Tilleggsforslag på statsbudsjettet for 2007 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet.

Budsjett-innst. S. nr. 12 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2006-2007)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kultur- og kirkedepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 05.12.2006 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt statsbudsjett for 2007 på grunnlag av budsjettinnstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Bevilgningstallene under kap. 226, 253, 255, 270, 275, 281, 310 og 2410 ble endret i forhold til Regjeringens forslag Vedtaket gjelder budsjettkapitler som hører inn under Kunnskapsdepartementet (barnehager unntatt), Kultur- og kirkedepartementet (kultur unntatt), samt forskningsområdet under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (budsjettramme 17). De samlede utgiftene på disse områdene utgjør 45 mrd. kroner. Budsjettvedtaket ble gjort med stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.2006

   Behandla i Stortinget: 11.12.2006