Lov om endringar i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven)

Ot.prp. nr. 3 (1996-97), Innst. O. nr. 32 (1996-97), beslutning. O. nr. 39 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kommunal- og arbeidsdepartementet Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 06.12.1996 Innst. O. nr. 32 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.1996

   Behandla i Odelstinget: 10.12.1996

   Behandla i Lagtinget: 17.12.1996