Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvor mange og hvor stor andel av befolkningen var mottakere av helserelaterte ytelser hvert år fra 2012 til og med 2020, gruppert på uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og legemeldt sykefravær som antall tapte årsverk og andel av befolkningen 18-66 år (jfr figur i prop 1S (2020-2021))?
 • Skriftleg spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Er det riktig å tolke statsrådens svar slik at med dagens infrastrukturkapasitet på jernbanen, så er det muligheter for vesentlig økning i antall fjerntogavganger på Sørlandsbanen, Dovrebanen og Bergensbanen, og hvorfor har ikke regjeringen sørget for å utnytte denne kapasiteten tidligere?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Jeg er kjent med at det er ulike initiativ for å bygge terminaler langs jernbanen, Skjelbreia og Stryken er nevnt som mulige lokasjoner.
  Hva er status på arbeidet med utbygging av tømmerterminal og/eller godsterminal langs Gjøvikbanen og hvilke grep tar statsråden for å få fortgang i arbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til utviklingsministeren

  Informasjonsstøtten har statsråden uttrykt sin støtte til. Likevel er det grunn til å stille det prinsipielle spørsmålet om funksjonen og formålet, og hvordan midlene blir fordelt i praksis. Norad forvalter midlene. Rorg-samarbeidet har vært viktig for utviklingsarbeid og informasjonsarbeid.
  Er det mulig å få statistikk på avslag og klage på informasjonsstøtte for de siste 10 åra, og svar på hva statsråden mener vil være hensiktsmessig for utviklingen av informasjonsarbeid og legitimitet for norsk bistand videre?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Nærskoler har en stor verdi. For mange nærskoler blir lagt ned.
  Hvor stor kostnad er det nasjonalt knytta til skoleskyss i henholdsvis grunnskole og videregående skole, hvilke tiltak har regjeringa gjort for å bevare flere nærskoler, og vil det ikke være samfunnsnyttig å sikre bedre finansiering av nærskoler framfor å tvinge flere over i skoleskyss med lang reisevei til og fra skolen?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet