Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering)

Prop. 1 S Tillegg 2 (2019-2020), Innst. 2 S (2019-2020)

Merknad

Kap. 2309; kap. 605 og 606 - endringer pga. gal fortolkning og praktisering i Arbeids- og velferdsetaten av retten til å ta med sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger til andre EØS-land

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 20.11.2019 Innst. 2 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet finansinnstillingen, Innst. 2 S (2019-2020), og vedtatt de overordnede budsjettrammene for statsbudsjettet for 2020. Det videre arbeidet med statsbudsjettet vil foregå i fagkomiteene, som vurderer alle detaljene i regjeringens forslag. Statsbudsjettet vil i sin helhet være vedtatt 13. desember 2019.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2019

   Debattert i Stortinget 27.11.2019
   Votert i Stortinget 27.11.2019