Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Prop. 86 L (2018-2019), Innst. 301 L (2018-2019), Lovvedtak 65 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 301 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag til ny lov om havner og farvann. Stortinget har vedtatt en omstrukturering og forenkling av gjeldende lov, i tillegg til en rekke materielle endringer på flere områder i eksisterende lov. Losloven er innarbeidet i den nye havne- og farvannsloven. Under komiteens behandling fremmet komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre et forslag til § 32 tredje ledd, om utdeling av verdier fra den kommunale havnevirksomheten. Forslaget til § 32 tredje ledd ble også vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019