Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Finn innstillinger etter

Stortinget (31)

 • Innst. 47 S (2020-2021)

  Dokument 8:118 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Camilla Sørensen Eidsvold, Lars Haltbrekken, Katrine Boel Gregussen, Kari Elisabeth Kaski og Mona Fagerås om et reelt likestilt og universelt utformet samfunn
 • Innst. 46 S (2020-2021)

  Dokument 8:117 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk, Camilla Sørensen Eidsvold, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski og Katrine Boel Gregussen om sterkere rettigheter og trygghet for familier med store omsorgsbehov og familier med barn med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser
 • Innst. 45 L (2020-2021)

  Dokument 8:148 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å gjeninnføre ferietillegget til dagpengene
 • Innst. 44 S (2020-2021)

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
 • Innst. 43 S (2020-2021)

  Dokument 8:112 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski om å sørge for at alle arbeidstakere får feriepengene sine
 • Innst. 42 S (2020-2021)

  Dokument 8:107 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsunn Lyngedal, Lene Vågslid og Martin Henriksen om raskt å få bygget fagskolen for brann og beredskap i Tjeldsund
 • Innst. 41 L (2020-2021)

  Prop. 66 L (2019–2020) unntatt kap. 9,10,12,14 og 16

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern mv.)
 • Innst. 40 S (2020-2021)

  Dokument 8:33 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om å redusere isolasjonspraksis i fengsler som fører til risiko for tortur og umenneskelig behandling
 • Innst. 39 S (2020-2021)

  Dokument 8:139 S (2019–2020)

  Innstilling frå finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Arild Grande, Elise Bjørnebekk-Waagen og Lise Christoffersen om likestilling mellom ektepar, registrerte partnere og samboere når det gjelder etterlatte- og ektefellerettigheter i offentlige og private tjenestepensjoner
 • Innst. 38 S (2020-2021)

  Dokument 8:149 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre en rettferdig fordeling av goder og byrder som følger av koronapandemien
 • Innst. 37 S (2020-2021)

  Dokument 8:131 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ansettelsen av leder for Oljefondet og Norges Banks omdømme
 • Innst. 36 S (2020-2021)

  Dokument 8:58 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å fjerne avgiftsfritak på luksuselbiler og innføre miljøtiltak for folk flest i hele landet
 • Innst. 35 S (2020-2021)

  Prop. 37 LS (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014
 • Innst. 34 L (2020-2021)

  Prop. 37 LS (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om lov om revisjon og revisorer (revisorloven) og lov om endringer i lov om Folketrygdfondet
 • Innst. 33 S (2020-2021)

  Prop. 12 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)
 • Innst. 32 L (2020-2021)

  Prop. 6 L (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)
 • Innst. 31 L (2020-2021)

  Prop. 8 L (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)
 • Innst. 30 L (2020-2021)

  Prop. 7 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)
 • Innst. 29 L (2020-2021)

  Prop. 2 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)
 • Innst. 28 L (2020-2021)

  Prop. 9 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)
 • Innst. 27 L (2020-2021)

  Prop. 3 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
 • Innst. 26 L (2020-2021)

  Prop. 5 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
 • Innst. 25 S (2020-2021)

  Meld. St. 25 (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 24 L (2020-2021)

  Prop. 4 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 –BERIKTIGET
 • Innst. 23 L (2020-2021)

  Prop. 145 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
 • Innst. 22 S (2020-2021)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd
 • Innst. 21 S (2020-2021)

  Dokument 8:101 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader
 • Innst. 20 S (2020-2021)

  Meld. St. 15 (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Også vi når det blir krevet – Veteraner i vår tid
 • Innst. 19 S (2020-2021)

  Prop. 142 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 18 L (2020-2021)

  Prop. 140 L (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 1 S (2020-2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2021