Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Finn innstillinger etter

Stortinget (502)

 • Innst. 502 S (2022-2023)

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
 • Innst. 501 S (2022-2023)

  Dokument 8:223 S (2022–2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ane Breivik, Grunde Almeland og Guri Melby om innføring av et lobbyregister for Stortinget
 • Innst. 500 S (2022-2023)

  Innstilling fra Stortingets godtgjøringsutvalg og Dokument 8:179 S (2022-2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelse for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen om godtgjørelser for nasjonale politikere som gjør at folkevalgte ikke rykker fra folk som har valgt oss
 • Innst. 499 S (2022-2023)

  Dokument 18 (2021–2022) og Dokument 18 (2022–2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om økonomiske ordninger for stortingsrepresentanter
 • Innst. 498 S (2022-2023)

  Innstilling fra fullmaktskomiteen om riksvalgstyrets avgjørelser av klager ved stortingsvalget 2021
 • Innst. 497 S (2022-2023)

  Meld. St. 20 (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjonar i 2023 og inntektstilhøve for pensjonistar
 • Innst. 496 S (2022-2023)

  Prop. 93 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Fullmakt til å inngå ein tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs frå første fase av Sørlege Nordsjø II
 • Innst. 495 S (2022-2023)

  Prop. 123 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Revidert finansieringsopplegg på Haugalandet i Rogaland og Vestland fylkeskommuner (Haugalandspakken)
 • Innst. 494 S (2022-2023)

  Prop. 119 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2023 m.m.)
 • Innst. 493 S (2022-2023)

  Dokument 3:10 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets økonomiske ordninger til representanter
 • Innst. 492 S (2022-2023)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om oppfølginga av statens leiarlønnssystem
 • Innst. 491 S (2022-2023)

  Dokument 3:9 (2022–2023)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets arbeid med å fremme gode arbeids- og levevilkår til sjøs
 • Innst. 490 S (2022-2023)

  Meld. St. 2 (2022–2023), Prop. 117 LS (2022–2023) og Prop. 118 S (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2023 – BERIKTIGET
 • Innst. 489 S (2022-2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli– 31. desember 2022
 • Innst. 488 S (2022-2023)

  Prop. 112 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2024
 • Innst. 487 S (2022-2023)

  Prop. 121 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2023 m.m.)
 • Innst. 486 L (2022-2023)

  Prop. 116 L (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (timesbasert stønadsberegning mv.)
 • Innst. 485 S (2022-2023)

  Prop. 108 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2023/2024)
 • Innst. 484 S (2022-2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av nytt styre for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Innst. 483 L (2022-2023)

  Prop. 111 L (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven og plan- og bygningsloven (vindkraft på land)
 • Innst. 482 L (2022-2023)

  Prop. 117 LS (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. og forskotteringsloven (behovsprøving av bidragsforskott)
 • Innst. 481 S (2022-2023)

  Prop. 113 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utvidelse av innkrevingsperioden og innføring av miljødifferensierte takster i Miljøpakke Trondheim trinn 3 i Trøndelag – BERIKTIGET
 • Innst. 480 L (2022-2023)

  Prop. 115 L (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i lov om infrastruktur for alternativt drivstoff (betalingsløsning for lading av elbil)
 • Innst. 479 L (2022-2023)

  Prop. 114 L (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i lov om offentlige anskaffelser (forskriftshjemler om arbeidslivskriminalitet)
 • Innst. 478 S (2022-2023)

  Meld. St. 18 (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Finansmarkedsmeldingen 2023
 • Innst. 477 S (2022-2023)

  Meld. St. 3 (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2022
 • Innst. 476 S (2022-2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av utvalg til å gjennomgå Stortingets regler om dokumentinnsyn
 • Innst. 475 S (2022-2023)

  Dokument 8:202 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Birgit Oline Kjerstad og Kari Elisabeth Kaski om klimatiltak som monner
 • Innst. 474 S (2022-2023)

  Dokument 8:168 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold, Kathy Lie, Mona Fagerås og Andreas Sjalg Unneland om krisesentertilbud for kvinner i aktiv rus
 • Innst. 473 S (2022-2023)

  Meld. St. 13 (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Samisk språk, kultur og samfunnsliv – kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning
 • Innst. 472 S (2022-2023)

  Meld. St. 14 (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Utsyn over kompetansebehovet i Norge
 • Innst. 471 S (2022-2023)

  Dokument 8:189 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Kristoffer Robin Haug og Lan Marie Nguyen Berg om et omsetningskrav for resirkulert fosfor
 • Innst. 470 S (2022-2023)

  Dokument 8:196 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Tobias Drevland Lund om å bedre boligkvalitet og å gjøre flere boliger tilgjengelige for helårsbeboere
 • Innst. 469 S (2022-2023)

  Dokument 8:224 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ane Breivik, Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Guri Melby om å la kommunene selv regulere konsum av alkohol på offentlig sted
 • Innst. 468 S (2022-2023)

  Dokument 8:200 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Mímir Kristjánsson og Seher Aydar om et kriminalomsorgsløft
 • Innst. 467 S (2022-2023)

  Dokument 8:197 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Kristoffer Robin Haug og Lan Marie Nguyen Berg om en nærenergireform
 • Innst. 466 S (2022-2023)

  Dokument 8:217 S (2022–2023)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Svardal Bøe, Sandra Bruflot og Tone Wilhelmsen Trøen om bruker- og pårørendeundersøkelser i helse- og omsorgstjenesten
 • Innst. 465 S (2022-2023)

  Dokument 8:205 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Audun Lysbakken og Marian Hussein om å styrke rettshjelpstilbudet for innsatte gjennom en advokatordning for fengslene
 • Innst. 464 S (2022-2023)

  Dokument 8:212 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad og Ingvild Wetrhus Thorsvik om fleire staduavhengige jobbar i statsforvaltinga
 • Innst. 463 S (2022-2023)

  Dokument 8:208 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Kristoffer Robin Haug og Lan Marie Nguyen Berg om legalisering av cannabis
 • Innst. 462 S (2022-2023)

  Prop. 75 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2023 av 3. februar 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/128 om opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 337/75
 • Innst. 461 L (2022-2023)

  Prop. 82 L (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om omsetning av bøker (bokloven)
 • Innst. 460 S (2022-2023)

  Dokument 8:215 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kari Elisabeth Kaski og Kathy Lie om mer rettferdig inkasso og gjeld i dyrtid
 • Innst. 459 S (2022-2023)

  Prop. 97 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Utbygging og drift av Yggdrasil-området og Fenris, samt videreutvikling av Valhall, med status for olje- og gassvirksomheten mv.
 • Innst. 458 S (2022-2023)

  Dokument 8:191 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein og Freddy André Øvstegård om et bedre tilbud til barn og unge med behov for psykiske helsetjenester
 • Innst. 457 S (2022-2023)

  Dokument 6 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Menneskerettighetene i Norge 2022 (Årsmelding for 2022 fra Norges institusjon for menneskerettigheter)
 • Innst. 456 S (2022-2023)

  Dokument 7:1 (2022–2023)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Årsmelding 2022 for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)
 • Innst. 455 S (2022-2023)

  Dokument 8:184 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Ola Elvestuen, Kristoffer Robin Haug, Birgit Oline Kjerstad og Kjell Ingolf Ropstad om å bryte båndene mellom utbygger og utreder i konsekvensutredninger om natur og klima
 • Innst. 454 S (2022-2023)

  Dokument 8:186 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Kristoffer Robin Haug og Rasmus Hansson om bedre og billigere kollektivtilbud til alle
 • Innst. 453 S (2022-2023)

  Dokument 8:190 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Morten Wold, Himanshu Gulati, Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud og Helge André Njåstad om å nekte flyktninger å flytte til andre kommuner før de er selvforsørgende
 • Innst. 452 S (2022-2023)

  Dokument 5 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Innberetning fra Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret for 2022
 • Innst. 451 S (2022-2023)

  Dokument 8:192 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein og Grete Wold om en samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene basert på likeverdige parter og uten bøter
 • Innst. 450 S (2022-2023)

  Dokument 4 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2022 fra Sivilombudet
 • Innst. 449 S (2022-2023)

  Dokument 8:193 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Helge André Njåstad, Bengt Rune Strifeldt og Morten Stordalen om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet
 • Innst. 448 S (2022-2023)

  Dokument 8:194 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Bård Hoksrud om bedre veisikkerhet
 • Innst. 447 S (2022-2023)

  Dokument 8:221 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa og Kari Elisabeth Kaski om internasjonal gjeldsslette for å nå berekraftsmåla
 • Innst. 446 S (2022-2023)

  Dokument 8:220 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Birgit Oline Kjerstad, Grete Wold og Ingrid Fiskaa om marine grunnkart i kystsona
 • Innst. 445 S (2022-2023)

  Dokument 8:180 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Hege Bae Nyholt om å få helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS raskt i arbeid
 • Innst. 444 L (2022-2023)

  Prop. 64 L (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnevernsloven m.m. (formidling av opplysninger, meldinger om ufødte barn, politiattest) – BERIKTIGET
 • Innst. 443 S (2022-2023)

  Dokument 8:181 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar, Mímir Kristjánsson og Marie Sneve Martinussen om å sikre tannhelserettigheter til personer med psykiske helseplager
 • Innst. 442 L (2022-2023)

  Prop. 57 L (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
 • Innst. 441 L (2022-2023)

  Prop. 58 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i sameloven (endringer i språkregler)
 • Innst. 440 S (2022-2023)

  Dokument 17 (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd 2022
 • Innst. 439 S (2022-2023)

  Prop. 50 LS (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 69/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/2161
 • Innst. 438 L (2022-2023)

  Prop. 50 LS (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven mv. (gjennomføring av moderniseringsdirektivet)
 • Innst. 437 S (2022-2023)

  Dokument 8:160 S (2022 –2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om flere tiltak og en ny handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd
 • Innst. 436 S (2022-2023)

  Prop. 49 LS (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 70/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/771
 • Innst. 435 L (2022-2023)

  Prop. 49 LS (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i forbrukerkjøpsloven mv. (gjennomføring av nytt forbrukerkjøpsdirektiv i norsk rett)
 • Innst. 434 S (2022-2023)

  Dokument 8:157 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ola Elvestuen, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Alfred Jens Bjørlo og Ane Breivik om endring av brukerromsloven
 • Innst. 433 S (2022-2023)

  Dokument 8:156 S (2022–2023)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Alfred Jens Bjørlo og Ane Breivik om å tillate forsøk med lokale rusreformer
 • Innst. 432 S (2022-2023)

  Dokument 8:149 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar, Hege Bae Nyholt og Geir Jørgensen om å hindre et todelt helsevesen ved å regulere private sykehus for å sikre tilgang på helsepersonell i den offentlige helsetjenesten
 • Innst. 431 L (2022-2023)

  Prop. 45 L (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)
 • Innst. 430 S (2022-2023)

  Dokument 8:124 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Grunde Almeland, Guri Melby og Ane Breivik om å bedre livs- og boforholdene for enslige mindreårige asylsøkere
 • Innst. 429 S (2022-2023)

  Dokument 8:117 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Dag-Inge Ulstein, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Grete Wold og Tobias Drevland Lund om gransking av hvordan enslige mindreårige asylsøkere har forsvunnet fra asylmottak og omsorgssentre
 • Innst. 428 S (2022-2023)

  Dokument 8:218 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby, Grunde Almeland, Abid Raja, Ane Breivik, Ingvild Wetrhus Thorsvik og André N. Skjelstad om å utvide nullvekstmålet
 • Innst. 427 S (2022-2023)

  Dokument 8:199 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om å øke trafikksikkerheten for skolebusser, lastebiler og øvrig tungtransport
 • Innst. 426 S (2022-2023)

  Dokument 8:203 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen og Frank Edvard Sve om billigere vei- og kollektivtrafikk uten bompenger
 • Innst. 425 L (2022-2023)

  Prop. 84 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemmel om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom)
 • Innst. 424 L (2022-2023)

  Prop. 110 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidige endringer i integreringsloven (utveksling av kompetanseopplysninger)
 • Innst. 423 S (2022-2023)

  Dokument 8:228 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Hans Andreas Limi og Marius Arion Nilsen om å avvikle nullvekstmålet i veitrafikken
 • Innst. 422 L (2022-2023)

  Prop. 106 L (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i kulturrådsloven (tydeliggjøring av skillet mellom ulike oppgaver)
 • Innst. 421 L (2022-2023)

  Prop. 103 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser og frister ved frihetsberøvelse av mindreårige)
 • Innst. 420 L (2022-2023)

  Prop. 102 L (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i postloven (heimel for innhenting av opplysningar som er omfatta av teieplikt i Folkeregisteret)
 • Innst. 419 S (2022-2023)

  Dokument 2 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årsrapport for 2022
 • Innst. 418 S (2022-2023)

  Prop. 81 LS (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 246/2021 av 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene (pakkepostforordningen)
 • Innst. 417 L (2022-2023)

  Prop. 81 LS (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i postloven (pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og politiattest)
 • Innst. 416 L (2022-2023)

  Prop. 74 L (2022–2023)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i taubanelova og tivolilova (undersøking av ulykker og hendingar)
 • Innst. 415 S (2022-2023)

  Prop. 70 LS (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjenning av endringar av 30. september 2015 og 26. september 2018 i Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk
 • Innst. 414 L (2022-2023)

  Prop. 70 LS (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i lov om Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-lova)
 • Innst. 413 S (2022-2023)

  Prop. 76 LS (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 270/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1151 (digitaliseringsdirektivet)
 • Innst. 412 L (2022-2023)

  Prop. 76 LS (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i register- og foretakslovgivningen mv. (digitale verktøy og prosesser, gebyrstruktur og tilknytningskrav)
 • Innst. 411 L (2022-2023)

  Prop. 85 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret
 • Innst. 410 S (2022-2023)

  Prop. 99 LS (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1423 om systematisk elektronisk utveksling av opplysninger om avslag på søknad om tillatelse til erverv eller innehav av enkelte typer skytevåpen (videreutvikling av Schengen-regelverket)
 • Innst. 409 L (2022-2023)

  Prop. 99 LS (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i våpenloven (unntak fra taushetsplikten)
 • Innst. 408 L (2022-2023)

  Prop. 95 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll og lovens virkeområde)
 • Innst. 407 L (2022-2023)

  Prop. 86 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i arveloven mv. (ansvaret for arvelaterens forpliktelser)
 • Innst. 406 L (2022-2023)

  Prop. 91 L (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal)
 • Innst. 405 S (2022-2023)

  Dokument 8:214 S (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mudassar Kapur, Heidi Nordby Lunde og Helge Orten om en supplerende utredning av skatteutvalgets forslag til skattlegging av bolig og fast eiendom
 • Innst. 404 L (2022-2023)

  Prop. 101 L (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i forsvarsloven og folketrygdloven (kontrakt om tjenesteplikt for militære studenter)
 • Innst. 403 S (2022-2023)

  Prop. 94 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Investeringar i Forsvaret og andre saker
 • Innst. 402 L (2022-2023)

  Prop. 92 L (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer mv.)
 • Innst. 401 L (2022-2023)

  Prop. 83 L (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven mv. (bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter)
 • Innst. 400 L (2022-2023)

  Prop. 79 L (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova mv. (krav om barneomsorgsattest)
 • Innst. 399 L (2022-2023)

  Prop. 73 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i integreringsloven mv. (presiseringer)
 • Innst. 398 S (2022-2023)

  Meld. St. 15 (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar
 • Innst. 397 S (2022-2023)

  Meld. St. 16 (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid
 • Innst. 396 L (2022-2023)

  Prop. 71 L (2022–2023)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Endringer i utenrikstjenesteloven mv. (rekruttering og forflytning i utenrikstjenesten og kjønnsnøytrale titler)
 • Innst. 395 S (2022-2023)

  Dokument 8:206 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen og Mímir Kristjánsson om akutte tiltak mot sosial dumping i drosjenæringen
 • Innst. 394 S (2022-2023)

  Dokument 8:207 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Seher Aydar om å styrke Norges forsvarsevne
 • Innst. 393 S (2022-2023)

  Dokument 8:209 S (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Ingrid Fiskaa, Freddy André Øvstegård og Audun Lysbakken om å oppdatere pengepolitikken
 • Innst. 392 S (2022-2023)

  Dokument 8:210 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold, Andreas Sjalg Unneland og Marian Hussein om reform av UNE
 • Innst. 391 S (2022-2023)

  Dokument 8:213 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om erfaringer med skolelekser til erstatning for hjemmelekser
 • Innst. 390 L (2022-2023)

  Prop. 56 L (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lov om opphevelse av eldreombudsloven
 • Innst. 389 S (2022-2023)

  Dokument 8:147 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Wold, Silje Hjemdal og Morten Stordalen om behovet for en nasjonal finansieringsløsning for sjeldne diagnoser
 • Innst. 388 S (2022-2023)

  Dokument 8:198 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Aleksander Stokkebø, Henrik Asheim, Anna Molberg, Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Dag-Inge Ulstein og Ingunn Foss om å styrke a-krimsentrene
 • Innst. 387 L (2022-2023)

  Prop. 77 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger til reglene om nye etterlatteytelser)
 • Innst. 386 L (2022-2023)

  Prop. 72 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasninger til ny omstillingsstønad fra folketrygden)
 • Innst. 385 L (2022-2023)

  Prop. 105 L (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i lov om forsvarlig hundehold (retting av inkurier)
 • Innst. 384 S (2022-2023)

  Prop. 89 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i utbyggingen og bompengeopplegget for E39 Kristiansand vest–Røyskår i Agder fylke
 • Innst. 383 L (2022-2023)

  Prop. 54 L (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i forurensningsloven (endring av tillatelser og tilsyn med kommunenes internkontroll)
 • Innst. 382 S (2022-2023)

  Dokument 8:153 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Wold og Sylvi Listhaug om å etablere et utbyggingsselskap for sykehus
 • Innst. 381 S (2022-2023)

  Dokument 8:148 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal og Terje Halleland om å redusere etterslepet i finansieringen av idrettsanlegg
 • Innst. 380 S (2022-2023)

  Dokument 8:175 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Bård Hoksrud, Erlend Wiborg og Himanshu Gulati om å videreføre Flytoget som selvstendig transportselskap
 • Innst. 379 S (2022-2023)

  Dokument 8:176 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Lars Haltbrekken om å nedskalere miljøfiendtlige motorveier
 • Innst. 378 L (2022-2023)

  Prop. 68 L (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets- og høyskoleloven (egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits)
 • Innst. 377 L (2022-2023)

  Prop. 63 L (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i konkurranseloven (søksmålskompetanse for Konkurransetilsynet)
 • Innst. 376 L (2022-2023)

  Prop. 65 L (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i energiloven (endringar om funksjonelt skilje for nettføretak)
 • Innst. 375 L (2022-2023)

  Prop. 59 L (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (Tolletatens testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket)
 • Innst. 374 S (2022-2023)

  Dokument 8:182 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Kirsti Bergstø om å ta vare på veiene vi har
 • Innst. 373 S (2022-2023)

  Prop. 78 LS (2022 –2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Grunnrenteskatt på havbruk
 • Innst. 372 L (2022-2023)

  Prop. 78 LS (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Grunnrenteskatt på havbruk
 • Innst. 371 S (2022-2023)

  Dokument 8:185 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om en opptrappingsplan for landbruket før sommeren
 • Innst. 370 S (2022-2023)

  Dokument 8:222 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Westgaard-Halle, Alfred Jens Bjørlo, Helge Orten, Anna Molberg, Tage Pettersen og Grunde Almeland om å dempe prisveksten på mat og styrke konkurransen i verdikjeden for dagligvarer
 • Innst. 369 S (2022-2023)

  Dokument 8:219 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anna Molberg, Alfred Jens Bjørlo, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ingunn Foss, Lene Westgaard-Halle og Tor André Johnsen om strengere straff for alvorlig dyrekriminalitet
 • Innst. 368 S (2022-2023)

  Dokument 8:216 S (2022–2023)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes om et bærekraftig og langsiktig havbruk
 • Innst. 367 S (2022-2023)

  Dokument 8:204 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt og Seher Aydar om frys av salg av barnehageeiendom
 • Innst. 366 S (2022-2023)

  Dokument 8:211 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold, Mona Fagerås, Ingrid Fiskaa og Freddy André Øvstegård om ti grep for å rekruttere og beholde flere lærere og ansatte i skole og barnehage
 • Innst. 365 S (2022-2023)

  Dokument 9 (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Rapport til Stortinget fra Noregs Banks representantskap for 2022
 • Innst. 364 S (2022-2023)

  Meld. St. 17 (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statens pensjonsfond 2023
 • Innst. 363 L (2022-2023)

  Prop. 90 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i lov om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføring mv.)
 • Innst. 362 L (2022-2023)

  Prop. 98 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for det uavhengige utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Baneheia-utvalget)
 • Innst. 361 L (2022-2023)

  Prop. 87 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten mv.)
 • Innst. 360 L (2022-2023)

  Prop. 100 L (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven og naturgassloven (overskuddsvarme, energikartlegging, måling og fakturering)
 • Innst. 359 S (2022-2023)

  Prop. 96 LS (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 135/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/31/EU om bygningers energiytelse
 • Innst. 358 L (2022-2023)

  Prop. 96 LS (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven (energitilstand i bygninger)
 • Innst. 357 S (2022-2023)

  Prop. 88 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 i Agder
 • Innst. 356 L (2022-2023)

  Prop. 55 L (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i gravplassloven m.m. (digitalisering av gravferdsmeldinga og behandling av personopplysningar)
 • Innst. 355 L (2022-2023)

  Prop. 53 L (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i angrerettloven (pengespill)
 • Innst. 354 S (2022-2023)

  Prop. 48 LS (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet av 21. juni 2019
 • Innst. 353 L (2022-2023)

  Prop. 48 LS (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (trakassering)
 • Innst. 352 S (2022-2023)

  Dokument 14 (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsrapport for 2022 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
 • Innst. 351 S (2022-2023)

  Dokument 8:151 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Margret Hagerup, Svein Harberg, Kari-Anne Jønnes, Jan Tore Sanner og Erna Solberg om en realfagsstrategi for å fremme utvikling av realfagskompetanse og rekruttering av realfagskandidater til utdanning og arbeidsliv
 • Innst. 350 S (2022-2023)

  Dokument 8:161 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om å heve strafferammen for menneskehandel
 • Innst. 349 S (2022-2023)

  Dokument 8:167 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Sofie Høgestøl og Ane Breivik om lovregulering av skjulte etterforskningsmetoder
 • Innst. 348 S (2022-2023)

  Dokument 8:165 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Svardal Bøe, Sandra Bruflot, Tone Wilhelmsen Trøen og Jan Tore Sanner om styrket pasientsikkerhet gjennom økt bruk av simulering i sykepleierutdanningen
 • Innst. 347 S (2022-2023)

  Dokument 8:170 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad og Dag-Inge Ulstein om å satse på trykte lærebøker og redusere og målrette skjermbruken i skolen
 • Innst. 346 L (2022-2023)

  Prop. 66 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i vaktvirksomhetsloven (særregler for lærlinger i sikkerhetsfaget og for skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning mv.)
 • Innst. 345 S (2022-2023)

  Dokument 8:174 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Frank Edvard Sve, Hans Andreas Limi og Marius Arion Nilsen om å delegere myndighet til å utføre ADR-kontroll av kjøretøy til godkjente verksteder
 • Innst. 344 S (2022-2023)

  Dokument 8:178 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Freddy André Øvstegård om å utvikle og styrke meddommertjenesten
 • Innst. 343 L (2022-2023)

  Dokument 8:187 L (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Erlend Wiborg, Bård Hoksrud, Himanshu Gulati, Terje Halleland, Sivert Bjørnstad, Marius Arion Nilsen, Tor André Johnsen, Bengt Rune Strifeldt og Frank Edvard Sve om fjerning av eiendomsskatt
 • Innst. 342 L (2022-2023)

  Prop. 80 L (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i privatskolelova (økt folkevalgt innflytelse mv.)
 • Innst. 341 S (2022-2023)

  Prop. 104 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa
 • Innst. 340 S (2022-2023)

  Meld. St. 19 (2022–2023)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Årsmelding 2022 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer
 • Innst. 339 S (2022-2023)

  Dokument 8:140 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen og Ingvild Wetrhus Thorsvik om umiddelbar stans i planene for nye Oslo universitetssykehus for å unngå uforsvarlige kutt i helsetjenestene i Oslo-regionen og Helse Sør-Øst for øvrig
 • Innst. 338 S (2022-2023)

  Prop. 52 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til inngåelse av bidragsavtale og garantiavtale med Den europeiske union (EU) om norsk tilknytning til InvestEU
 • Innst. 337 S (2022-2023)

  Dokument 8:166 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kirsti Bergstø, Andreas Sjalg Unneland, Kari Elisabeth Kaski og Ingrid Fiskaa om gransking av seksuell trakassering i Forsvaret
 • Innst. 336 S (2022-2023)

  Dokument 8:163 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt, Sivert Bjørnstad, Terje Halleland og Marius Arion Nilsen om å samkjøre nytt miljøregelverk for Svalbard med den varslede Svalbardmeldingen
 • Innst. 335 S (2022-2023)

  Dokument 8:142 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen, Frank Edvard Sve og Morten Stordalen om reversering av økningen av bøtesatsene i trafikksaker som avgjøres etter forskrift om forenklet forelegg
 • Innst. 334 S (2022-2023)

  Dokument 8:143 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Sylvi Listhaug, Morten Stordalen, Terje Halleland, Sivert Bjørnstad, Dagfinn Henrik Olsen og Bengt Rune Strifeldt om en nasjonal standard for ferjetilbudet
 • Innst. 333 S (2022-2023)

  Dokument 8:158 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Guri Melby og Alfred Jens Bjørlo om bedre utnyttelse av FOT-ruter
 • Innst. 332 L (2022-2023)

  Prop. 47 L (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (utvidelse av lovens virkeområde)
 • Innst. 331 S (2022-2023)

  Dokument 12:10 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Svein Harberg, Hans Fredrik Grøvan, Freddy André Øvstegård, Terje Breivik, Nils T. Bjørke, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om endring i § 108 (samene som urfolk)
 • Innst. 330 S (2022-2023)

  Dokument 3:8 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med trygt drikkevann
 • Innst. 329 S (2022-2023)

  Dokument 12:12 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide, Lars Haltbrekken, Solveig Schytz, Terje Breivik, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om endring i § 93 (om grunnlovfesting av retten til asyl)
 • Innst. 328 S (2022-2023)

  Dokument 8:56 S (2022–2023) og Dokument 8:155 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om utslippsfrie byggeplasser og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Lars Haltbrekken om å kutte utslipp fra bygge- og anleggsplasser
 • Innst. 327 S (2022-2023)

  Dokument 8:154 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold, Lars Haltbrekken og Andreas Sjalg Unneland om å samle, og ikke splitte, familier på flukt
 • Innst. 326 S (2022-2023)

  Dokument 8:162 S (2022–2023)

  Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad og Ane Breivik om ein lokaliseringspolitikk for statlege verksemder som sikrar utvikling av sterke og mangfaldige arbeidsmarknadsregionar rundt større byar på Sørlandet, på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Noreg
 • Innst. 325 L (2022-2023)

  Prop. 67 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (fjernmøter i Utlendingsnemnda mv.)
 • Innst. 324 L (2022-2023)

  Prop. 60 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i kommuneloven m.m. (arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer)
 • Innst. 323 L (2022-2023)

  Prop. 61 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i lov om interkommunale selskaper (møteoffentlegheit, økonomiforvaltning m.m.)
 • Innst. 322 L (2022-2023)

  Prop. 62 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i Finnmarksloven (endringar som følgje av delinga av Troms og Finnmark fylke)
 • Innst. 321 S (2022-2023)

  Dokument 8:114 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Erlend Wiborg, Per-Willy Amundsen og Silje Hjemdal om fastsettelse av gjennomføringstid for anmodningsvedtak om forbud mot ekteskap mellom søskenbarn
 • Innst. 320 S (2022-2023)

  Dokument 8:135 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Roy Steffensen, Erlend Wiborg og Himanshu Gulati om å beskytte norske akademiske institusjoner mot utenlandsk etterretning
 • Innst. 319 L (2022-2023)

  Prop. 46 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i straffegjennomføringsloven (tilsynsråd for kriminalomsorga)
 • Innst. 318 S (2022-2023)

  Dokument 8:152 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kari Elisabeth Kaski og Marian Hussein om en stortingsmelding om kvinners soningsforhold
 • Innst. 317 S (2022-2023)

  Dokument 8:138 S (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ane Breivik, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om en mer bærekraftig handlingsregel
 • Innst. 316 S (2022-2023)

  Dokument 8:164 S (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Naomi Ichihara Røkkum, Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo, Abid Raja og Ane Breivik om å unnta studentboliger og la kommuner helt eller delvis unnta klima- og miljøvennlige bygg fra eiendomsskatt
 • Innst. 315 S (2022-2023)

  Dokument 8:159 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Alfred Jens Bjørlo og Guri Melby om tiltak for å ta vare på mer natur i kommunene
 • Innst. 314 S (2022-2023)

  Dokument 8:169 S (2022–2023) og Dokument 8:195 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Geir Jørgensen og Sofie Marhaug om strengere prioritering av kraften, og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Lan Marie Nguyen Berg og Kristoffer Robin Haug om en bærekraftig tildeling av kraft
 • Innst. 313 S (2022-2023)

  Dokument 8:171 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Birgit Oline Kjerstad, Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes om offentlig eierskap til vindkraft
 • Innst. 312 S (2022-2023)

  Dokument 8:172 S (2022–2023) og Dokument 8:188 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Birgit Oline Kjerstad om utslippskutt med biodrivstoff og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Kristoffer Robin Haug og Lan Marie Nguyen Berg om økt produksjon og forbruk av biogass
 • Innst. 311 S (2022-2023)

  Dokument 8:173 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Geir Jørgensen, Bjørnar Moxnes og Mímir Kristjánsson om å ikke fornye utenlandskabler
 • Innst. 310 S (2022-2023)

  Dokument 8:141 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson og Bjørnar Moxnes om at Arbeidstilsynet skal kunne bøtelegge personer med en ledende rolle i en virksomhet som har begått grove brudd på arbeidsmiljøloven
 • Innst. 309 L (2022-2023)

  Prop. 69 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Parat/YS og NHO Luftfart/NHO i forbindelse med tariffrevisjonen 2022
 • Innst. 308 S (2022-2023)

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
 • Innst. 307 S (2022-2023)

  Dokument 8:107 S (2022–2023) og Dokument 8:129 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Halleland, Marius Arion Nilsen og Erlend Wiborg om forskning på trygg kjernekraft og opprettelse av en kjernekraftmyndighet og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Bård Ludvig Thorheim, Turid Kristensen, Anna Molberg, Mathilde Tybring-Gjedde og Ove Trellevik om mer kunnskap om behovet for kjernekraft i Norge
 • Innst. 306 S (2022-2023)

  Dokument 12:31 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene)
 • Innst. 305 S (2022-2023)

  Dokument 12:6 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Hans Fredrik Grøvan, Jorunn Gleditsch Lossius, Geir Sigbjørn Toskedal, Steinar Reiten og Torill Selsvold Nyborg om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til naturlig død)
 • Innst. 304 S (2022-2023)

  Dokument 12:32 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Peter Frølich og Morten Wold om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære)
 • Innst. 303 S (2022-2023)

  Dokument 12:35 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Ola Elvestuen, Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson om ny § 110 a (om rett til tilfredsstillende levestandard og helse)
 • Innst. 302 L (2022-2023)

  Prop. 51 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i rekonstruksjonslova (forlenging av tida lova skal gjelde)
 • Innst. 301 S (2022-2023)

  Meld. St. 10 (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Bærekraftig og sikker luftfart
 • Innst. 300 S (2022-2023)

  Dokument 8:110 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Marie Sneve Martinussen og Geir Jørgensen om å støtte opprettelsen av et spesialtribunal for aggresjonsforbrytelsen mot Ukraina
 • Innst. 299 S (2022-2023)

  Dokument 8:122 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Grete Wold og Kathy Lie om et enklere og mer forbrukervennlig regelverk for gavekort
 • Innst. 298 S (2022-2023)

  Meld. St. 11 (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2023 og fisket etter avtalane i 2021 og 2022
 • Innst. 297 S (2022-2023)

  Dokument 8:126 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Sylvi Listhaug og Morten Stordalen om å prioritere E39 Veibust–Blindheim–Breivika
 • Innst. 296 S (2022-2023)

  Dokument 8:132 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Svardal Bøe, Guro Angell Gimse, Olve Grotle, Lene Westgaard-Halle, Kristin Ørmen Johnsen og Tone Wilhelmsen Trøen om å skape mer innovasjon i kommunal omsorgssektor
 • Innst. 295 S (2022-2023)

  Dokument 8:133 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Kari Eskeland, Ove Trellevik, Helge Orten, Olve Grotle og Bård Ludvig Thorheim om ein ny gjennomgang av regelverket for transport av farleg last på ferjer
 • Innst. 294 L (2022-2023)

  Prop. 43 L (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i yrkestransportlova (fagkompetansekrav for drosjeløyvehavere og overtredelsesgebyr)
 • Innst. 293 S (2022-2023)

  Dokument 8:146 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Marie Sneve Martinussen og Hege Bae Nyholt om en utvidet sanksjonsliste mot bidragsytere til Russlands angrepskrig
 • Innst. 292 S (2022-2023)

  Dokument 8:150 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Lan Marie Nguyen Berg, Guri Melby, Ola Elvestuen, Ingrid Fiskaa, Andreas Sjalg Unneland, Bjørnar Moxnes og Dag-Inge Ulstein om norsk oppfølging av kinesiske myndigheters overgrep mot uigurene og brudd på internasjonal rett
 • Innst. 291 S (2022-2023)

  Dokument 8:121 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie og Cato Brunvand Ellingsen om inkludering av barn og unge i idretten
 • Innst. 290 S (2022-2023)

  Dokument 8:130 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Birgit Oline Kjerstad om å stenge Barentshavet for ytterligere olje- og gassvirksomhet
 • Innst. 289 S (2022-2023)

  Dokument 8:145 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Terje Halleland, Dagfinn Henrik Olsen og Roy Steffensen om innføring av fritt skolevalg i hele landet
 • Innst. 288 S (2022-2023)

  Dokument 8:144 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Sylvi Listhaug, Terje Halleland, Marius Arion Nilsen, Dagfinn Henrik Olsen og Erlend Wiborg om å bekjempe vold og trusler i norsk skole
 • Innst. 287 S (2022-2023)

  Dokument 3:7 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor
 • Innst. 286 S (2022-2023)

  Dokument 8:127 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om et landsomfattende tilsyn med norsk eldreomsorg og tiltak for å forbedre situasjonen raskt
 • Innst. 285 S (2022-2023)

  Dokument 8:111 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Kirsti Bergstø, Freddy André Øvstegård og Grete Wold om en verdig eldreomsorg og et anstendig tilbud til brukere av hjemmetjenester og til beboere i sykehjem
 • Innst. 284 S (2022-2023)

  Dokument 8:98 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Wold, Himanshu Gulati og Silje Hjemdal om åpenhet og statlig finansiert eldreomsorg
 • Innst. 283 L (2022-2023)

  Prop. 42 L (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i folketrygdloven (adgang til å sykmelde etter e-konsultasjon)
 • Innst. 282 S (2022-2023)

  Dokument 8:103 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Kathy Lie, Marian Hussein og Cato Brunvand Ellingsen om en opptrappingsplan for habilitering og en nasjonal modell for veiledning i hjemmet
 • Innst. 281 S (2022-2023)

  Dokument 8:101 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein om en plan for en styrket helseberedskap
 • Innst. 280 S (2022-2023)

  Dokument 8:100 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Morten Wold og Frank Edvard Sve om å vidareføre tilbodet ved Mork rehabiliteringssenter
 • Innst. 279 S (2022-2023)

  Dokument 8:81 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grunde Almeland, Abid Raja og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å styrke barns personvern på digitale flater
 • Innst. 278 S (2022-2023)

  Meld. St. 12 (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Tilbaketrekking av Prop. 4 LS (2022–2023) Endringer i postloven (tilbyderbegrepet, pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og politiattest) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 246/2021 av 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene (pakkepostforordningen)
 • Innst. 277 S (2022-2023)

  Dokument 8:102 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Sofie Marhaug og Geir Jørgensen om suverenitet i energipolitikken
 • Innst. 276 S (2022-2023)

  Dokument 8:90 S (2022–2023), Dokument 8:93 S (2022–2023) og Dokument 8:115 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Geir Jørgensen og Marie Sneve Martinussen om stortingsbehandling av endret plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) for Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG, om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Halleland, Marius Arion Nilsen, Bengt Rune Strifeldt, Per-Willy Amundsen og Hans Andreas Limi om fordeling og bruk av tilgjengelig kraft og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo og Ane Breivik om at kraft til Hammerfest LNG og Snøhvit må baseres på gasskraftverk med CO2-fangst og -lagring (CCS)
 • Innst. 275 S (2022-2023)

  Dokument 8:97 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Abid Raja, Ola Elvestuen og Guri Melby om mer effektiv utnyttelse av det eksisterende togtilbudet på det sentrale Østlandet
 • Innst. 274 S (2022-2023)

  Prop. 35 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 19. mai 2015 til Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme
 • Innst. 273 L (2022-2023)

  Prop. 34 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.)
 • Innst. 272 S (2022-2023)

  Dokument 8:87 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ane Breivik og Ingvild Wetrhus Thorsvik om opprydding etter ulovlig bøtesoning, samt en utredning av ordningen
 • Innst. 271 S (2022-2023)

  Dokument 8:89 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Lars Haltbrekken om miljøstøtteordningen for gods på bane
 • Innst. 270 S (2022-2023)

  Dokument 8:92 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug om strengere straffer for angrep på den offentlige myndighetsutøvelse
 • Innst. 269 S (2022-2023)

  Dokument 8:95 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Sylvi Listhaug, Sivert Bjørnstad, Helge André Njåstad, Himanshu Gulati og Silje Hjemdal om nytt ferjesamband mellom Aure og Hitra med pilotprosjekt for flytende ferjekaier og autonome ferjer
 • Innst. 268 L (2022-2023)

  Prop. 40 L (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (pasientforløp i spesialisthelsetjenesten)
 • Innst. 267 L (2022-2023)

  Prop. 39 L (2022–2023)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helsepersonelloven (statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak)
 • Innst. 266 S (2022-2023)

  Prop. 41 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2 i Viken
 • Innst. 265 S (2022-2023)

  Dokument 8:112 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Birgit Oline Kjerstad og Torgeir Knag Fylkesnes om opprydding av nedlagte og forurensende gruver
 • Innst. 264 S (2022-2023)

  Dokument 8:118 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Carl I. Hagen og Tor André Johnsen om umiddelbar igangsettelse av prosjektet E6 ved Lågendeltaet i Lillehammer
 • Innst. 263 S (2022-2023)

  Dokument 8:119 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Kathy Lie, Ingrid Fiskaa og Kirsti Bergstø om å stoppe forfallet på norsk jernbane
 • Innst. 262 S (2022-2023)

  Dokument 8:131 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Wold, Gisle Meininger Saudland, Dagfinn Henrik Olsen, Erlend Wiborg og Bengt Rune Strifeldt om en fleksibel sykepengeordning for kreftpasienter og andre i lengre behandling
 • Innst. 261 S (2022-2023)

  Dokument 8:136 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Tobias Drevland Lund og Marie Sneve Martinussen om at det skal lønne seg å jobbe, også når man går på trygd
 • Innst. 260 S (2022-2023)

  Dokument 8:137 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gisle Meininger Saudland, Dagfinn Henrik Olsen og Terje Halleland om klagebehandlingstid i Nav
 • Innst. 259 S (2022-2023)

  Dokument 3:3 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets informasjonssystemer for kommunikasjon og informasjonsutveksling i operasjoner
 • Innst. 258 S (2022-2023)

  Dokument 8:72 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Kristoffer Robin Haug om en nasjonal minnedag for ofrene etter holocaust
 • Innst. 257 S (2022-2023)

  Dokument 8:253 S (2021–2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen om å avskaffe ordningen som gir tidligere stortingsrepresentanter fri adgang til Stortingets bygninger
 • Innst. 256 S (2022-2023)

  Dokument 8:85 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Grete Wold, Lars Haltbrekken, Dag-Inge Ulstein, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Lan Marie Nguyen Berg og Irene Ojala om en ny engangsløsning for lengeværende asylsøkere og statsløse
 • Innst. 255 L (2022-2023)

  Prop. 38 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven, passloven og ID-kortloven (biometrisk sammenligning)
 • Innst. 254 S (2022-2023)

  Dokument 8:94 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Hans Andreas Limi, Roy Steffensen, Marius Arion Nilsen, Morten Wold og Frank Edvard Sve om at trekk i rammetilskudd for ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft gjennomføres i tråd med de forutsetningene som regjeringen presenterte for de berørte kommunene og Stortinget
 • Innst. 253 S (2022-2023)

  Dokument 8:96 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik og Grunde Almeland om homofiles rettssikkerhet og likekjønnedes mulighet til familiegjenforening i Norge
 • Innst. 252 S (2022-2023)

  Dokument 8:104 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen, Sofie Marhaug og Tobias Drevland Lund om en mer skånsom og rettferdig hyttebygging
 • Innst. 251 S (2022-2023)

  Dokument 8:58 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Olaug Vervik Bollestad, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Seher Aydar, Lan Marie Nguyen Berg, Irene Ojala og Grete Wold om ny handsaming av søknaden til kvinner frå Iran som har fått avslag om opphald i Norge
 • Innst. 250 S (2022-2023)

  Dokument 8:84 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund og Marie Sneve Martinussen om bedre og raskere integrering i hele landet
 • Innst. 249 S (2022-2023)

  Dokument 8:49 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Torgeir Knag Fylkesnes og Stina Baarne Hassel om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten
 • Innst. 248 S (2022-2023)

  Dokument 8:86 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein om en redningspakke til frivilligheten
 • Innst. 247 S (2022-2023)

  Meld. St. 9 (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet
 • Innst. 246 S (2022-2023)

  Meld. St. 8 (2022–2023)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett
 • Innst. 245 S (2022-2023)

  Dokument 8:80 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Wold, Silje Hjemdal og Himanshu Gulati om en full gjennomgang av Norsk pasientskadeerstatning for å sikre norske pasienters rettssikkerhet
 • Innst. 244 S (2022-2023)

  Dokument 8:99 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Turid Kristensen, Kari-Anne Jønnes, Jan Tore Sanner, Aleksander Stokkebø og Margret Hagerup om å styrke lærekandidatordningen og gjøre den tilgjengelig for flere
 • Innst. 243 S (2022-2023)

  Dokument 8:106 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad og Dag-Inge Ulstein om å utsette 1. klasse til fylte syv år og innføre førskole for seksåringene basert på læring gjennom lek i tråd med seksårsreformens intensjon
 • Innst. 242 S (2022-2023)

  Dokument 8:128 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Geir Jørgensen og Naomi Wessel om å sikre helikopterstøtte til Hæren i 2023 og bevare kompetansemiljøet på Bardufoss
 • Innst. 241 S (2022-2023)

  Dokument 8:113 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa, Lars Haltbrekken, Marian Hussein og Freddy André Øvstegård om ein ny Myanmar-strategi for frigjering og demokratisering
 • Innst. 240 S (2022-2023)

  Dokument 8:120 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Raja, Guri Melby og Ingvild Wetrhus Thorsvik om utdanningsmuligheter for afghanske kvinner
 • Innst. 239 S (2022-2023)

  Dokument 8:123 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud om anerkjennelse av holodomor som folkemord på det ukrainske folket
 • Innst. 238 S (2022-2023)

  Dokument 8:73 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda Hofstad Helleland, Nikolai Astrup, Anne Kristine Linnestad og Heidi Nordby Lunde om datadrevet industri
 • Innst. 237 S (2022-2023)

  Dokument 8:88 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Westgaard-Halle, Nikolai Astrup og Helge Orten om strømstøtte til bedrifter i påvente av et mer fungerende fastprismarked
 • Innst. 236 S (2022-2023)

  Dokument 8:108 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken og Kirsti Bergstø om strakstiltak mot urimelige matvarepriser
 • Innst. 235 S (2022-2023)

  Dokument 8:61 S (2022–2023) og Dokument 8:125 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Astrid Aarhus Byrknes om å videreføre makstaket i strømstøtten for landbruket for 2023, og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Dag-Inge Ulstein og Olaug Vervik Bollestad om å forlenge strømstøtten til landbruket ut året
 • Innst. 234 S (2022-2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om regjeringens håndtering av krigen i Ukraina
 • Innst. 233 S (2022-2023)

  Dokument 8:105 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Marie Sneve Martinussen og Seher Aydar om strakstiltak mot forskjellskrisa
 • Innst. 232 S (2022-2023)

  Dokument 8:74 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Kirsti Bergstø om sosial dumping i budbilbransjen
 • Innst. 231 S (2022-2023)

  Dokument 8:51 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland, Ine Eriksen Søreide, Mari Holm Lønseth, Hårek Elvenes, Mahmoud Farahmand, Ingunn Foss og Ingjerd Schou om styrking av rikets sikkerhet og kontraetterretning
 • Innst. 230 S (2022-2023)

  Dokument 3:2 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2021
 • Innst. 229 L (2022-2023)

  Prop. 31 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon)
 • Innst. 228 S (2022-2023)

  Dokument 8:60 S (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Seher Aydar og Bjørnar Moxnes om å begrense skjult eierskap og sikre økt åpenhet om skatt og økonomiske forskjeller
 • Innst. 227 S (2022-2023)

  Prop. 36 LS (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2021 av 9. juli 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2115
 • Innst. 226 L (2022-2023)

  Prop. 36 LS (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon)
 • Innst. 225 S (2022-2023)

  Dokument 8:75 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Lars Haltbrekken om minipris på tog
 • Innst. 224 S (2022-2023)

  Dokument 8:77 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Cato Brunvand Ellingsen, Kathy Lie og Kirsti Bergstø om hva det koster å være funksjonsnedsatt – et offentlig utvalg som skal utrede de økonomiske levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne og deres nærmeste familie
 • Innst. 223 S (2022-2023)

  Dokument 8:83 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Grete Wold om en oppussingsplan for Skole-Norge
 • Innst. 222 S (2022-2023)

  Dokument 8:91 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Abid Raja, Freddy André Øvstegård og Hege Bae Nyholt om seksualitetsundervisning i skolen
 • Innst. 221 S (2022-2023)

  Dokument 13 (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2022
 • Innst. 220 S (2022-2023)

  Dokument 8:116 S (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi og Silje Hjemdal om dispensasjon fra toll- og avgiftsregelverk mv. som hindrer donasjon av mat til veldedige formål
 • Innst. 219 L (2022-2023)

  Prop. 141 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig støttetiltak mv.)
 • Innst. 218 S (2022-2023)

  Prop. 44 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet (nytt Nansen-program for Ukraina og ettårig ekstrabevilgning til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger)
 • Innst. 217 S (2022-2023)

  Dokument 8:82 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby og Alfred Jens Bjørlo om å supplere verneplanene for vernede vassdrag
 • Innst. 216 L (2022-2023)

  Prop. 37 L (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i vassdragsreguleringsloven, energiloven og vannressursloven (kostnadsdekning for tilsyn og kontroll)
 • Innst. 215 S (2022-2023)

  Dokument 8:67 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg og Kathy Lie om å endre regelverket for parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 • Innst. 214 S (2022-2023)

  Dokument 8:47 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Cato Brunvand Ellingsen og Mona Fagerås om å standardisere forenklet forelegg for overtredelse av vegtrafikk- og småbåtloven slik at det bøtelegges etter siktedes inntekt
 • Innst. 213 S (2022-2023)

  Dokument 8:46 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Bård Hoksrud om å gjennomføre Stortingets vedtak 960 av 20. mai 2021 om å myke opp adgangen til medisinsk begrunnet dispensasjon etter førerkortregelverket
 • Innst. 212 S (2022-2023)

  Dokument 8:44 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Dagfinn Henrik Olsen om å oppheve kravet om førerkort i klasse B96 og BE for kjøring av tilhenger opp til 3 500 kg på klasse B-førerkort
 • Innst. 211 S (2022-2023)

  Dokument 8:79 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Kristoffer Robin Haug og Sigrid Zurbuchen Heiberg om å stanse alvorlige naturinngrep og styrke vernet av norsk natur i tråd med ambisjonene i den globale naturavtalen
 • Innst. 210 S (2022-2023)

  Dokument 8:78 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Geir Jørgensen og Sofie Marhaug om å ta tilbake den demokratiske kontrollen over kraften
 • Innst. 209 S (2022-2023)

  Dokument 8:50 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Tobias Drevland Lund om reversering av botidskrav og bedre vern mot partnervold
 • Innst. 208 S (2022-2023)

  Dokument 8:16 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund og Seher Aydar om boliger for folk, ikke for bolighaier
 • Innst. 207 S (2022-2023)

  Dokument 8:22 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grunde Almeland, Abid Raja, Guri Melby, Ola Elvestuen, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Guro Holm Skillingstad om å sikre forsvarlige barnevernstjenester
 • Innst. 206 S (2022-2023)

  Dokument 8:33 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar, Tobias Drevland Lund og Hege Bae Nyholt om å sikre innsyn i alle offentlig finansierte velferdstjenester
 • Innst. 205 S (2022-2023)

  Dokument 8:35 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby og Alfred Jens Bjørlo om forbud mot innførsel og omsetning av pels i næringsøyemed
 • Innst. 204 S (2022-2023)

  Dokument 8:39 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo, Abid Raja og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å opprettholde ABC-tilbudet i Oslo som et helårig tilbud, og om en plan for å løse den akutte mangelen på jordmødre
 • Innst. 203 S (2022-2023)

  Dokument 8:42 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hilde Marie Gaebpie Danielsen, Marian Hussein, Kathy Lie, Andreas Sjalg Unneland og Grete Wold om hets mot nasjonale minoriteter og samer
 • Innst. 202 S (2022-2023)

  Dokument 8:48 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold, Torgeir Knag Fylkesnes, Ingrid Fiskaa, Freddy André Øvstegård, Kirsti Bergstø og Stina Baarne Hassel om offentlige skytjenester for kommunal sektor
 • Innst. 201 L (2022-2023)

  Prop. 32 L (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i havressurslova m.m. (administrativ inndraging og tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)
 • Innst. 200 S (2022-2023)

  Dokument 8:54 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Svardal Bøe, Mari Holm Lønseth og Lene Westgaard-Halle om salg av sterkøl fra bryggeri
 • Innst. 199 S (2022-2023)

  Dokument 8:59 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal og Himanshu Gulati om å unnta lommeaskebeger fra oppstillingsforbudet i tobakksskadeloven
 • Innst. 198 S (2022-2023)

  Dokument 8:66 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar, Mímir Kristjánsson og Marie Sneve Martinussen om å sikre at ingen settes i økonomiske vansker på grunn av gebyrer og inkassokrav fra helseforetakene
 • Innst. 197 S (2022-2023)

  Dokument 8:68 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg og Kristoffer Robin Haug om økt satsing på kvinnehelse
 • Innst. 196 S (2022-2023)

  Dokument 8:70 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Grete Wold, Ingrid Fiskaa, Andreas Sjalg Unneland og Marian Hussein om en tillitsreform i Arbeidstilsynet
 • Innst. 195 S (2022-2023)

  Dokument 8:76 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Marian Hussein, Grete Wold, Kathy Lie, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om å hindre urimelig tilbakebetaling for uføre som får seg jobb
 • Innst. 194 S (2022-2023)

  Meld. St. 16 (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Samisk språk, kultur og samfunnsliv
 • Innst. 193 S (2022-2023)

  Dokument 8:62 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Halleland og Marius Arion Nilsen om konkurransedyktige strømpriser i Norge
 • Innst. 192 S (2022-2023)

  Dokument 8:57 S (2022–2023) og Dokument 8:71 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug og Geir Jørgensen om en kraftfull satsing på lokal energiproduksjon og -sparing og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Kim Thoresen-Vestre om en plan for enøk
 • Innst. 191 S (2022-2023)

  Dokument 8:40 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Birgit Oline Kjerstad og Hilde Marie Gaebpie Danielsen om ein ny skogpolitikk
 • Innst. 190 S (2022-2023)

  Meld. St. 6 (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskap
 • Innst. 189 S (2022-2023)

  Dokument 8:64 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kristoffer Robin Haug, Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus Hansson om et arealnøytralt Norge der man stanser naturtapet og starter gjenoppbyggingen av en rik, robust og mangfoldig natur
 • Innst. 188 S (2022-2023)

  Dokument 8:34 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn, Alfred Jens Bjørlo og Guri Melby om mer frihet til å jobbe der du vil
 • Innst. 187 S (2022-2023)

  Dokument 8:3 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Cato Brunvand Ellingsen om å fjerne muligheten for kommunale tiggeforbud
 • Innst. 186 S (2022-2023)

  Meld. St. 4 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2021–2022
 • Innst. 185 S (2022-2023)

  Dokument 8:23 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen, Christian Tybring-Gjedde, Bengt Rune Strifeldt, Morten Stordalen og Silje Hjemdal om tiltak for oppbygging av nasjonale antidronekapasiteter
 • Innst. 184 S (2022-2023)

  Dokument 8:30 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Per-Willy Amundsen, Ingunn Foss, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Rasmus Hansson, Tobias Drevland Lund, Else Marie Rødby, Kjell Ingolf Ropstad og Maria Aasen-Svensrud om gjennomgang av Gjenopptakelseskommisjonen
 • Innst. 183 S (2022-2023)

  Dokument 8:45 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Cato Brunvand Ellingsen og Stina Baarne Hassel om å sikre oppreisning for ulovlige nakenvisitasjoner
 • Innst. 182 S (2022-2023)

  Dokument 8:41 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Marian Hussein og Kathy Lie om styrking av barnehusene – helhetlig ivaretakelse og oppfølging av barn i saker om vold og seksuelle overgrep
 • Innst. 181 L (2022-2023)

  Prop. 14 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern)
 • Innst. 180 S (2022-2023)

  Dokument 8:52 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen, Mímir Kristjánsson og Hege Bae Nyholt om å harmonisere permitteringsregler mellom havbruk og annen industri
 • Innst. 179 S (2022-2023)

  Dokument 3:6 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter
 • Innst. 178 S (2022-2023)

  Dokument 8:9 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Kari Eskeland, Ingunn Foss, Lene Westgaard-Halle, Turid Kristensen og Anne Kristine Linnestad om revidering av brukthandellova for å sikre god sirkulærøkonomi
 • Innst. 177 L (2022-2023)

  Dokument 8:65 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Erlend Wiborg, Sylvi Listhaug og Himanshu Gulati om å endre inndelingslova slik at det ikke blir unødig byråkratisk og dyrt å opprette Haram kommune
 • Innst. 176 S (2022-2023)

  Dokument 8:69 S (2022–2023)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Hege Bae Nyholt og Geir Jørgensen om å stanse eksport av våpen, forsvarsmateriell og flerbruksvarer til Qatar
 • Innst. 175 L (2022-2023)

  Dokument 8:53 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland, Erlend Wiborg, Sylvi Listhaug, Morten Wold og Himanshu Gulati om å avvikle samordningsfellen
 • Innst. 174 S (2022-2023)

  Dokument 8:43 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Seher Aydar og Tobias Drevland Lund om at Nav ved behandling av søknader om sosialhjelp ikke stiller vilkår om salg av nødvendige eiendeler som bolig og bil eller krav om å bruke av oppsparte midler
 • Innst. 173 L (2022-2023)

  Prop. 8 L (2022–2023)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helselovgivningen (organisering av klagenemndene, behandling av personopplysninger i pasientskadesaker m.m.)
 • Innst. 172 S (2022-2023)

  Dokument 8:18 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Raja, Emma Georgina Lind og Grunde Almeland om satsing på forebygging av negative konsekvenser som følge av foreldres uhelse de første 1 001 dagene av barns liv – fra svangerskapet til barnet fyller to år, for hele familien
 • Innst. 171 S (2022-2023)

  Dokument 8:15 S (2022–2023)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland, Tone Wilhelmsen Trøen, Ingunn Foss og Erlend Svardal Bøe om bedre ivaretakelse av personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern
 • Innst. 170 S (2022-2023)

  Meld. St. 5 (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032
 • Innst. 169 S (2022-2023)

  Meld. St. 17 (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2021
 • Innst. 168 S (2022-2023)

  Dokument 8:277 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Mudassar Kapur, Aleksander Stokkebø og Anne Kristine Linnestad om raskere saksbehandling for arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området
 • Innst. 167 S (2022-2023)

  Dokument 3:4 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel
 • Innst. 166 S (2022-2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer
 • Innst. 165 S (2022-2023)

  Dokument 8:25 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marius Arion Nilsen, May Helen Hetland Ervik, Erlend Wiborg, Frank Edvard Sve, Helge André Njåstad, Tor André Johnsen og Morten Stordalen om en storstilt satsing på norsk olje og gass for eksport til Europa
 • Innst. 164 S (2022-2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2022
 • Innst. 163 S (2022-2023)

  Dokument 1 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon – fra statsbudsjett til statsregnskap 2021
 • Innst. 162 S (2022-2023)

  Dokument 3:5 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet
 • Innst. 161 S (2022-2023)

  Dokument 3:1 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 • Innst. 160 S (2022-2023)

  Dokument 8:63 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentanten Ingrid Fiskaa om forbod mot eksport av varer og tenester som kan brukast til overvaking av opposisjonelle i Iran
 • Innst. 159 S (2022-2023)

  Dokument 8:26 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Silje Hjemdal og Frank Edvard Sve om å forby barnehijab i grunnskolen og barnehagen
 • Innst. 158 S (2022-2023)

  Dokument 8:21 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Raja, Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Alfred Jens Bjørlo om å ta læreryrket framover
 • Innst. 157 S (2022-2023)

  Dokument 8:280 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Sveinung Rotevatn, Guri Melby og Grunde Almeland om et krafttak for gründerskap, entreprenørskap og innovasjon i usikre tider
 • Innst. 156 S (2022-2023)

  Dokument 8:275 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen og Sofie Marhaug om strengere regulering av cruisenæringen
 • Innst. 155 S (2022-2023)

  Dokument 8:37 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby og Grunde Almeland om å overføre ansvaret for flere riksveier til Oslo kommune
 • Innst. 154 S (2022-2023)

  Dokument 8:32 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Bård Hoksrud, Himanshu Gulati og Tor André Johnsen om å fjerne piggdekkgebyr
 • Innst. 153 S (2022-2023)

  Dokument 8:31 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Bård Hoksrud, Himanshu Gulati og Tor André Johnsen om oppheving av miljøfartsgrenser
 • Innst. 152 S (2022-2023)

  Dokument 8:27 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Sivert Bjørnstad om prioritering av skredsikringstiltak på E6 langs Langnesberga
 • Innst. 151 S (2022-2023)

  Dokument 8:19 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Kathy Lie om å sikre forbrukervennlig lading via kontaktløs kortbetaling («tæpping») direkte på alle offentlig tilgjengelige hurtig- og lynladere
 • Innst. 150 S (2022-2023)

  Dokument 8:260 S (2021–2022)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentant Sofie Marhaug om full revisjon av Røldal–Suldal kraftanlegg
 • Innst. 149 L (2022-2023)

  Prop. 15 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole for brann- og redningspersonell mv.)
 • Innst. 148 S (2022-2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om ansettelse av direktør i Stortingets administrasjon
 • Innst. 147 S (2022-2023)

  Dokument 3:8 (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner
 • Innst. 146 S (2022-2023)

  Dokument 3:2 (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2020
 • Innst. 145 S (2022-2023)

  Dokument 12:30 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsframlegg frå Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik og Nils T. Bjørke om endring i § 75 eller § 120 a (grunnlovfesting av Noregs Banks representantskap)
 • Innst. 144 S (2022-2023)

  Dokument 12:14 (2019–2020)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om endring i § 68 (om at Stortinget trer sammen tidligere)
 • Innst. 143 S (2022-2023)

  Dokument 12:7 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Solveig Horne og Terje Halleland om opphevelse av § 117 (om opphevelse av odels- og åsetesretten)
 • Innst. 142 S (2022-2023)

  Dokument 12:5 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk, Terje Breivik og Solveig Schytz om endring i § 2, § 4, § 9, § 16, § 44, § 99 og tittel på kapittel B (om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke)
 • Innst. 141 S (2022-2023)

  Dokument 8:28 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Erlend Wiborg og Christian Tybring-Gjedde om frys av all bistand til stater som direkte eller indirekte støtter opp om Russlands krig i Ukraina
 • Innst. 140 S (2022-2023)

  Prop. 33 S (2022–2023) og Dokument 8:55 S (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2022
 • Innst. 139 S (2022-2023)

  Dokument 8:245 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi, Roy Steffensen og Terje Halleland om ny økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i Norge
 • Innst. 138 S (2022-2023)

  Dokument 8:5 S (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og Rasmus Hansson om opprettelse av et solidaritetsfond
 • Innst. 137 S (2022-2023)

  Prop. 13 S (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Brasil, undertegnet i Brasilia 4. november 2022
 • Innst. 136 S (2022-2023)

  Dokument 8:267 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å sikre ungdom helserettigheter gjennom å utvide egenandelsfritaket
 • Innst. 135 S (2022-2023)

  Dokument 8:276 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori og et styrket og desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens
 • Innst. 134 S (2022-2023)

  Dokument 8:20 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn, Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om en langsiktig og forpliktende plan for støtte til Ukraina
 • Innst. 133 S (2022-2023)

  Prop. 19 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 132 S (2022-2023)

  Prop. 20 S (2022–2023), unntatt kap. 480, 481, 490, 491, 3490 og romertall II

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 131 S (2022-2023)

  Prop. 28 S (2022–2023), Prop. 23 S (2022–2023) kap. 541, 542 og 543 og romartal V og Prop. 26 S (2022–2023) kap. 970

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Samferdselsdepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 130 S (2022-2023)

  Prop. 16 S (2022–2023) unntatt kap. 671, 672, 3671 og 3672, Prop. 23 S (2022–2023) kap. 505, 507, 3505, 3506, 3507 og 5607 og Prop. 26 S (2022–2023) kap. 2540

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 129 S (2022-2023)

  Prop. 26 S (2022–2023), unntatt kap. 923, 970, 2440, 2540, 3923 og 5440

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 128 S (2022-2023)

  Prop. 25 S (2022–2023) unntatt kap. 1137

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet
 • Innst. 127 S (2022-2023)

  Dokument 8:38 S (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Olve Grotle, Linda Hofstad Helleland, Erlend Svardal Bøe, Bård Ludvig Thorheim, Helge Orten og Ove Trellevik om at det ikkje skal innførast normprissystem ved grunnrenteskatt på havbruk
 • Innst. 126 S (2022-2023)

  Prop. 24 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Innst. 125 S (2022-2023)

  Prop. 17 S (2022–2023)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Barne- og familiedepartementet
 • Innst. 124 S (2022-2023)

  Dokument 8:254 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde og Nikolai Astrup om en mer sirkulær økonomi
 • Innst. 123 S (2022-2023)

  Dokument 8:6 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Abid Raja, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo og Sveinung Rotevatn om en utredning av forliksrådsordningen
 • Innst. 122 S (2022-2023)

  Dokument 8:14 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kathy Lie og Marian Hussein om bedre oppfølging av unge innsatte i fengsel
 • Innst. 121 S (2022-2023)

  Prop. 22 S (2022–2023), Prop. 26 S (2022–2023), kap. 2440 og 5440 og Prop. 27 S (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet, og Endringar i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 120 S (2022-2023)

  Prop. 16 S (2022–2023) kap. 671, 672, 3671 og 3672

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Innst. 119 S (2022-2023)

  Prop. 23 S (2022–2023), unntatt kap. 505, 507, 541, 542, 543, 3505, 3506, 3507, 5607 og romertall V

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet–BERIKTIGET
 • Innst. 118 S (2022-2023)

  Prop. 20 S (2022–2023), kap. 490, 491 og 3490

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 117 S (2022-2023)

  Prop. 21 S (2022–2023), Prop. 25 S (2022–2023) kap. 1137, Prop. 26 S (2022–2023) kap. 923 og kap. 3923

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet, Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 116 S (2022-2023)

  Dokument 12:29 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Svein Harberg, Silje Hjemdal, Freddy André Øvstegård, Geir Jørgen Bekkevold, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om opphevelse av § 116 første punktum (bestemmelsen om Opplysningsvesenets fond)
 • Innst. 115 S (2022-2023)

  Dokument 12:19 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsframlegg frå Nils T. Bjørke, Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen og Emilie Enger Mehl om endring i § 120 a (om pengeeining)
 • Innst. 114 S (2022-2023)

  Dokument 12:1 (2018–2019), Dokument 12:17 (2019–2020) og Dokument 12:24 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Bjørnar Moxnes om endring i § 75 og ny § 79 a (om at folk kan fremme borgerforslag for behandling i Stortinget), Grunnlovsforslag fra Erlend Wiborg om ny § 85 a (om innbyggerinitierte folkeavstemninger) og Grunnlovsforslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om endring i § 49 og ny § 75 a (om folkeforslag og folkeavstemninger)
 • Innst. 113 S (2022-2023)

  Prop. 20 S (2022–2023) kap. 480 og 481 og romertall II

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 112 S (2022-2023)

  Prop. 29 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Utanriksdepartementet
 • Innst. 111 L (2022-2023)

  Prop. 30 L (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven (endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022)
 • Innst. 110 S (2022-2023)

  Prop. 18 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 109 L (2022-2023)

  Prop. 9 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2023)
 • Innst. 108 L (2022-2023)

  Prop. 131 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak)
 • Innst. 107 S (2022-2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av riksvalgstyre for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2026
 • Innst. 106 L (2022-2023)

  Prop. 7 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (kapittel 8 og 9) og arbeidsmiljøloven
 • Innst. 105 L (2022-2023)

  Prop. 11 L (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)
 • Innst. 104 L (2022-2023)

  Prop. 5 L (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg)
 • Innst. 103 L (2022-2023)

  Prop. 10 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen
 • Innst. 102 L (2022-2023)

  Stortingsvedtak 929 (2020–2021), Stortingsvedtak 984 (2020–2021) og Dokument 8:7 L (2022–2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, EOS-kontrolloven og lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Seher Aydar om å gi Forsvarets ombudsnemnd innsynsrett i gradert informasjon
 • Innst. 101 S (2022-2023)

  Dokument 8:158 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Seher Aydar og Tobias Drevland Lund om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i norsk lovgivning
 • Innst. 100 S (2022-2023)

  Dokument 8:167 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Grunde Almeland og Alfred Jens Bjørlo om bedre personvern på sosiale medier
 • Innst. 99 S (2022-2023)

  Dokument 8:242 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Per-Willy Amundsen om ikke å bistå med henting av voksne terrorister til Norge
 • Innst. 98 S (2022-2023)

  Prop. 108 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2019/1896 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)
 • Innst. 97 S (2022-2023)

  Dokument 8:255 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om en uavhengig granskning av Spesialenheten for politisaker
 • Innst. 96 S (2022-2023)

  Dokument 8:257 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland og Ingunn Foss om gjennomgang av ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse og alternativer til denne
 • Innst. 95 S (2022-2023)

  Dokument 8:269 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Guri Melby og Sofie Høgestøl om en omstillingspakke for Finnmark
 • Innst. 94 S (2022-2023)

  Dokument 8:270 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Sara Bell om å styrke konkurransekraften til norske sjøfolk
 • Innst. 93 S (2022-2023)

  Dokument 8:261 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Tor André Johnsen om kontroll ved fotlenke med GPS-sender ved forvaringsdømtes permisjon fra soning
 • Innst. 92 S (2022-2023)

  Dokument 8:29 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om utsettelse av ikrafttredelse av voldserstatningsloven
 • Innst. 91 L (2022-2023)

  Prop. 12 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for det uavhengige utvalget som skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til mai 2022 (Koronautvalget), og endringer i voldserstatningsloven (ny forskriftshjemmel)
 • Innst. 90 S (2022-2023)

  Dokument 8:24 S (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Roy Steffensen, Hans Andreas Limi, Carl I. Hagen og Sylvi Listhaug om innhenting av Høyesteretts vurdering av om forslag til økt sats i grunnrenteskatten for vannkraft fra januar 2022, samt innføring av høyprisbidrag fra september 2022, er i strid med Grunnloven § 97 om at ingen lov må gis tilbakevirkende kraft
 • Innst. 89 S (2022-2023)

  Prop. 140 LS (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 197/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler
 • Innst. 88 L (2022-2023)

  Prop. 140 LS (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i patentloven (unntak fra beskyttelse for eksport til tredjeland mv.)
 • Innst. 87 S (2022-2023)

  Prop. 124 LS (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 113/2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)
 • Innst. 86 L (2022-2023)

  Prop. 124 LS (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i lov om europeiske selskaper (SE-loven) og lov om europeiske samvirkeforetak (SCE-loven) mv. (forskriftshjemler for saksbehandlingsregler)
 • Innst. 85 L (2022-2023)

  Prop. 132 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet
 • Innst. 84 S (2022-2023)

  Dokument 8:263 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om et helseregister for sjøfolk
 • Innst. 83 S (2022-2023)

  Dokument 8:264 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Dag-Inge Ulstein og Olaug Vervik Bollestad om at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart, om at politiet skal ha nødvendige virkemidler til bekjempelsen av narkotikakriminalitet, og om å sikre rusavhengige bedre oppfølging
 • Innst. 82 L (2022-2023)

  Prop. 137 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (visitasjon og undersøkelse i forbindelse med registrering av søknad om beskyttelse mv.)
 • Innst. 81 L (2022-2023)

  Prop. 143 L (2021–2022)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Endringar i havenergilova (utlysing og tildeling av areal)
 • Innst. 80 S (2022-2023)

  Dokument 8:2 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad om å justere grensa mellom Sandnes og Strand kommunar, slik at Forsand-delen av Sandnes kommune blir ein del av Strand kommune
 • Innst. 79 L (2022-2023)

  Prop. 136 L (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i konkurranseloven m.m. (unntak fra offentleglova og beregning av renter)
 • Innst. 78 L (2022-2023)

  Prop. 121 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av ny kjønnsnøytral tittel på Sivilombodsmannen
 • Innst. 77 S (2022-2023)

  Dokument 8:262 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om skjerpa klimakrav til bygg
 • Innst. 76 S (2022-2023)

  Dokument 8:265 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik og Alfred Jens Bjørlo om bedre dyrevelferd ved hundeavl
 • Innst. 75 L (2022-2023)

  Prop. 130 L (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven)
 • Innst. 74 L (2022-2023)

  Prop. 134 L (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.)
 • Innst. 73 L (2022-2023)

  Prop. 135 L (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner)
 • Innst. 72 S (2022-2023)

  Dokument 8:11 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Kirsti Bergstø om å stoppe oppsplitting av jernbanen og slå sammen Vy og Flytoget
 • Innst. 71 S (2022-2023)

  Prop. 138 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 145/2022 av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/879 om endring av direktiv 2014/59/EU med hensyn til kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks tapsdeknings- og rekapitaliseringskapasitet og av direktiv 98/26/EF
 • Innst. 70 S (2022-2023)

  Dokument 8:10 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Rasmus Hansson og Lan Marie Nguyen Berg om at Norge stanser handel med mat, fôr og fôrråvarer med Russland og utvider havneforbudet for russiske fartøy til å omfatte fiskefartøy
 • Innst. 69 S (2022-2023)

  Dokument 8:4 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen og Sofie Marhaug om en rettferdig og klimavennlig flyavgift
 • Innst. 68 S (2022-2023)

  Dokument 8:8 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson og Bjørnar Moxnes om å endre EØS-loven etter islandsk modell for å sikre Norges handlingsrom og nasjonale interesser overfor EU
 • Innst. 67 L (2022-2023)

  Prop. 2 L (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om låneformidling (låneformidlingsloven)
 • Innst. 66 S (2022-2023)

  Dokument 8:17 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om å be regjeringen sørge for snarest mulig å etablere en midlertidig bro ved Tretten
 • Innst. 65 L (2022-2023)

  Prop. 3 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag og KS i forbindelse med hovedoppgjøret i 2022
 • Innst. 64 S (2022-2023)

  Dokument 8:218 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Bruflot, Erlend Svardal Bøe, Ingunn Foss, Turid Kristensen, Tage Pettersen, Sveinung Stensland og Tone Wilhelmsen Trøen om bedre forebygging og bekjempelse av partnerdrap
 • Innst. 63 S (2022-2023)

  Meld. St. 7 (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Tilbaketrekking av Prop. 129 L (2021–2022) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
 • Innst. 62 S (2022-2023)

  Dokument 8:1 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson og Tobias Drevland Lund om et mer tilgjengelig Nav
 • Innst. 61 S (2022-2023)

  Dokument 8:248 S (2021–2022)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Terje Halleland, Tor André Johnsen, Sivert Bjørnstad og Terje Hansen om en ny vår for mineralnæringen
 • Innst. 60 S (2022-2023)

  Dokument 8:249 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad og Terje Hansen om bedre utnyttelse av snøkrabberessursene
 • Innst. 59 S (2022-2023)

  Dokument 8:169 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby og Ingvild Wetrhus Thorsvik om klagemulighet etter avslag på innsyn etter offentlighetsloven
 • Innst. 58 S (2022-2023)

  Dokument 8:244 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Kathy Lie om et nasjonalt løft for kreative næringer
 • Innst. 57 S (2022-2023)

  Dokument 8:232 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en norsk offentlig utredning om politiskandalen
 • Innst. 56 S (2022-2023)

  Dokument 8:235 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad og Dag-Inge Ulstein om forsterket innsats for å bekjempe menneskehandel, vår tids slaveri
 • Innst. 55 S (2022-2023)

  Dokument 8:273 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Liv Kari Eskeland, Erlend Larsen, Helge Orten, Svein Harberg, Aleksander Stokkebø og Sandra Bruflot om økt kompleksitet i testingen av autonome kjøretøy
 • Innst. 54 S (2022-2023)

  Dokument 8:279 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emma Watne, Seher Aydar og Geir Jørgensen om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen
 • Innst. 53 L (2022-2023)

  Prop. 133 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid)
 • Innst. 52 S (2022-2023)

  Dokument 8:271 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Emma Watne om å bedre ME-sykes trygderettigheter
 • Innst. 51 S (2022-2023)

  Dokument 8:278 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emma Watne, Marie Sneve Martinussen, Bjørnar Moxnes og Tobias Drevland Lund om å oppheve Arbeidstilsynets øvre gebyrgrense
 • Innst. 50 L (2022-2023)

  Prop. 139 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i allmenngjøringsloven (adgang til å gi forskrift om oppdragstakers dokumentasjonsplikt) – BERIKTIGET
 • Innst. 49 S (2022-2023)

  Dokument 8:13 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt og Tobias Drevland Lund om en skole for barnets beste, ikke politisk prestisje
 • Innst. 48 S (2022-2023)

  Dokument 8:12 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt og Seher Aydar om en skole uten profitt
 • Innst. 47 S (2022-2023)

  Prop. 6 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF)
 • Innst. 46 S (2022-2023)

  Dokument 8:36 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Westgaard-Halle, Sivert Bjørnstad, Alfred Jens Bjørlo og Rasmus Hansson om å opprettholde Norges innbetalinger til Den europeiske romorganisasjonens (ESA) frivillige programmer på dagens nivå – BERIKTIGET
 • Innst. 45 S (2022-2023)

  Dokument 8:159 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby og Abid Raja om å sikre oppreisning til mennesker som har vært utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk
 • Innst. 44 S (2022-2023)

  Dokument 8:274 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Henrik Asheim, Margret Hagerup, Kari-Anne Jønnes, Jan Tore Sanner og Erna Solberg om styrking av videregående opplæring for voksne
 • Innst. 43 S (2022-2023)

  Dokument 8:272 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grunde Almeland, Guri Melby, Abid Raja og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å styrke Students at Risk-ordningen
 • Innst. 42 S (2022-2023)

  Dokument 8:246 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sara Bell, Kathy Lie, Grete Wold og Marian Hussein om å styrke fastlegeordningen
 • Innst. 41 S (2022-2023)

  Dokument 8:239 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Charlotte Spurkeland, Ove Trellevik, Nikolai Astrup og Mudassar Kapur om å øke det lokale selvstyret når det gjelder kommunenes plikt til å følge opp ulovlige tiltak – BERIKTIGET
 • Innst. 40 S (2022-2023)

  Dokument 8:240 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Per-Willy Amundsen og Himanshu Gulati om opprettelse av asylmottak i utlandet etter dansk eller britisk modell
 • Innst. 39 S (2022-2023)

  Dokument 8:241 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Sylvi Listhaug om midlertidig stans i mottak av kvoteflyktninger
 • Innst. 38 S (2022-2023)

  Dokument 8:247 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Silje Hjemdal, Hans Andreas Limi, Terje Halleland, Sivert Bjørnstad og Terje Hansen om like konkurransevilkår for servicehandelsnæringen
 • Innst. 37 S (2022-2023)

  Dokument 8:252 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Kathy Lie og Lan Marie Nguyen Berg om å sikre migrenepasienter som har fått individuell refusjon ved bruk av CGRP-hemmere – BERIKTIGET
 • Innst. 36 S (2022-2023)

  Dokument 8:256 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Sara Bell, Kari Elisabeth Kaski og Birgit Oline Kjerstad om helhetlig barnepalliasjon– BERIKTIGET
 • Innst. 35 L (2022-2023)

  Prop. 125 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i plan- og bygningsloven (reglar om handtering av overvatn i byggjesaker mv.)
 • Innst. 34 S (2022-2023)

  Prop. 142 S (2021–2022), unntatt kap. 1820 post 75

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Utenriksdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.)
 • Innst. 33 L (2022-2023)

  Prop. 71 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering)
 • Innst. 32 S (2022-2023)

  Dokument 8:268 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland og Sofie Høgestøl om å fjerne det særnorske unntaket for alle fiskefartøy fra havneforbudet
 • Innst. 31 S (2022-2023)

  Dokument 8:266 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Sofie Høgestøl, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å styrke handel og samarbeid mellom Norge og Republikken Kina (Taiwan)
 • Innst. 30 S (2022-2023)

  Dokument 8:259 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland og Erlend Wiborg om å avvikle den urettferdige avkortningen i pensjon for gifte og samboende pensjonister
 • Innst. 29 S (2022-2023)

  Dokument 8:251 S (2021–2022)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Helge André Njåstad og Silje Hjemdal om å sikra at innbyggjarane i Nordvik, Søfteland og Kalandseid slepp å betala bompengar for ein veg dei ikkje nyttar
 • Innst. 28 S (2022-2023)

  Dokument 8:250 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Hadle Rasmus Bjuland om å etablere medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger
 • Innst. 27 S (2022-2023)

  Dokument 8:144 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Seher Aydar og Hege Bae Nyholt om å sikre reell streikerett
 • Innst. 26 S (2022-2023)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd
 • Innst. 25 S (2022-2023)

  Redegjørelse gitt i Stortinget 19. september 2022 av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen, Dokument 8:281 S (2021–2022), Dokument 8:282 S (2021–2022), Dokument 8:283 S (2021–2022), Dokument 8:284 S (2021–2022), Dokument 8:285 S (2021–2022), Dokument 8:286 S (2021–2022), Dokument 8:287 S (2021–2022), Dokument 8:288 S (2021–2022) og Dokument 8:289 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Redegjørelse gitt i Stortinget 19. september 2022 av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen samt ni representantforslag innenfor temaet energi
 • Innst. 24 S (2022-2023)

  Meld. St. 14 (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 23 S (2022-2023)

  Dokument 8:258 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo og Ola Elvestuen om mer nordisk forsvarssamarbeid
 • Innst. 22 S (2022-2023)

  Dokument 8:243 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Abid Raja, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen og Grunde Almeland om en ny norsk EU-utredning
 • Innst. 21 S (2022-2023)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling
 • Innst. 20 S (2022-2023)

  Prop. 142 S (2021–2022), kap. 1820 post 75

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter)
 • Innst. 19 S (2022-2023)

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
 • Innst. 18 L (2022-2023)

  Prop. 144 L (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (økt stønadsgrad)
 • Innst. 17 S (2022-2023)

  Prop. 1 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2023
 • Innst. 16 S (2022-2023)

  Prop. 1 S (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)
 • Innst. 15 S (2022-2023)

  Prop. 1 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)
 • Innst. 14 S (2022-2023)

  Prop. 1 S (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)
 • Innst. 13 S (2022-2023)

  Prop. 1 S (2022–2023), Prop. 1 S Tillegg 1 (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Samferdselsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 17)
 • Innst. 12 S (2022-2023)

  Prop. 1 S (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023) Romertall II

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)
 • Innst. 11 S (2022-2023)

  Prop. 1 S (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)
 • Innst. 10 S (2022-2023)

  Prop. 1 S (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)
 • Innst. 9 S (2022-2023)

  Prop. 1 S (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)
 • Innst. 8 S (2022-2023)

  Prop. 1 S (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)
 • Innst. 7 S (2022-2023)

  Prop. 1 S (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)
 • Innst. 6 S (2022-2023)

  Prop. 1 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)
 • Innst. 5 S (2022-2023)

  Prop. 1 S (2022–2023), Prop. 1 LS (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland
 • Innst. 4 L (2022-2023)

  Prop. 1 LS (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2023 – lovsaker
 • Innst. 3 S (2022-2023)

  Prop. 1 LS (2022–2023), Prop. 1 S (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2023
 • Innst. 2 S (2022-2023)

  Meld. St. 1 (2022–2023), Prop. 1 S (2022–2023), Prop. 1 S Tillegg 1 (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2023 og forslaget til statsbudsjett for 2023
 • Innst. 1 S (2022-2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2023