Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)

Ot.prp. nr. 23 (2008-2009), Innst. O. nr. 58 (2008-2009), beslutning. O. nr. 73 (2008-2009)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Miljøverndepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 30.03.2009 Innst. O. nr. 58 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) er vedtatt i Odelstinget. Lovens hovedformål skal være å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Lovens geografiske virkeområde (Marka) fremgår av Miljøverndepartementets digitale kart "Markagrensen" datert 2. april 2009. Lovens formål er endret i forhold til Regjeringens opprinnelige forslag, og ble støttet av et flertall bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Lovens geografiske avgrensing er endret i forhold til Regjeringens opprinnelige forslag, og ble primært støttet av samme flertallet, unntatt medlemmene fra Kristelig Folkeparti. Det ble fremsatt forslag om at markaloven ikke skal bifalles, forslaget fikk kun støtte fra medlemmene fra Fremskrittspartiet. Det ble videre fremsatt forslag om tilbakesendelse av loven til Regjeringen, som fikk støtte av medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.03.2009

   Behandla i Odelstinget: 02.04.2009

   Behandla i Lagtinget: 28.04.2009