Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr)

Prop. 62 L (2018-2019), Innst. 330 L (2018-2019), Lovvedtak 80 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 330 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven som innebærer at overtredelsesgebyr kan bli en reaksjonsmulighet ved brudd på enkelte handlingsnormer i disse lovene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019