Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold

Prop. 50 S (2014-2015), Innst. 169 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 17.02.2015 Innst. 169 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt at bompengeselskap får tillatelse til å kreve inn bompenger til delvis bompengefinansierinhg av fase 1 av bypakke for transport i Nedre Glomma i Østfold. Fase 1 en består bl.a. av prosjektet rv. 110 Ørebekk-Simo som er hovedinnfartsåren til Fredrikstad., og videre en rekke kollektivtiltak og tiltak for gående og syklende både i Fredrikstad og Sarpsborg. Tiltakene i fase 1 er kostnadsregnet til 1,2 mrd. kroner. Finansieringen består av statlige midler 536 mill, kroner, fylkeskommunale midler 109 mill. kroner og bompenger 555 mill kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.02.2015

   Behandla i Stortinget: 05.03.2015