Statsbudsjettet 2022

Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 17. juni 2022. Se budsjettdokumentene.

Status

Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2022 ble ferdigbehandlet 21. desember 2021. Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 17. juni 2022.

Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)
Finanskomiteens leder Eigil Knutsen på talerstolen under finansdebatten 2. desember 2021. Foto: Stortinget.
Finanskomiteens leder Eigil Knutsen på talerstolen under finansdebatten 2. desember 2021. Foto: Stortinget.

Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 17. juni 2022

Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om revidert nasjonalbudsjett for 2022, proposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022 og endringer i Stortingets skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2022.

Forslaget fra regjeringen om revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt med endringer som følge av inngått budsjettavtale mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og Sosialistisk Venstreparti. Budsjettavtalen ble inngått etter at Innst. 450 S (2021–2022) var avgitt fra finanskomiteens side. 

Se tallene i budsjettavtalen (pdf)

Se teksten i budsjettavtalen (pdf)

Se sakssiden med voteringsoversikt m.m.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble fremlagt 12. mai 2022.

Budsjettdokumentene

Budsjettinnstillingene for saldert statsbudsjett 2022 ble ferdigbehandlet 21. desember 2021

Saldert budsjett for 2022 («Blå bok»)

Oversikt over kapitler og poster der det er forskjell mellom regjeringens forslag og Stortingets vedtak (pdf)

Oversikt over samlede bevilgninger i saldert budsjett for 2022 (pdf)

Prop. 45 S (2021–2022) foreslo regjeringen endringer i saldert budsjett for 2022 (om midlertidig stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter), og energi- og miljøkomiteen behandlet dette i Innst. 103 S (2021–2022). Innstillingen med tilråding til endringer av bevilgninger under kapittel 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat ble enstemmig vedtatt av Stortinget 6. januar 2021. 

Rammevedtak

7. desember vedtok Stortinget korrigerte budsjettrammer for statsbudsjettet 2022.

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022

Endring av statsbudsjettet 2022

Endring av skatter, avgifter og toll 2022

Solberg-regjeringens budsjettdokumenter

Nasjonalbudsjettet 2022

Tallene bak figurene

Statsbudsjettet 2022 (Gul bok)

Skatter, avgifter og toll 2022

Stortingets budsjettbehandling

Etter anmodning fra finanskomiteen vedtok Stortinget 26. oktober å utsette fristene for budsjettbehandlingen, slik de er omtalt i forretningsordenen § 43. Det medførte at finansinnstillingen ble avgitt 26. november, og at finansdebatten ble holdt 2. desember.

Som konsekvens av dette vil det ikke være mulig for Stortinget å behandle fagkomiteenes budsjettinnstillinger innen fristen 15. desember. Stortinget vedtok derfor å fravike bestemmelsen i forretningsordenen § 43 sjette ledd om at fagkomiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet senest 15. desember.

Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)

Les om Stortingets budsjettbehandling

Budsjettforliket

Se budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet/Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i vedlegget til Innst. 5 S (2021–2022) fra finanskomiteen 

Alternative statsbudsjetter

Se oversikt over opposisjonspartienes alternative statsbudsjetter


Sist oppdatert: 08.11.2023 11:55 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status

    Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2022 ble ferdigbehandlet 21. desember 2021. Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 17. juni 2022.

    Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)