Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

Prop. 131 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er til behandling i justiskomiteen

Saksgang