Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Finnmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Terje Hansen (FrP) til fiskeri- og havministeren

  Kystnære rekefiskere har problemer med å oppnå lønnsomhet i sitt fiskeri. I begrunnelsen til dette spørsmålet nevnes en rekk tiltak som kunne ha avhjulpet denne situasjonen.
  Hva gjør fiskeri- og havministeren for å bidra til å avhjelpe både fartøy og landanlegg for å få en forsvarlig drift, og hva gjør ministeren for å avhjelpe kystnære rekefiskere med å oppnå lønnsomhet i sitt fiskeri?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og havministeren

  Betyr rekrutteringskvoter for fartøy i lukket gruppe og rekrutteringskvoter i åpen gruppe, fartøy som allerede er i disse grupper, eller er det åpning for nye ungdommer/fartøy som ikke tidligere har hatt slike kvoter?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Hansen (FrP) til næringsministeren

  Over 5 mnd. er nå gått siden Nærings- og fiskeridepartementet fikk saken på sitt bord.
  Når kommer den raske avklaringen som statsråden bebudet i sitt tilsvar fra november 2021?
 • Spørjetimespørsmål fra Terje Hansen (FrP) til samferdselsministeren

  Statens vegvesen hadde planer om 3 tunneler gjennom Kvænangsfjellet. Nye Veier endret dette til 2, samt avkortet tunnellengden med 400 meter. I mellomtiden går det ras over E6 der påtenkt tunnel er fjernet fra prosjektet. Hva gjør Samferdselsdepartementet for å sørge for at bestillingen blir en helårsveg som kan holdes åpen 24/7?
 • Spørjetimespørsmål fra Terje Hansen (FrP) til klima- og miljøministeren

  På 1950-tallet satte russiske forskere ut stillehavslaks på Kola. Arten spredte seg så til Norge og Øst-Finnmark, hvor man i 2007 fanget de første individene. Siden har volumet fisk økt dramatisk, med fangst fra Grense Jakobselv og til Akerselva. Ifølge bladet Ságat fisket norske sjølaksefiskere i 2021 ca. 70 tonn stillehavslaks. Aftenposten anslår volumet oppgått stillehavslaks i norske elver til å være 100 000 individer, eller 150 tonn. Hvilken strategi og hvilke tiltak har regjeringen for den nye arten som nå invaderer norske farvann?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle