Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Prop. 124 L (2019-2020), Innst. 366 L (2019-2020), Lovvedtak 137 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 09.06.2020 Innst. 366 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, jf. Prop. 124 L (2019-2020) og Innst. 366 L (2019-2020). Den midlertidige loven er særskilt innrettet mot å beskytte folkehelsen mot utbruddet av covid-19 og gir et nytt hjemmelsgrunnlag for å videreføre forskrifter som legger begrensninger på adgangen til innreise til Norge. Innreisereiserestriksjonene har til nå vært regulert i bortvisningsforskriften med hjemmel i smittervernloven. Loven medfører i tillegg en endring når det gjelder vedtakskompetanse etter den eksisterende bestemmelsen om bortvisning av hensyn til folkehelsen i utlendingsloven § 17. Denne bestemmelsen benyttes i tilfeller hvor særreglene som er fastsatt for covid-19-situasjonen ikke kommer til anvendelse, og vil ha betydning også når særlovgivningen oppheves. Den midlertidig særloven skal gjelde fram til og med 31. oktober 2020.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 15.06.2020