Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet)

Prop. 8 S (2018-2019), Innst. 161 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 05.02.2019 Innst. 161 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har, mot stemmen fra Rødt, samtykket i godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av krisehåndteringsdirektivet – direktiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. – i EØS-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.02.2019

   Behandla i Stortinget: 19.02.2019