Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (3), Arbeidarpartiet (2), Framstegspartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til næringsministeren

  Når vil Nærings- og helseministeren gå i dialog med markedet for å etablere norsk vaksineproduksjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Frem til sommaren er det, jamfør domstol.no per 9. mai, beramma 53 rettsmøter i Sogn og Fjordane tingrett. Så å seie alle ved rettsstadene Sogndal og Førde. I Nordfjordeid er det beramma rettsmøte/hovudforhandling ein dag i mai og to dagar i juni.
  Kvifor er det knapt rettsmøte i Nordfjordeid frem til sommaren når eitt av poenga med den sentraliserande domstolreforma var at denne angiveleg skulle legge til rette for auka aktivitet ved dei rettsstadene som har ledig kapasitet?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Det er straffbart med omskjering/kjønnslemlesting av jenter og kvinner i Noreg.
  Kor mange har vorte straffedømt for overgrepet, og viss ikkje mange har vorte det, er årsaka at det no er veldig få som blir utsette for overgrepet eller at tilfella ikkje blir oppdaga, og meiner statsråden i så fall at oppfølginga er god nok?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Riksrevisjonen konkluderte i Dokument 3:5 (2020-2021) med at det er alvorlege manglar i politiets innsats mot IKT-kriminalitet. I 2019 var berre 142 av stillingsheimlane i politidistrikta knytta til Digitalt politiarbeid (DPA). Det tilsvarte 1,4 prosent av dei tilsette. I fleire år har regjeringa prata om at kriminalitet på internett, men Riksrevisjonen skriv at datakriminalitet i liten grad har vore prioritert av POD og Justis- og beredskapsdepartementet.
  Kor mange jobbar med DPA i politidistrikta i dag?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  I Statsadvokatens inspeksjonsrapport som gjennomgjekk 12 saker knytta til mishandling i nære relasjonar konkluderer Agder Statsadvokatembete den 21. januar: «Summen av ren liggetid og sen saksbehandling har i samtlige saker blitt for lang, og i enkelte tilfeller kan det konstateres brudd på EMK artikkel 6 om retten til rettergang innen rimelig tid».
  Kvifor er saksbehandlinga i desse alvorlege sakene så lang at Statsadvokaten konstaterer brot på EMK artikkel 6 når eitt av måla med «nærpolitireforma» var raskare saksbehandlingstid?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet