Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Hvilket handlingsrom har myndighetene til å instruere Statnett til å ta ned eksporten av strøm i de nye utenlandskablene for å dempe strømprisveksten, både ut fra EØS-avtalens paragraf 112, og bestemmelser i Acer-avtalen?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren

  Ber statsråden gi en oversikt over antall døgnplasser innen psykisk helsevern og hvordan utviklingen i antall plasser har vært årlig fra 2000 til 2021, ber også om en oversikt over døgnplasser fordelt på geografi og alder (barn og unge / voksne)?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Er regnestykket, slik olje- og energiministeren har presentert oppkjøpet av private barnehager i Oslo og Bergen en korrekt fremstilling, kan statsråden informere om beregninger på de ulike tilskuddene som går til private kommersielle barnehager basert på størrelsen på barnehagene i Espira Økern (144 plasser) og Akasia-barnehagene (over 1200 plasser), og om ikke de årlige utgiftene det offentlige har knyttet til å ha kommersielle aktører i barnehagesektoren vil overgå summen av disse investeringene over tid?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Bøhler (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  I veien Bakketoppen på Nordstrand har 13 husstander fått refusjonskrav på til sammen 15 millioner for bygging av fortau, etter pålegg fra Oslo kommune. Mange har reagert på kommunens praksis, deriblant statsministeren. I plan- og bygningslovens §18-7 står det bl.a. at «Refusjonsbeløp som kan pålegges den enkelte eiendom, skal være begrenset til den verdiøkning som tiltaket antas å føre med seg for eiendommen.»
  Mener statsråden at Oslo kommune har tilstrekkelig lovgrunnlag for sin praksis med refusjonskrav i denne og lignende saker?
 • Skriftleg spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Har statsråden oversikt over hvor mange privatpersoner som blir berørt av refusjonsordningen i Plan- og bygningsloven § 18-6 og hvor mye må de betale som følge av at profesjonelle utbyggere fortetter nabolag i stor skala?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet