål til kommunalministeren: Vil regjeringen sørge for at man kompenserer disse inntektene for de kommunene som mister dem?
 • Spørjetimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Svart på: 17.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Nye krav frå DSB som er sendt på høyring, vil føre til ei sentralisering av leiinga i brann- og redningsvesenet i store delar av landet. Er ikkje andre utfordringar viktigare for brann- og redningsberedskapen i framtida enn dårleg leiing?
 • Spørjetimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Svart på: 17.01.2018 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvorvidt NRKs omlegging av distriktsnyhetssendingene ivaretar NRKs allmennkringkastingsoppdrag
 • Spørjetimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Svart på: 17.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om regjeringen, etter det siste tids uttalelser, nå er enig i forslaget om å styrke samordningen av den offentlige tilsyns-, etterforsknings- og påtalevirksomhet for å kunne utøve en mer slagkraftig bekjempelse av arbeidslivskriminalitet
 • Spørjetimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Svart på: 17.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at Forsvarsdepartementet i et brev til organisasjonen «Bevar Andøya Flystasjon» la opp til å offentliggjøre informasjon om anbefalt løsning så snart konseptvalgutredningen er ferdigstilt, og hva som er grunnen til at departementet fortsatt ikke har lagt fram konseptutvalgutredningen
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Svart på: 17.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at økonomi- og finansministrene i EU vedtok endringer som innebærer at unntaket i merverdiavgiften for elektronisk salg og forsendelser med verdi under 22 euro skal fjernes innen 2021, og hvorvidt regjeringen vil fremme forslag om at tilsvarende regler gjøres gjeldende i Norge
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Svart på: 17.01.2018 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å sikre at praksisbrevet ikke blir en toårig blindvei, og at opplæringslovens rett til videregående opplæring for ungdom vil gjelde i praksis for alle elever, ikke bare elever som tar mer teoritung utdanning
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Svart på: 17.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om at det med bakgrunn i kapasitet og lokalsykehusbehov i Oslo-område drøftes planer om et nytt lokalsykehus i tillegg til Aker, og hvorvidt statsråden det kan være grunn til å vurdere om det kommende nye sykehuset kan være en utvikling av egnede deler av Ullevål
 • Spørjetimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 17.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at turbussnæringa er prega av stor konkurranse frå utanlandske aktørar grunna eit ganske fritt regelverk for kabotasjekøyring for persontransport, og korleis merverdiavgift for tenesteproduksjon som skjer i Noreg vert kontrollert og meir jambyrdige konkurransevilkår for næringa vert sikra
 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Svart på: 17.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  To nye grensepolitibiler skal stasjoneres i Østfold og Finnmark. Det er positivt, men jeg registrerer at satsingen nok en gang skjer uten Hedmark. Der ligger en av Norges mest trafikkerte grenseoverganger, på Magnor, og til sammen 38 overganger. Politiet i Kongsvinger og omegn bruker mye kapasitet på grensekrim og har tidvis hele sin utetjeneste på Magnor. Hvor har det blitt av satsingen på grensekrim i Hedmark, og hvordan vil statsråden sørge for nok ressurser og et godt samarbeid mellom politi og tollvesen i Hedmark?
 • Spørjetimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Svart på: 17.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden vil ta munnhelse inn i egenandelsordningen, da skader, smerte og ubehag i munnhulen i liten grad dekkes av folketrygden
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Svart på: 10.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvor grensen går i Forsvaret mellom hva som skal leies inn, og hva som skal baseres på egne ansattes kompetanse, med henvisning til en tabbe begått av en innleid konsulent under NATO-øvelsen i Stavanger, der Tyrkia, vår NATO-allierte, ble framstilt som en NATO-fiende under en øvelse
 • Munnleg spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Svart på: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om den kontroversielle saka om løyve til deponering av totalt 250 millionar tonn gruveavfall i Førdefjorden, og korleis statsråden vil setje samfunnseffekt opp mot miljøeffekt når vi no veit at det blir lengre aktivitet med dagbrot, at drifta ved gruva blir berre 29 år, og at det blir færre arbeidsplassar
 • Munnleg spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Svart på: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hvordan statsråden og regjeringen har tenkt å bidra til at vi får stanset at plastmengden til havs øker, og at vi får renset havet for den plasten som allerede er der
 • Munnleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Svart på: 10.01.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om statsråden vil sørge for at det i forbindelse med Johan Castberg-utbyggingen gjøres vurderinger av lønnsomheten som forutsetter at verden faktisk når sine klimamål, slik Miljødirektoratet anbefaler
 • Munnleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Svart på: 10.01.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om når vi kan forvente at regjeringen tar forslagene fra utvalget den selv nedsatte på alvor, og framlegger konkrete forslag for bedre overvannshåndtering, med henvisning til ekstremvær og behovet for økt satsing på skred- og flomsikring og -forebygging