Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn (endring i tilskottsreglane ved avviklinga av buplikta for prestane i Den norske kyrkja)

Prop. 12 L (2015-2016), Innst. 111 L (2015-2016), Lovvedtak 30 (2015-2016)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 04.12.2015 Innst. 111 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2015

   Behandla andre gang i Stortinget 14.12.2015