Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i ei fellesskapsramme for samarbeid om akutt havureining

St.prp. nr. 59 (2000-2001), Innst. S. nr. 205 (2000-2001)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 06.04.2001 Innst. S. nr. 205 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.04.2001

   Behandla i Stortinget: 26.04.2001