Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til barne- og familieministeren

  Rettsvesenet har flere barnevernssaker oppe. Den europeiske menneskerettsdomstolen har dømt mot Norge i ni saker hittil. Dagbladet har på lederplass skrevet at "stormen mot Norge i EMD er ikke noe vi kan leve med over tid" og 19. november skrevet "EMD dømmer Norge på grunn av de svært restrektive samværsbetingelsene paret fikk med datteren etter at hun ble plassert i fosterhjem."
  Hvorfor blir ikke anbefalingene vedrørende samvær og hvordan dette reguleres fulgt opp av statsråden?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Responstid på ambulanse er viktig for tryggheten rundt i landet. AMK og Helseforetakene må melde inn responstiden etter dagens modellen, inntil noe nytt blir vedtatt. Hva var responstiden på ambulanse for samtlige kommuner i 2018 og hittil i 2019, hva er grunnen til at man eventuelt ikke har villet oppgi det fram til nå, og når vil vi få en ny kvalitetsindikator for AMK og ambulanse?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Ved behandling av endringer i privatskolelova mv., vedtok Stortinget anmodningsvedtak nr. 655, 11. juni 2015 som lyder: "Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan sikre rekrutteringen til de små og verneverdige håndverksfagene og finansiering av disse utdanningene." Forslaget ble sist omtalt i Innst. 285 S (2016-2017).
  Hva har regjeringen gjort for å følge opp vedtaket, og hvordan er satsing på praktiske estetiske fag utover grunnskolen?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Suppleringsvern er under arbeid, og store områder fordelt i hele landet kan bli berørt. Landområder mellom Langsua og Jotunheimen nasjonalparker er blant disse. Statsråden har uttrykt at ulike samfunnshensyn blir vurdert opp mot vernet. Enkelte områder som er til vurdering nå har også blitt vurdert før og konkludert som mer egna for dagens bruk enn vern.
  Hvordan blir det endelige forslaget vurdert opp mot tidligere verneprosesser som er kjørt, og når kommer konklusjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Når vil statsråden komme til Stortinget med en egen sak om styrking av norsk tannhelse, og hva mener må gjøres for bedre å hjelpe mennesker med tannhelseproblemer som følge av kreftbehandling?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet