Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  I Storbritannia og nedover på kontinentet er ansvaret for kraftnett tilknyttet havvindinstallasjoner underlagt de nasjonale nettoperatørene.
  Er ministeren enig i at vår nasjonale nettoperatør skal ha det overordnede ansvaret for et nordsjønett knyttet til framtidige havvindutbygginger, og vil det tas initiativ til at det raskt blir satt ned en arbeidsgruppe i Statnett som kan starte opp arbeidet med en helhetlig utredning av et sammenhengende nordsjønett koblet mot våre naboland og deres havvindprosjekter?
 • Skriftleg spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utviklingsministeren

  Vil utviklingsministeren utfordre Storbritannia, en alliert i kampen for likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, på samme måte som vi tidligere utfordret USA da de gjorde dramatiske kutt i støtten til SRHR og vil Norge kunne bidra til å dempe virkningene av slike kutt?
 • Skriftleg spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til utenriksministeren

  Hvordan kan Norge med sin rolle i FNs sikkerhetsråd bidra til å iverksette en internasjonal uavhengig granskning av menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser på Sri Lanka?
 • Skriftleg spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til utenriksministeren

  Er avslaget til Norsk Folkehjelps forskningsprosjekt Nuclear Weapons Ban Monitor et uttrykk for en ny prinsipiell linje i utenriksdepartementets tilskuddsforvaltning, der bare standpunkter som regjeringen er enig i skal kunne kan tilgodesees, og planlegges det i så tilfelle ytterligere utfasing av støtte, og på hvilke områder?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til samferdselsministeren

  Har regjeringen i forbindelse med Nasjonalt transportplan vurdert mulighetene for, og effektiviseringsgevinsten av, en koordinert utbygging av store vei- og baneprosjekter og bredbåndsutbygging?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet