Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (3), Arbeidarpartiet (2), Framstegspartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Jeg ser det som svært positivt at Justisdepartementet nå vil undersøke konsekvensene halveringen av reisegodtgjørelsen har hatt for advokater som yter fri rettshjelp. Vil justisministeren sørge for at undersøkelsen også forhører seg blant advokatene om hvilke konsekvenser halveringen av reisegodtgjørelsen vil få dersom strukturendringene i NOU 2019:17 skulle bli gjennomført?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Kan statsråden garantere at innbyggerne i alle politidistrikt skal kunne ringe til politiet for å bestille time nytt pass og få informasjon om at dette er mulig ved behov, og at ikke passbestilling utelukkende skal være mulig over internett?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Kan statsråden peke på konkret hvilke internasjonale krav og forventninger det vises til i Prop. 1 S (2019-2020) fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor departementet sier at det i syv politidistrikt ikke er mulig å oppfylle Stortingets flertallsvedtak 1002 (2017–2018) om at 90 pst. av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor? Det bes om konkrete henvisninger.
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til helseministeren

  Antall kliniske studier er kraftig redusert i Norge, delvis pga. for lite pasientgrunnlag. Norden har et stort nok pasientgrunnlag til å være attraktivt for kliniske studier. Et samlet Nordisk råd støttet vårt forslag om en felles nordisk etisk komité for godkjenning av kliniske studier. Målet er at dette skal gjøre det lettere å initiere kliniske studier mellom de nordiske landene. De nordiske landene har god infrastruktur for forskning og tilgang på et høyt antall helseregistre og biobanker. En økning i antall kliniske studier, sammen med bedre tilgjengelighet til helseregistrene, kan bidra til en signifikant kvalitetsheving i behandlingstilbudet. Hvordan vil statsråden følge opp vedtaket fra Nordisk råd om en felles nordisk etisk komité og stimulere til flere internasjonale kliniske studier i Norge og Norden, og vil statsråden sørge for henvisning av studiepasienter mellom nordiske land?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til forsvarsministeren

  Hvordan mener forsvarsministeren om at en nedlegging og tilbakeføring av naturområdet rundt Svea gruver, er forsvarlig med tanke på den økte russiske tilstedeværelsen i området og økte base oppbyggingen på Franz Josef land?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet