Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport

Prop. 91 L (2016-2017), Innst. 376 L (2016-2017), Lovvedtak 106-107 (2016-2017)

Merknad

Det blir avholdt felles høring i sakene Prop. 84 S, Prop. 96 S og Prop. 91 L. Det er nok å sende inn én søknad om å delta på høringen.

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 01.06.2017 Innst. 376 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapslova og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport, jf. Prop. 91 L (2016-2017) og Innst. 376 L (2016-2017).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.06.2017

   Behandla andre gang i Stortinget 12.06.2017