Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Finnmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Hva er status for regjeringens varslede omorganisering av Kystverket?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Yrkesfiskere i Oslo er stengt ute fra områder pga. verning, samtidig som fritidsfiskere/turistfiske får pågå, tilsynelatende helt uten kontroll og sanksjoner.
  Hva vil statsråden gjøre med dette, og er praksisen til Oslo Havn med så høye kaileieutgifter for yrkesfiskere akseptable og innenfor regelverk?
 • Interpellasjon fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Stortinget har vedtatt å overføre ansvaret for de statlige fiskerihavnene til fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Det betyr at Kystverket, hvor dette ansvaret lå tidligere, stoppet planleggingen av nye fiskerihavner for flere år siden. Finnmark og Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner har meddelt Samferdselsdepartementet at de ikke ønsker å overta dette ansvaret, og de har foreløpig ikke skrevet under avtalen med staten om å overta ansvaret for fiskerihavnene. En av begrunnelsene er mangelen på finansiering av dette nye ansvarsfeltet. Det betyr at det er en uavklart og uakseptabel situasjon knyttet til fiskerihavneutbygging fra Møre og Romsdal og nordover. Hvordan vil viktig havneinfrastruktur heretter bli ivaretatt i Nasjonal transportplan, hva vil statsråden gjøre for at hele landet skal få en lik forvaltning av fiskerihavnene, og hvordan vil han sikre at fiskerihavnene som fylkeskommunene overtar, har tilstrekkelig finansiering?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Ved Kystens Tankesmie, Tromsø er det utarbeidet et ressursregnskap som avdekker at Norge i 2019 eksporterte 23 % mer torsk, hyse og sei (795 000 tonn) enn det kvantumet (653 000 tonn råstoff) som produseres for eksport. Beregningen baserer seg på offisielle tall og omregningsfaktorer fra produkt til levende vekt (kvote) som benyttes i norsk omsetningsstatistikk.
  Hva vil statsråden gjøre for å få bragt på det rene hva som er årsaken til disse store sprik mellom fangstall og eksporttall?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Hvem har ansvaret for den situasjonen som har skjedd, hvem har ansvaret for å rydde opp i denne saken, tenker da på det offentlige og også det private, og er det slik at statsråden mener at denne lokaliteten tilfredstiller føre-var-prinsippet overfor det ansvaret vi har tatt på oss som nasjon for å ta vare på villaksen?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet