Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Hvor mange transporter som var planlagt med ambulansefly er blitt overført til ambulansehelikopter eller ambulansebil som følge av den svekkede tilgjengeligheten etter operatørskiftet i luftambulansetjenesten 1. juli 2019, og hvor mange avviksmeldinger fra helsearbeidere som jobber i henholdsvis primærhelsetjenesten, luftambulansetjenesten og spesialisthelsetjenesten ligger per dags dato i systemet, knyttet til den svekkede tilgjengeligheten og beredskapen i tjenesten etter operatørskiftet?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til justis- og innvandringsministeren

  Hvordan vil statsråden sørge for at hensynet til barnets beste blir bedre ivaretatt i utvisningssaker, slik at vi unngår at flere familier splittes som følge av uriktig vektlegging av hensynet til barnet?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Hvor mye høyere ville kommunenes inntekter fra formuesskatten vært dersom det ikke hadde blitt innført en verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler, og hvordan fordeler dette seg mellom kommunene?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  I lys av at Tyrkia nekter å godkjenne NATOs forsterkningsplan for Norge og splittelsen mellom blant andre USA, Tyrkia, Frankrike og Tyskland foran toppmøtet i London, og i lys av at Stortinget 12. desember skal stemme over et forsvarsbudsjett som ensidig bygger på premisset om et samlet NATO:
  Vil regjeringen informere Stortinget og offentligheten om de alvorlige konfliktene i NATO, som berører Norges sikkerhet, før Stortingets behandling av regjeringens forslag til forsvarsbudsjett?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Finansdepartementet har i høringsbrev foreslått et nytt felles regelverk for kapitalkrav for banker. Det er en frykt for at regelverket vil slå negativt ut for lokale banker, selv om finansministeren har uttalt at det ikke får noen konsekvenser.
  Hvilken dialog har finansdepartementet med lokale og regionale banker om regelverket, og hvordan kan forståelsen av regelverket være så ulikt?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet