Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1998

St.prp. nr. 16 (1998-99), unntatt kap. 2530, 2540, 2541, 2542 og 2543, Innst. S. nr. 68 (1998-99)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Sosial- og helsedepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 04.12.1998 Innst. S. nr. 68 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.1998

   Behandla i Stortinget: 14.12.1998