Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 115)

 • Munnleg spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  I Klassekampen på måndag kunne ein lesa om ein frisørtillitsvald som opplever at ho er uriktig oppsagd, som ein ulovleg reaksjon på arbeidet som tillitsvald. Eg har fått høyra tilsvarande historier frå andre sektorar, og eg har òg tatt opp tilsvarande spørsmål med statsministeren tidlegare. Det kan dessverre sjå ut som at det er både vanskelegare å vera organisert og å vera tillitsvald for organiserte i enkelte delar av dagens arbeidsliv. Dette er jo eit spørsmål som Arbeidarpartiet har vore oppteken av lenge. Me har difor både kome med forslag knytt til dette, om å få opp organisasjonsgraden, me har fremja interpellasjon om temaet, og me har vore med på å vedta eit oppmodingsvedtak til regjeringa om å leggja fram forslag som kan få organisasjonsgraden opp. Dette vart det fleirtal for 31. januar i år. Det har no gått 10 månader. Så langt har regjeringa ikkje levert nye forslag om korleis me kan få organisasjonsgraden opp. Difor er spørsmålet mitt ganske enkelt: Kva forslag er det regjeringa har jobba med dei siste 10 månadene som kan bidra til å få organisasjonsgraden opp?
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  56 sykepleiere var nylig i streik for å få hevet minstelønnssatsene for Norges dårligst betalte sykepleiere. Streikeuttaket var forsvarlig, det skapte aldri noen fare for liv og helse, men så varslet NHO Service og Handel lockout, med over 500 sykepleiere som umiddelbart ville satt pasienters liv og helse i fare. Dermed ble det tvungen lønnsnemnd fra den borgerlige regjeringen, som bestilt av NHO. Lockout er et lovlig virkemiddel, men det kan ikke trumfe de lovene Stortinget har vedtatt, og loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. NHOs medlemsbedrifter innen helse har et lovpålagt ansvar for å ivareta liv og helse, og i de aller fleste helsevirksomheter vil en utestengelse av alle sykepleiere umiddelbart sette pasientenes liv og helse i fare. Så ved å stenge helsepersonellet ute gjennom lockout blir NHO etter Rødts vurdering dermed ansvarlig for at medlemsbedriftene i så fall bryter sitt lovpålagte ansvar. Så ser vi også at NHO gikk til dette uforsvarlige skrittet for å tvinge fram en tvungen lønnsnemnd, slik at de kunne unngå at Norges lavest lønte sykepleiere fikk bedre betalt. Det var åpenbart viktigere for NHO å sikre overskuddet til bedriftene sine enn å innfri rettferdige lønnskrav. Mine spørsmål er følgende: Er Erna Solberg enig i at konsekvensen av en lockout ville vært et brudd på loven, og at NHO dermed ville vært ansvarlig for disse lovbruddene? Og kan denne typen lovbrudd hindres på en annen måte enn gjennom tvungen lønnsnemnd?
 • Munnleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Jeg tror det er veldig mange norske innbyggere som har fått svekket tillit til norsk politikk de siste ukene. Om man ikke er blitt himmelfallen av hvordan en har satt abortloven på spill fra høyeste hold av norsk politikk, er man blitt gradvis mer oppgitt over hvordan Norge ikke følger opp våre egne klimamål, og at vi gjør det med åpne øyne. I den budsjettenigheten som regjeringen ble enig med Kristelig Folkeparti om i går, vil det ifølge nyhetene komme 200 mill. kr mer til klimatiltak. Det er småpenger. Norge må minst halvere utslippene våre de neste tolv årene. Det er ikke en enkeltsak, det handler helt grunnleggende om velferden, friheten, mulighetene for ungene og barnebarna våre, og det handler om å ta vårt ansvar for en klimakrise som særlig går ut over de fattigste i verden. Tørke og ekstremvær fører til mer fattigdom, flere kommer til å dø av hete og mangel på rent vann, flere må flykte fra hjemmene sine og bo i teltleir. Men Kristelig Folkeparti, et parti som sier de er opptatt av fattige og av barnas kår, har altså bare klart å forhandle fram vekslepenger til klimatiltak. Så den tilliten som begynner å bli svekket der ute i befolkningen, er også svekket her i Stortinget – tilliten til regjeringen. Den nye budsjettenigheten gjør det ikke mindre aktuelt for oss i De Grønne å fremme et mistillitsforslag mot regjeringen, på bakgrunn av manglende tiltak for å nå Stortingets vedtatte klimamål og hindre livstruende klimaendringer som vil ha store kostnader i framtiden. Så vil det være opp til den enkelte representant om man stemmer for eller mot et slikt mistillitsforslag – den enkelte representants egen samvittighet, på bakgrunn av hva man lovte velgerne da man skulle komme inn på Stortinget. Mitt spørsmål til statsministeren er – fordi vi vet at det opprinnelige forslaget fra regjeringen la opp til en tredjedel av kuttene som FNs klimarapport nå sier at vi trenger: Vet statsministeren hvor mye klimakutt vi kan forvente med den nye budsjettenigheten?
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Eg skal følgje opp det som representanten Audun Lysbakken òg stilte spørsmål om, nemleg FNs klimapanel. Men så må eg òg seie, at når me veit kor viktig verdas regnskog er for klima, og at me i nettopp budsjettforhandlingane no har sikra at palmeolje skal fjernast frå biodrivstoff, så er det ein viktig siger – ja, eg vil seie det var palmesus over dei forhandlingane som blei avslutta i går. Men rapporten frå FNs klimapanel seier at me har dårlegare tid enn det me trudde, og beskjeden frå våre fremste fagfolk er at utsleppa må ned med 45 pst. innan 2030 om ikkje global oppvarming skal bli høgare enn halvanna grad. Rapporten slår fast at verdas utslepp aukar, og òg at det er ein betydeleg forskjell for verda om det blir ei auke på halvanna grad eller to grader. Det har betyding for både natur og menneske, og me må forvente fleire ekstreme hetebølger i både Afrika, Midtausten og Mellom-Amerika. Det kan i verste fall føre til svikt i matproduksjon, til folkevandringar me knapt har sett maken til, og me vil oppleve at havnivået vil stige. Eg har òg høyrt at statsministeren seier at utsleppa i Noreg går ned, og det er eg glad for. Men når verdas samla utslepp går opp, må me alle gjere meir. Mitt spørsmål til statsministeren er: Ettersom alle regjeringas styringsdokument blei utarbeidd før den nemnde IPCC-rapporten, kva har statsministeren gjort for å skalere opp den norske innsatsen på dette livsviktige feltet, òg for at me nettopp skal rekke det i tide når vi har fått ein rapport som seier me har dårlegare tid enn nokon gong?
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen vil stille krav om at alle nye oppdrettsanlegg skal drives med nullutslippsteknologi senest fra 2020, som ett konkret utslippskutt man kan gjennomføre dersom man er en regjering som vil kutte utslipp
 • Munnleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt statsministeren er enig i virkelighetsbeskrivelsen Riksrevisjonen gir av landets heimevern i en rapport, som konkluderer med at Heimevernet ikke har kapasitet til å beskytte de objektene de skal, både sivile og militære objekter
 • Munnleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om den aktuelle lovendringen i abortloven, og om en kvinne vil få innvilget abort etter tolvte uke dersom det ikke er noe i hennes livssituasjon som tilsier at hun ikke kan ta vare på et alvorlig sykt barn
 • Spørjetimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 15.11.2018

  Sett fram av: Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp)

  Svart på: 21.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Innbyggere flere steder i landet får beskjed om at Telenor på kort varsel kutter deres internettilgang via eksisterende kabel, begrunnet med at vedlikehold og eventuelle reparasjoner er for kostbart. Alternativet vil være mobilt bredbånd, som ofte gir dårlig og til dels manglende tilgang, i tillegg til at det ofte er dyrere. Mener statsråden at manglende leveringsplikt for internett sikrer hele landet mulighet til å delta i digitaliseringen med gode og rimelige teletjenester?
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 15.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  I Helse Bergen må alvorleg psykisk sjuke ligge på gangen. I oktober hadde sjukehuset eit belegg på 108 prosent. Talet på korridorpasientar har aldri vore høgare. Situasjonen er tung, både for pasientar og personale, jf. Bergens Tidende 15. november 2018. Klinikkdirektøren er bekymra for det auka presset i den tyngre delen av psykisk helsevern. Kan statsråden gjere greie for kva regjeringa gjer for å styrke kapasiteten i allmennpsykiatrien, og kva regjeringa gjer for å oppnå den gylne regelen?
 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 15.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Onsdag 14. november spurte jeg hvorfor bønder ikke får full erstatning etter ekstraordinære ulveangrep i Nord-Østerdal. Statsråd Nybø på vegne av statsråd Elvestuen la stor vekt på at utgiftene ikke var forhåndsgodkjente. Det fremstår som en logisk brist å skulle forutsi utgifter ved akutte ulveangrep i beiteprioriterte områder før man vet skadeomfanget. Mener statsråden at beitebrukere burde latt være å iverksette tiltak som begrenser skadeomfang og ivaretar dyrevelferden, som bl.a. ekstraordinært tilsyn og nedtak av sau?
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt utenriksministeren har tatt opp abortspørsmålet med utenriksministeren i Polen, Malta, Nicaragua eller andre land som har forbudt abort
 • Munnleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hva som er regjeringens strategi på vegne av Norge for å ivareta norske interesser etter brexit
 • Munnleg spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvorfor statsråden mener det er en god idé å kutte stipendandelen til studenter i høyere utdanning i en tid der flere må beregne å ta mer utdanning og flere kortere kurs
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt utenriksministeren mener at Libya-krigen bidro til en mer forutsigbar verdensorden, i lys av kaoset som råder i Libya og islamistiske terrorgruppers bruk av Libya som base for terroroperasjoner i Europa, i Afrika og i Midtøsten
 • Munnleg spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvordan statsråden vil sørge for at studenter fra de fattigste landene fortsatt skal få mulighet til studieopphold i Norge, og hvordan hun vil følge opp programmene slik at intensjonen med kvoteordningen kan ivaretas
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt utenriksministeren mener at hun har levert et godt og grundig grunnlag for en bred debatt om atomvåpenforbudet, med bakgrunn i at utredningen av Norges forhold til atomvåpenforbudet som FN har tatt initiativ til, er ti sider lang, overfladisk og ensidig
 • Munnleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om statsråden er urolig over de nye framskrivningene fra SSB som viser et underskudd av utdannete lærere i grunnskolene i årene framover, eller om regjeringen fastholder at situasjonen kommer til å løse seg av seg sjøl etter hvert
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om hvorfor man ikke vil komme i gang med skolemat til norske unger, når vi vet at det er så effektivt for å utjevne sosiale forskjeller og for helsen, med henvisning til at regjeringen stadig bedyrer at de er opptatt av barnefattigdom og bekymret for økte forskjeller
 • Spørjetimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Dette representerer en ny verden, noe nytt som bør ut i hele landet, sa helseminister Høie om Stangehjelpa etter besøket 2. september 2017. Nå går alarmen fordi Fylkesmannen i Hedmark mener Stangehjelpa ikke sikrer forsvarlig helsehjelp, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, og ikke skriver vedtak etter den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 sjette ledd, men jobber etter fjerde ledd uten vedtak. Vil statsråden foreslå endringer i lov så Stangehjelpen kan bestå og arbeidsmåten spres?
 • Spørjetimespørsmål fra Espen Barth Eide (A) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvilket signal utenriksministeren mener det sender til land som USA, Polen og Brasil at norske regjeringsmedlemmer åpner for innstramming av abortloven