Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)

Prop. 90 L (2018-2019), Innst. 349 L (2018-2019), Lovvedtak 92 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Landbruks- og matdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 349 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i reindriftsloven som innebærer at opplysninger om en siidaandels reintall kan gjøres tilgjengelige for andre internt i næringen. Det er også vedtatt endringer i reindriftsloven § 33 som medfører obligatorisk individmerking av rein. Denne individmerkingen kommer i tillegg til den tradisjonelle merkingen med øresnitt. Mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk ikke flertall. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte imot lovendringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 17.06.2019