Lov om utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner

Innst. O. nr. 80 (2007-2008), beslutning. O. nr. 1 (2008-2009)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Tilråding levert 25.09.2008 Innst. O. nr. 80 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortingets presidentskap vedtok 4. september 2008 å nedsette et utvalg av uavhengige eksperter for å gjennomgå utbetalinger fra pensjonsordningen for stortingsrepresentanter. For at utvalget skal få tilstrekkelig grunnlag for sitt arbeid, må det få tilgang til opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Stortinget har enstemmig vedtatt en særlov som gir utvalget tilgang på de opplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre oppdraget, for å kunne ivareta pensjonistenes rettssikkerhet og for å kunne foreta uavhengige undersøkelser og vurderinger.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.09.2008

   Behandla i Odelstinget: 06.10.2008

   Behandla i Lagtinget: 09.10.2008