Endringar i sjøloven og samtykkje til godkjenning av vedtak om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar (Lov-delen)

Prop. 4 LS (2015-2016), Innst. 158 L (2015-2016), Lovvedtak 45 (2015-2016)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 09.02.2016 Innst. 158 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i sjøloven som gjennomfører i norsk rett vedtak nr. 116/2015 av 30. april 2015 i EØS-komitéen om innlemming i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om retter ved passasjerfart med båt på sjøen og på innenlandske vannveier og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordningen).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.02.2016

   Behandla andre gang i Stortinget 29.03.2016