Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten)

Prop. 63 L (2018-2019), Innst. 335 L (2018-2019), Lovvedtak 85 (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla lovsaka første gong. Ventar på andre gongs behandling.

Lovforslag frå Barne- og likestillingsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 03.06.2019 Innst. 335 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt å gi Diskrimineringsnemda myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven og til å ilegge oppreisning i saker om seksuell trakassering innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold. Likestillings- og diskrimineringsombudets veilednings- og hjelpetilbud er også styrket. Videre er det vedtatt bestemmelser i likestillings- og diskrimineringsloven som skal styrke arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt. Gjennom lovendringen konkretiseres arbeidsgivers plikter.

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.2019

   Behandla første gang i Stortinget: 11.06.2019