Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.)

Prop. 92 LS (2018-2019), Innst. 294 L (2018-2019), Lovvedtak 84 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 21.05.2019 Innst. 294 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om samtykke til ratifikasjon av en avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Stortinget ga 7. juni 2019 enstemmig sitt samtykke til ratifikasjonen, Samme dag vedtok Stortinget enstemmig de nødvendige endringer i konkurranseloven som følge av avtalen, slik at de nordiske konkurransemyndighetene gis adgang til å innhente informasjon og å foreta bevissikring på vegne av hverandre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019