Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå Hedmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til forsvarsministeren

  En gruppe tidligere tolker fra Afghanistan som jobbet for norske styrker har henvendt seg til alle partiene på Stortinget med et rop om hjelp for sine familier som befinner seg i Afghanistan, mange i Kabul. I tillegg er det enkeltpersoner i Kabul som fikk løfte om evakuering via sms, men som pga kaoset ikke ble evakuert.
  Når vil tolkene få et klart svar på hva norske myndigheter vil gjøre for familiene i Afghanistan og hvordan sikrer regjeringen at de som mottok sms om evakuering faktisk blir evakuert?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Det er stort behov for flere lærere, men søkertallene er fallende. I 2017 gikk grunnskolelærerutdanningene fra å være 4-årige bachelorutdanninger til 5-årige masterutdanninger. Det gir utdanningsinstitusjonene store utgifter de ikke er kompensert for. Reformen er ikke finansiert. I verste fall vil dette gå utover både kvalitet, studentopptak og studentgjennomstrømning og dermed forsterke lærermangelen i fremtidens norske skole.
  Hva er begrunnelsen for ikke å løfte den nye lærerutdanningen opp til kategori C?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Stortinget har vedtatt og bevilget penger til oppstart av nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum. Regjeringen holder fremdeles tilbake pengene som er bevilget til tross for at det er kommet til enighet mellom NSM og Anno museum om styrking av det faglige samarbeidet der Anno museum inngår i styringsgruppe for planprosjektet.
  Hva er grunnen til treneringen nå og vil statsråden sørge for at midlene til oppstart av nytt museumsbygg blir frigitt umiddelbart?
 • Skriftleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

  Hva vil Samferdselsministeren gjøre for å sørge for å få fjernet køene på teoretisk og praktisk oppkjøring og vil ministeren sørge for at Kongsvinger trafikkstasjon blir åpen hver dag og at det også blir mulig å ha praktisk oppkjøring på drosje slik det var tidligere?
 • Skriftleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

  Vil samferdselsministeren sørge for at det i statsbudsjettet for 2022 settes av tilstrekkelig midler til å videreføre ordningen med bomfritak på gamle E6 og gamle Rv3/25 eller vil ministeren passivt sitte og vente på at FrP fremmer krav om fortsatt bomfritak?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet