Endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar)

Prop. 118 L (2016-2017), Innst. 423 L (2016-2017), Lovvedtak 116 (2016-2017)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 06.06.2017 Innst. 423 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i husbankloven, jf. Prop. 118 L (2016-2017) Endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar) og Innst. 423 L (2016-2017). Endringene ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2017

   Behandla andre gang i Stortinget: 15.06.2017